Arkusz E.12 : 2016 - październik - zad. 01

Oznaczenie: E.12-01-16-08   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych podzespołów komputerowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, przeprowadź montaż komputera oraz wykonaj konfigurację systemów operacyjnych według przedstawionych wskazań. W tym celu:

1. Podłącz w zestawie komputerowym dysk twardy z zainstalowanym systemem Windows oraz Linux, zamontuj na płycie głównej komputera pamięc RAM, kartę graficzną oraz kartę sieciową.

UWAGA!
Po zamontowaniu wszystkich podzespołów oraz podłączeniu kabli sygnałowych i zasilających zgłoś przewodniczącemu ZN - przez podniesienie ręki - gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.

2. Uruchom system Windows i za pomocą dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym oprogramowania wykonaj identyfikację karty graficznej. Wyniki działania programu zapisz w postaci zrzutu ekranowego o nazwie test w formacie graficznym i umieść go na Pulpicie konta Administrator w folderze Egzamin. Wyniki testu zapisz w tabeli Identyfikacja karty graficznej.

3. Skonfiguruj system Windows, wykorzystując w tym celu konto Administrator z hasłem Administrator12!@

UWAGA!
Czynności z punktu 3a, 3b oraz 3c należy wykonać z użyciem wiersza poleceń (konsoli), a zrzuty ekranowe okna wiersza poleceń (konsoli) z wykonywanymi poleceniami należy zapisać w plikach graficznych o nazwie konsola_3a, konsola_3b, konsola_3c na Pulpicie w folderze Egzamin konta Administrator
 • a) utwórz konta egzamin1 oraz egzamin2 z silnymi hasłami oraz z ograniczonymi uprawnieniami. Hasła do kont zapisz w tabeli Hasła
 • b) utwórz grupę egzamin
 • c) przypisz nowo utworzone konta do grupy egzamin
 • d) system ma wymuszać tworzenie złożonych haseł o minimalnej długości 9 znaków
 • e) system ma blokować konto użytkownika na 15 minut po dwóch nieudanych próbach logowania
 • f) system ma wymuszać zmianę hasła co 10 dni
 • g) system ma monitować o zmianę hasła na 3 dni przed jego wygaśnięciem
 • h) grupa egzamin ma mieć możliwość zmiany czasu systemowego
 • i) użytkownik egzamin1 ma mieć do dyspozycji 10% wielkości dysku twardego
 • j) na dysku C ma znajdować się folder egzamin2
 • k) folder macierzysty użytkownika egzamin2 ma znajdować się na dysku C w folderze egzamin2

4. Skonfiguruj system Linux, wykorzystując w tym celu konto Administrator z hasłem Administrator12!@

 • w katalogu domowym użytkownika Administrator załóż katalog egzamin_linux
 • zmień uprawnienia do katalogu egzamin_linux na odpowiadające wartości liczbowej 541
 • sprawdź ilość partycji na dysku twardym, a ich liczbę oraz oznaczenie zapisz w tabeli Linux partycje
 • wyszukaj w katalogu /bin plik zajmujący najwięcej miejsca. Jego nazwę oraz wielkość zapisz w tabeli Wyszukiwanie pliku
 • zmień datę systemową na 25 stycznia 2018 roku oraz godzinę na 22:50. Wykonaj zrzut ekranowy dokumentujący sposób zmiany daty oraz godziny. Zapisz go w katalogu domowym użytkownika Administrator w pliku o nazwie czas.png

5. Korzystając z Cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych. W kosztorysie uwzględnij wielkość podatku VAT w wysokości 23% oraz 10% upustu od końcowej wartości kosztorysu.

 • plik wykonany zgodnie z przykładową tabelą wzór kosztorysu zapisz pod nazwą kosztorys w folderze Egzamin na pulpicie konta Administrator w systemie Windows
 • obliczenia w kolumnie Cena brutto (w zł) powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Cena netto (w zł) z uwzględnieniem podatku VAT
 • obliczenia w kolumnie Wartość (w zł) powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Ilość, uwzględniając kolumnę Cena brutto (w zł)
 • sumowanie kolumny Wartość (w zł) powinno odbywać się automatycznie z uwzględnieniem 10% upustu

Cennik usług komputerowych

Lp. Nazwa usługi Wartość usługi netto (w zł)
1. Zabezpieczenie danych 30,00
2. Konfiguracja systemu Windows / Linux / Mac 50,00
3. Wykorzystanie oprogramowania narzędziowego 40,00
4. Konfiguracja oprogramowania narzędziowego 10,00
5. Diagnoza usterki 30,00
6. Instalacja systemu Windows / Linux / Mac 95,00
7. Montaż podzespołu 20,00
8. Odwirusowanie (skanowanie) komputera 30,00
9. Instalacja i konfiguracja drukarki 45,00
10. Przygotowanie instrukcji dla użytkownika 15,00

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

 • zmontowany komputer
 • zidentyfikowana karta graficzna
 • skonfigurowany system Windows
 • skonfigurowany system Linux
 • kosztorys wykonanych prac

oraz przebieg montażu podzespołów komputera.

Identyfikacja karty graficznej

Hasła

Linux partycje

Wyszukiwanie pliku

Wzór kosztorysu