Arkusz E.12 : 2017 - czerwiec - zad. 01

Oznaczenie: E.12-01-17.06   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, zmontuj komputer oraz wykonaj konfigurację systemów operacyjnych według wskazań. Podczas konfiguracji systemów Windows oraz Linux skorzystaj z konta Administrator z hasłem Administrator12!@

1. Zamontuj w zestawie komputerowym dysk twardy z zainstalowanym systemem Windows oraz Linux i napęd optyczny oraz podłącz wymagane przewody zasilające i sygnałowe. Zamontuj na płycie głównej komputera pamięć RAM oraz kartę graficzną.

UWAGA!
Po zamontowaniu wszystkich podzespołów zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.

2. Za pomocą narzędzi dostępnych w systemie operacyjnym Windows sporządź specyfikację zasobów komputera. Uzyskane wyniki zapisz w tabeli Diagnostyka komputera, znajdującej się w arkuszu. Wykonaj zrzuty ekranowe uzyskanych wyników testów. Zrzuty umieść w pliku o nazwie diagnostyka.doc. Plik zapisz na Pulpicie konta Administrator w systemie Windows.

3. Skonfiguruj system Windows:

UWAGA!
Czynności z punktu 3a, 3b oraz 3c należy wykonać z użyciem konsoli (wiersza poleceń), a zrzuty ekranowe okna konsoli z wykonywanymi poleceniami należy zapisać w pliku o nazwie konsola na Pulpicie konta Administrator w systemie Windows.
 • a) wyszukaj w folderze C:\Windows\System32 wszystkie pliki i foldery zaczynające się na literę „a”
 • b) utwórz grupę użytkowników o nazwie egzamin, a następnie przypisz do niej użytkownika Administrator
 • c) wyświetl wszystkie uprawnienia użytkowników i grup do folderu C:\Windows\System32
 • d) wykorzystując program MMC, utwórz konsolę o nazwie konsola_egzamin i zapisz ją na Pulpicie konta Administrator pod nazwą konsola_egzamin a następnie dodaj do niej przystawkę umożliwiającą wykonanie zadań z punktów e, f oraz g
 • e) udostępnij pod nazwą egzamin_e12 folder C:\Windows\System32
 • f) ustaw limit 5 użytkowników mogących jednocześnie korzystać z udostępnionego zasobu egzamin_e12
 • g) ustaw dla wszystkich użytkowników uprawnienia pełnej kontroli do udostępnionego zasobu egzamin_e12

4. Skonfiguruj system Linux:

 • utwórz w katalogu domowym użytkownika Administrator katalog o nazwie Kopia
 • ustaw do katalogu Kopia pełne uprawnienia dla grupy, do której należy właściciel katalogu. Pozostałym użytkownikom odmów wszelkich uprawnień
 • za pomocą narzędzi systemowych ustaw wykonywanie codziennych kopii zapasowych katalogu /etc. Kopie powinny być zapisywane w katalogu Kopia. Czynność udokumentuj zrzutem ekranowym o nazwie kopia.jpg. Plik umieść na nośniku USB
 • wykonaj pierwszą kopię danych

5. Korzystając z Cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych. W kosztorysie uwzględnij podatek VAT w wysokości 23%

 • plik wykonany zgodnie z przykładową tabelą Kosztorys zapisz pod nazwą Kosztorys na pulpicie konta Administrator w systemie Windows
 • obliczenia w kolumnie Cena brutto (w zł) powinny wykonywać się automatycznie po wypełnieniu kolumny Cena netto (w zł) z uwzględnieniem podatku VAT
 • obliczenia w kolumnie Wartość (w zł) powinny wykonywać się automatycznie po wypełnieniu kolumn Cena netto (w zł) oraz Ilość
 • sumowanie kolumny Wartość (w zł) powinno odbywać się automatycznie
 • w polu Miejscowość podaj nazwę miejscowości, w której zdajesz egzamin
 • w polu Data wystawienia ma pojawiać się automatycznie bieżąca data

Cennik usług komputerowych

Lp. Nazwa usługi Cena usługi netto (w zł)
1. Konfiguracja systemu Windows / Linux 40,00
2. Instalacja oprogramowania narzędziowego 30,00
3. Konfiguracja oprogramowania narzędziowego 20,00
4. Diagnoza komputera 30,00
5. Instalacja systemu Windows / Linux 80,00
6. Montaż podzespołu 20,00
7. Zabezpieczenie danych 20,00
8. Instalacja i konfiguracja drukarki 45,00
9. Przygotowanie instrukcji dla użytkownika 15,00

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:

 • montaż podzespołów,
 • diagnostyka komputera,
 • konfiguracja systemu Windows,
 • konfiguracja systemu Linux,
 • kosztorys

oraz przebieg montażu podzespołów komputera.

UWAGA!
Pliki z komputera i nośnika USB, wykorzystywane podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, są usuwane po egzaminie i nie stanowią dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Diagnostyka komputera

Kosztorys