Arkusz E.12 : 2017 - styczeń - zad. 02

Oznaczenie: E.12-02-17.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykorzystując dostępne elementy znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym, przeprowadź modernizację komputera według przedstawionych wskazań oraz wykonaj konfigurację ustawień zainstalowanych systemów Windows oraz Linux.

W tym celu:

1. Przeprowadź test wpływu obciążenia procesora na jego temperaturę i wyciągnij wnioski dotyczące wydajności układu chłodzenia procesora w systemie Windows. W tym celu:

UWAGA!
Do modernizacji i konfiguracji komputera w systemie Windows wykorzystaj konto Administrator (bez hasła).
 • zainstaluj program HWiNFO oraz skopiuj program SuperPi z nośnika opisanego Dane/Programy na Pulpit użytkownika Administrator
 • zgodnie ze wzorem Tabeli 1. Analiza obciążenia procesora utwórz w arkuszu kalkulacyjnym plik o nazwie analiza. Utworzona tabela powinna w pierwszej kolumnie zawierać wiersz Total CPU, a poniżej liczbę wierszy odpowiadającą liczbie rdzeni procesora, opisanych kolejno CPU0, CPU1, CPU2, itd. Plik zapisz na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • w programie HWiNFO ustaw szybkość odświeżania danych pomiarowych na 100 ms. Wykonaj zrzut potwierdzający wykonaną czynność. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą odświeżanie na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • przed rozpoczęciem testu wykonaj zrzut ekranu w programie HWiNFO, zawierający widoczne uśrednione parametry początkowe, wyszczególnione w Tabeli 1. Analiza obciążenia procesora. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą pi_1 na nośniku USB opisanym EGZAMIN. Odczytane parametry zanotuj w odpowiedniej kolumnie tabeli, znajdującej się w pliku analiza
 • uruchom test w programie SuperPi z przybliżeniem 2M. Przeprowadzany test udokumentuj zrzutem z programu SuperPi. Zrzut jako plik graficzny zapisz pod nazwą test_pi na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • po zakończeniu działania testu w programie SuperPi wykonaj zrzut ekranu w programie HWiNFO zawierający widoczne uśrednione parametry końcowe, wyszczególnione w tabeli 1. Analiza obciążenia procesora. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą pi_2 na nośniku USB opisanym EGZAMIN. W tabeli znajdującej się w pliku analiza zanotuj do odpowiedniej kolumny wyniki obserwacji
 • na podstawie zebranych danych oceń wydajność układu chłodzenia procesora. Pod tabelą zapisaną w pliku analiza zapisz wniosek dotyczący wpływu obciążenia procesora obliczaniem przybliżenia liczby Pi na temperaturę procesora wraz z odpowiedzią na pytanie, czy jego chłodzenie jest wydajne

2. Zamontuj na płycie głównej komputera zapasową kartę graficzną oraz zestaw modułów pamięci RAM. W tym celu:

 • zdemontuj moduły pamięci RAM oraz kartę graficzną zainstalowaną na płycie głównej komputera, w przypadku zintegrowanej karty wyłącz ja w BIOS lub Menedżerze Urządzeń
 • na płycie głównej zamontuj zapasowy zestaw modułów pamięci RAM i zapasową kartę graficzną oraz zainstaluj sterowniki karty graficznej w systemie Windows
UWAGA!
Po zamontowaniu podzespołów zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.

3. Skonfiguruj system Windows:

 • na dysku wydziel nową partycję z systemem plików NTFS o wielkości 3 GB oraz nazwie Wymiana. Przypisz nowej partycji literę Y:
 • wykorzystując wbudowane narzędzie systemu Windows, przeprowadź skanowanie dysku Y: w poszukiwaniu oprogramowania szpiegującego. Wykonaj zrzut po przeprowadzonej czynności. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą skanowanie na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • zmień sposób logowania się do systemu tak, aby wszystkim użytkownikom systemu przed zalogowaniem pojawiał się komunikat o tytule „UWAGA” z treścią „Użytkowniku pamiętaj o zapisaniu wyników swojej pracy!”
 • skonfiguruj system, aby pojedyncze kliknięcie myszy otwierało pliki lub foldery
 • załóż konto użytkownika o nazwie informatyk bez hasła
 • na pulpicie użytkownika Administrator utwórz folder o nazwie DANE oraz zmień właściciela folderu DANE na użytkownika informatyk

4. Skonfiguruj system Linux. Do konfiguracji systemu użyj konta egzamin z hasłem egzamin (konto ma uprawnienia użytkownika root). W tym celu:

 • utwórz konto egzaminator z uprawnieniami użytkownika root, chronione hasłem Poiuy0987 i ustaw powłokę sh jako domyślną powłokę użytkownika egzaminator
 • utwórz grupę użytkowników o nazwie Technicy oraz przypisz do niej konto użytkownika egzaminator
 • w katalogu domowym użytkownika egzaminator utwórz katalog COPY
 • z nośnika opisanego Dane/Programy skopiuj do katalogu COPY archiwum o nazwie lista.tar
 • skompresuj archiwum lista.tar za pomocą programu gzip, a powstały plik zapisz pod nazwą paczka.gz w katalogu COPY
 • wykonaj kopię zapasową katalogu domowego użytkownika egzaminator
 • w katalogu domowym użytkownika egzaminator utwórz plik tekstowy o nazwie kopia
 • w pliku kopia zapisz, w jaki sposób została utworzona kopia zapasowa katalogu domowego użytkownika egzaminator oraz podaj jej lokalizację

5.Korzystając z Cennika usług komputerowych oraz podzespołów, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych, z uwzględnieniem kosztów zapasowych podzespołów:

 • plik wykonany zgodnie z Tabelą 2. Wzór kosztorysu zapisz pod nazwą kosztorys na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • obliczenia w kolumnie Cena jednostkowa z VAT w zł powinny wykonywać się automatycznie oraz uwzględniać zwiększenie Ceny jednostkowej netto w zł o 23% podatku VAT
 • obliczenia w kolumnie Wartość brutto w zł powinny wykonywać się automatycznie po wypełnieniu kolumny Ilość oraz w oparciu o kolumnę Cena jednostkowa z VAT w zł
 • sumowanie kolumny Wartość brutto w zł oraz wartość najtańszej usługi oblicza się automatycznie

Cennik usług komputerowych oraz podzespołów

Lp. Nazwa usługi / podzespołu Wartość netto w zł
1. Konfiguracja systemu 60,00
2. Instalacja i konfiguracja programu 30,00
3. Instalacja i konfiguracja drukarki 40,00
4. Zabezpieczenie danych 20,00
5. Testowanie podzespołu 10,00
6. Montaż podzespołu 20,00
7. Karta graficzna 300,00
8. Karta sieciowa 60,00
9. Dysk twardy 250,00
10. Pamięc RAM 90,00

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

 • montaż podzespołów komputera
 • test podzespołów
 • skonfigurowany system Windows
 • skonfigurowany system Linux
 • kosztorys wykonanych prac

oraz przebieg montażu podzespołów.

Tabela 1. Analiza obciążenia procesora

Tabela 2. Wzór kosztorysu