Arkusz E.12 : 2018 - styczeń - zad. 06

Oznaczenie: E.12-06-18.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, zmontuj komputer oraz wykonaj konfigurację systemów operacyjnych według poniższych wskazań. Podczas konfiguracji systemów Windows oraz Linux skorzystaj z konta Egzamin z hasłem Egzamin12!@

1. Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się zestaw komputerowy z zainstalowanym systemem Windows oraz Linux. W zestawie zamontuj pamięć RAM, kartę graficzną oraz napęd optyczny.

UWAGA!
Po zamontowaniu wszystkich podzespołów oraz podłączeniu przewodów sygnałowych i zasilających zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.

2. Uruchom system Linux, a następnie za pomocą dostępnych w systemie narzędzi wykonaj test zasobów komputera wyszczególnionych w tabeli Test pamięci USB oraz procesora. Uzyskane wyniki testów umieść w postaci zrzutów ekranowych w pliku tekstowym o nazwie test_USB_i_procesora i zapisz go na dysku USB oznaczonym nazwą Egzamin. Zapisz uzyskane wyniki także w arkuszu, w tabeli Test pamięci USB oraz procesora.

3. Skonfiguruj system Linux. Na dysku USB oznaczonym nazwą Egzamin umieść wyniki konfiguracji w postaci skryptu o nazwie SkryptLinux oraz zrzutów ekranowych potwierdzających wykonanie poleceń podpunktów d oraz f zapisanych w pliku tekstowym o nazwie Linux

 • a) napisz skrypt o nazwie SkryptLinux, który:
  • tworzy konto student i przypisuje je do grupy politechnika
  • nadaje pełne uprawnienia użytkownikowi student do katalogu /mnt
 • b) wyświetl zawartość katalogu domowego użytkownika Egzamin i zapisz ją (przekieruj) w pliku tekstowym test_katalogu w katalogu Dokumenty (/home/egzamin/Dokumenty)
 • c) przekonwertuj plik tekstowy test_katalogu do formatu PDF i zapisz go w katalogu Dokumenty
 • d) za pomocą programu mupdf, uruchamianego w konsoli, otwórz zawartość pliku test_katalogu.pdf, udokumentuj czynność zrzutem ekranowym
 • e) odinstaluj program mupdf
 • f) uruchom program Kalkulator (gnome-calculator), a następnie zmień jego priorytet na bardzo wysoki

4. Skonfiguruj system Windows:

UWAGA!
Czynności wykonywane za pomocą okna konsoli (wiersza poleceń) należy udokumentować w postaci zrzutów ekranowych i zapisać je w pliku tekstowym o nazwie konsola na dysku USB oznaczonym nazwą Egzamin.
 • za pomocą konsoli (wiersza poleceń) wykonaj tymczasowe mapowanie lokalnego folderu C:\Windows\System32 na dysk Z
 • znajdź, za pomocą konsoli (wiersza poleceń), liczbę wierszy, w których występuje słowo update we wszystkich plikach z rozszerzeniem *.log znajdujących się w katalogu C:/Windows
 • ustaw dla konsoli (wiersza poleceń) niebieski kolor tła oraz czerwony kolor czcionki wyłącznie na czas trwania danej sesji (ponowne uruchomienie konsoli – okna programu CMD – powoduje przywrócenie ustawień domyślnych)
 • zabroń użytkownikom systemu korzystania z programu Internet Explorer
 • ustaw konieczność użycia kombinacji klawiszy CTRL+ALT+DEL, aby móc wywołać okno logowania
 • skonfiguruj system w taki sposób, aby użytkownik podczas 5 kolejnych zmian hasła nie mógł podawać haseł wcześniej przez niego używanych
 • na koncie użytkownika Egzamin ustaw opcję powiadamiania użytkownika systemu o wszystkich próbach wprowadzania przez niego lub przez aplikacje zmian w systemie
 • sprawdź, jakie aktualizacje systemu Windows zostały zainstalowane i udokumentuj to w postaci zrzutu ekranowego. Utworzony zrzut umieść w pliku tekstowym o nazwie konsola na dysku USB oznaczonym nazwą Egzamin

5. Korzystając z Cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych. Plik wykonany zgodnie z tabelą Kosztorys zapisz pod nazwą Kosztorys na dysku USB oznaczonym nazwą Egzamin. Uwzględnij następujące warunki:

 • stawka podatku VAT wynosi 23%
 • obliczenia w kolumnie Cena brutto powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Cena netto z uwzględnieniem podatku VAT
 • obliczenia w kolumnie Wartość brutto powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Cena netto oraz Ilość
 • sumowanie kolumny Wartość brutto powinno odbywać się automatycznie
 • wszystkie pola kosztorysu zawierające ceny oraz kwoty, w kolumnach Cena netto, Cena brutto, Wartość brutto oraz komórce SUMA, powinny mieć format waluty $ Angielski (Stany Zjednoczone) z dwoma miejscami po przecinku
 • w wierszu opisanym SUMA W EURO powinno następować automatyczne przeliczenie sumy kosztorysu po kursie 1 $ = 2,15 €

Cennik usług komputerowych

Lp Nazwa usługi Cena usługi netto ($)
1. Konfiguracja systemu Linux / Windows / Mac 20,15
2. Instalacja oprogramowania narzędziowego 10,50
3. Konfiguracja oprogramowania narzędziowego 10,00
4. Testowanie zasobów komputera 20,59
5. Instalacja systemu Windows / Linux / Mac 70,77
6. Montaż podzespołu 7,50
7. Zabezpieczenie danych 15,90
8. Instalacja i konfiguracja drukarki 25,40
9. Przygotowanie instrukcji dla użytkownika 15,00

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:

 • montaż podzespołów komputera
 • test zasobów komputera
 • konfiguracja systemu Windows
 • konfiguracja systemu Linux
 • kosztorys wykonanych prac

oraz przebieg montażu podzespołów komputera.

Test pamięci USB oraz procesora

Kosztorys