Arkusz E.12 : 2018 - styczeń - zad. 04

Oznaczenie: E.12-04-18.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, zmontuj komputer oraz wykonaj konfigurację systemów operacyjnych według poniższych wskazań. Podczas konfiguracji systemów Windows oraz Linux skorzystaj z konta Egzamin z hasłem Egzamin12!@

1. Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się zestaw komputerowy z zainstalowanym systemem Windows oraz Linux. W zestawie komputerowym zamontuj pamięć RAM, kartę graficzną oraz napęd optyczny.

UWAGA!
Po zamontowaniu wszystkich podzespołów oraz podłączeniu przewodów sygnałowych i zasilających zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.

2. Uruchom system Linux, a następnie za pomocą dostępnych w systemie narzędzi wykonaj test zasobów komputera wyszczególnionych w tabeli Test zasobów komputera. Uzyskane wyniki testów umieść w postaci zrzutów ekranowych w pliku utworzonym w edytorze tekstowym o nazwie test_linux i zapisz go na dysku USB oznaczonym nazwą Egzamin. Wyniki przeprowadzonego testu zapisz w tabeli Test zasobów komputera w arkuszu.

3. Skonfiguruj system Linux:

 • ustaw opcję, aby podczas używania klawisza Caps Lock włączał się systemowy sygnał dźwiękowy
 • utwórz w katalogu domowym użytkownika Egzamin archiwum katalogu Obrazy/Pictures o nazwie Obrazy_archiwum, a następnie utworzone archiwum skompresuj w taki sposób, aby plik wyjściowy miał rozszerzenie .gz
 • korzystając z terminala, ustaw nazwę komputera na egzaminLinux. Wykonaj zrzut ekranowy z wykonanym poleceniem i zapisz go w pliku graficznym o nazwie linux_terminal na dysku USB oznaczonym nazwą Egzamin

4. Skonfiguruj system Windows:

UWAGA!
Czynności wykonywane za pomocą okna konsoli (wiersza poleceń) należy udokumentować w postaci zrzutów ekranowych i zapisać je w pliku tekstowym o nazwie konsola na dysku USB oznaczonym nazwą Egzamin.
 • wyświetl w konsoli (wierszu poleceń) listę wszystkich ukrytych plików oraz folderów znajdujących się w katalogu C:\Windows\System32, sortując je malejąco według rozmiaru
 • utwórz konto użytkownika o nazwie test, który może logować się do systemu wyłącznie we wtorki przez całą dobę
 • za pomocą poleceń konsoli (wiersza poleceń) zablokuj możliwość zmiany hasła dla konta test
 • na pulpicie konta Egzamin utwórz plik tekstowy o nazwie logowanie.txt, a następnie tak skonfiguruj system, aby ten plik otwierał się automatycznie podczas logowania użytkownika Egzamin
 • utwórz regułę o nazwie port_2255 blokującą połączenia wychodzące dla protokołu TCP na porcie 2255
 • za pomocą poleceń konsoli (wiersza poleceń) utwórz na dysku C folder o nazwie E12, a następnie, również za pomocą poleceń konsoli (wiersza poleceń), utwórz do niego skrót na Pulpicie konta Egzamin pod nazwą egzamin
 • ustaw użytkownikowi test ścieżkę dostępu do folderu macierzystego na C:\E12
 • dla użytkownika Egzamin ustaw C:\E12 jako domyślny folder przeglądarki internetowej do zapisu plików pobieranych z Internetu

5. Korzystając z tabeli Cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych. Plik wykonany zgodnie ze wzorem tabeli Kosztorys zapisz pod nazwą Kosztorys na dysku USB oznaczonym nazwą Egzamin. Uwzględnij następujące warunki:

 • stawka podatku VAT wynosi 23%
 • obliczenia w kolumnie Cena brutto powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Cena netto z uwzględnieniem podatku VAT
 • obliczenia w kolumnie Wartość brutto powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Cena netto oraz Ilość
 • sumowanie kolumny Wartość brutto powinno odbywać się automatycznie
 • wszystkie pola kosztorysu zawierające ceny oraz kwoty powinny mieć format waluty w
 • w kolumnie Lp. począwszy od drugiej pozycji kosztorysu do jego końca, powinna znajdować się formuła zwiększająca wartość pola o 1 tworząc w ten sposób automatyczny, numerowany spis usług
 • w polu Średnia wartość brutto usługi ma pojawiać się automatycznie wartość średniej ceny usługi obliczonej na podstawie danych zawartych w kosztorysie

Cennik usług komputerowych

Lp Nazwa usługi Cena usługi netto (w zł)
1. Konfiguracja systemu Linux / Windows / Mac 55,00
2. Instalacja oprogramowania narzędziowego 20,00
3. Konfiguracja oprogramowania narzędziowego 10,00
4. Testowanie zasobów komputera 45,00
5. Instalacja systemu Windows / Linux / Mac 70,00
6. Montaż podzespołu 20,00
7. Zabezpieczenie danych 25,00
8. Instalacja i konfiguracja drukarki 45,00
9. Przygotowanie instrukcji oraz wskazań dla użytkownika 20,00

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:

 • montaż podzespołów komputera
 • test zasobów komputera
 • konfiguracja systemu Windows
 • konfiguracja systemu Linux
 • kosztorys wykonanych prac

oraz przebieg montażu podzespołów komputera.

Tabela Test zasobów komputera

Tabela Kosztorys