Arkusz E.12 : 2017 - styczeń - zad. 01

Oznaczenie: E.12-01-17.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykorzystując dostępne elementy znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym, przeprowadź modernizację komputera według przedstawionych poniżej wskazań oraz wykonaj konfigurację ustawień zainstalowanych systemów Windows oraz Linux.

W tym celu:

1. Przeprowadź test zainstalowanych podzespołów w systemie Windows:

UWAGA!
Do modernizacji i konfiguracji komputera w systemie Windows wykorzystaj konto Administrator (bez hasła).
 • zainstaluj program SIW i za jego pomocą sprawdź rodzaje oraz parametry podzespołów ujętych w tabeli Wzór specyfikacji jednostki centralnej. Wykonaj zrzuty dokumentujące przeprowadzone testy, a następnie zapisz je jako pliki graficzne pod nazwami: płyta, procesor oraz RAM1 na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • zgodnie ze wzorem tabeli Wzór specyfikacji jednostki centralnej utwórz w edytorze tekstu plik o nazwie specyfikacja_podzespolow. Plik zapisz na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • wyniki testów przeprowadzonych w programie SIW zanotuj w odpowiednich wierszach tabeli znajdującej się w pliku specyfikacja_podzespolow

2. Zamontuj na płycie głównej komputera zapasową kartę graficzną oraz zapasowy zestaw modułów pamięci RAM. W tym celu:

 • zdemontuj zestaw modułów pamięci RAM oraz kartę graficzną zainstalowaną na płycie głównej komputera, a w przypadku zintegrowanej karty wyłącz ją w BIOS lub Menedźerze Urządzeń
 • na płycie głównej zamontuj zapasowy zestaw modułów pamięci RAM oraz zapasową kartę graficzną, następnie zainstaluj sterowniki zapasowej karty graficznej w systemie Windows
UWAGA!
Po zamontowaniu podzespołów zgłoś przewodniczącemu ZN - przez podniesienie ręki - gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.
 • za pomocą programu SIW sprawdź parametry zapasowego zestawu modułów pamięci. Wykonaj zrzut dokumentujący przeprowadzony test. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą RAM2 na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • wyniki przeprowadzonego testu zanotuj w tabeli pliku specyfikacja_podzespolow w wierszach dotyczących zapasowych modułów pamięci RAM
 • wskaż zestaw modułów pamięci RAM umożliwiający wydajniejszą pracę w systemie Windows oraz oceń, czy wymiana modułów pamięci znacząco wpłynie na jakość pracy w systemie Linux. Swój wybór wraz z uzasadnieniem oraz ocenę zapisz w tabeli pliku specyfikacja_podzespolow

3. Skonfiguruj system Windows:

 • na dysku twardym wydziel nową partycję z systemem plików NTFS, o wielkości 2GB i nazwie Wymiana oraz przypisz jej literę Y:
 • wykorzystując wbudowane narzędzie systemu Windows, przeprowadź skanowanie dysku Y: w poszukiwaniu oprogramowania szpiegującego. Wykonaj zrzut po przeprowadzonej czynności. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą skanowanie na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • zmień sposób logowania się do systemu tak, aby pojawiało się klasyczne okno logowania systemu Windows z koniecznością podawania przez użytkownika loginu i hasła
 • skonfiguruj system, aby w oknie logowania nie była wyświetlana nazwa ostatniego zalogowanego użytkownika oraz aby pojedyncze kliknięcie myszy otwierało pliki lub foldery
 • na dysku C:\ utwórz folder Egzamin i skopiuj do folderu plik specyfikacja_podzespolow, a następnie zaszyfruj folder wraz z zawartością

4. Skonfiguruj system Linux. Do konfiguracji systemu użyj konta egzamin z hasłem egzamin (konto ma uprawnienia użytkownika root):

 • w katalogu domowym użytkownika egzamin utwórz katalog Test a w nim stwórz plik tekstowy o nazwie kopia.txt, a następnie ukryj go
 • z nośnika opisanego Dane/Programy skopiuj do katalogu Test archiwum o nazwie lista.tar
 • wypakuj zawartość archiwum lista.tar do katalogu Test
 • wykonaj kopię zapasową katalogu domowego użytkownika egzamin
 • w ukrytym wcześniej pliku tekstowym przygotuj instrukcję dla użytkownika pokazującą w jaki sposób została utworzona oraz gdzie i pod jaką nazwą została zapisana kopia zapasowa katalogu domowego użytkownika egzamin
 • utwórz konto egzaminator z uprawnieniami użytkownika root, chronione hasłem Poiuy0987

5. Korzystając z Cennika usług komputerowych oraz podzespołów, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych oraz kosztów wykorzystanych podzespołów:

 • plik wykonany zgodnie z tabelą Wzór kosztorysu zapisz pod nazwą kosztorys na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • obliczenia w kolumnie Cena jednostkowa z VAT w zł powinny wykonywać się automatycznie oraz uwzględniać zwiększenie Ceny jednostkowej netto w zł o 23% podatku VAT
 • obliczenia w kolumnie Wartość brutto w zł powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Ilość oraz w oparciu o kolumnę Cena jednostkowa z VAT w zł
 • sumowanie kolumny Wartość brutto w zł oraz Wartość najdroższej usługi lub podzespołu oblicza się automatycznie

Cennik usług komputerowych oraz podzespołów

Lp. Nazwa usługi / urządzenia Wartość usługi (zł) brutto
1. Konfiguracja systemu 60,00
2. Instalacja i konfiguracja programu 30,00
3. Instalacja i konfiguracja drukarki 40,00
4. Zabezpieczenie danych 20,00
5. Przygotowanie instrukcji dla użytkownika 10,00
6. Montaż podzespołu 20,00
7. Karta graficzna 300,00
8. Karta sieciowa 60,00
9. Dysk twardy 250,00
10. Pamięc RAM 90,00

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

 • montaż podzespołów komputera
 • test podzespołów
 • skonfigurowany system Windows
 • skonfigurowany system Linux
 • kosztorys wykonanych prac

oraz przebieg montażu podzespołów.

Tabela 1. Wzór specyfikacji jednostki centralnej

Tabela 2. Wzór kosztorysu