Arkusz E.12 : 2016 - czerwiec - zad. 06

Oznaczenie: E.12-06-16.05   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Przeprowadź modernizację komputera według przedstawionych wskazań oraz wykonaj konfigurację systemów i ustawień personalnych.

W tym celu:

1. Przeprowadź test zainstalowanych w systemie podzespołów

UWAGA!
Wersje instalacyjne programów znajdują się na nośniku opisanym PROGRAMY. Do modernizacji i konfiguracji komputera wykorzystaj konto Administrator (bez hasła).
 • zainstaluj program HWiNFO znajdujący się na nośniku opisanym PROGRAMY
 • za pomocą narzędzi systemowych sprawdź pojemność dysku twardego
 • wykorzystując program HWiNFO, sprawdź parametry pozostałych podzespołów jednostki centralnej. Wykonaj zrzuty dokumentujące sprawdzenie parametrów, a następnie zapisz je jako pliki graficzne na nośniku USB opisanym EGZAMIN pod opowiednimi nazwami: plyta_glowna, HDD, RAM, procesor oraz k_graficzna_1
 • zgodnie ze wzorem tabeli 1 Wzór specyfikacji jednostki centralnej utwórz w edytorze tekstu plik o nazwie specyfikacja_zestawu. Zanotuj w przygotowanym pliku parametry wyszczególnionych podzespołów. Plik zapisz na nośniku USB opisanym EGZAMIN

2. Zamontuj na płycie głównej komputera zapasową kartę graficzną, oceń zestaw komputerowy oraz dokonaj wyboru karty, która zapewni lepszą wydajność komputera wykorzystywanego do obróbki grafiki

 • zdemontuj kartę graficzną zainstalowaną na płycie głównej komputera, a w przypadku zintegrowanej karty wyłącz ją w BIOS lub Menedżerze urządzeń
UWAGA!
Po zdemontowaniu karty graficznej (lub jej wyłączeniu) zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do montażu zapasowej karty. Proces montażu będzie obserwowany przez egzaminatora. Po uzyskaniu zgody przystąp do dalszych czynności montażowych i uruchomienia systemu.
 • zamontuj zapasową kartę graficzną
 • wykorzystując program HWiNFO, sprawdź parametry zapasowej karty graficznej. Wykonaj zrzut dokumentujący przeprowadzony test. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą k_graficzna_2 na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • wyniki przeprowadzonego testu zanotuj w tabeli, w pliku specyfikacja_zestawu, w wierszach dotyczących zapasowej karty graficznej
 • dokonaj wyboru karty graficznej, umożliwiającej wydajniejszą pracę w programie do obróbki grafiki. Minimalne wymagania programu zapisano w poniższej tabeli:

 • wybór karty graficznej uzasadnij w tabeli utworzonej w pliku specyfikacja_zestawu odwołując się do tabeli Minimalne wymagania programu do obróbki grafiki

3. Skonfiguruj system Windows

 • zainstaluj program antywirusowy. Wykonaj zrzut ekranu potwierdzający instalację programu. Zrzut zapisz w postaci pliku graficznego pod nazwą antywirus na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • wykonaj skanowanie dysku twardego w poszukiwaniu wirusów. Po zakończeniu skanowania wykonaj zrzut ekranu potwierdzający wykonanie tej czynności. Zrzut zapisz jako plik graficzny o nazwie skanowanie_antywirusem na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • skonfiguruj system w taki sposób, aby po wciśnięciu klawiszy Ctrl+Alt+Del nie można było wybrać opcji Menedżer zadań. Wykonaj zrzut dokumentujący przeprowadzoną konfigurację. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą menedżer na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • zabezpiecz system przed zmianą haseł użytkowników na takie, które były wcześniej używane. Aby ponownie użyć starego hasła, użytkownik powinien wcześniej użyć 13 unikatowych, nowych haseł. Wykonaj zrzut dokumentujący przeprowadzoną konfigurację. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą historia_hasel na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • skonfiguruj system w taki sposób, aby były widoczne rozszerzenia wszystkich plików. Wykonaj zrzut dokumentujący przeprowadzoną konfigurację. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą rozszerzenia na nośniku USB opisanym EGZAMIN

4. Zdemontuj dysk twardy zainstalowany w komputerze, a następnie zamontuj zapasowy dysk twardy znajdujący się na wyposażeniu stanowiska egzaminacyjnego

UWAGA!
Po zamontowaniu zapasowego dysku twardego zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do dalszych czynności montażowych.

5. Skonfiguruj system Linux. Do konfiguracji systemu użyj konta egzamin z hasłem egzamin (konto posiada uprawnienia użytkownika root)

 • korzystając z dostępnych narzędzi systemowych, sprawdź obciążenie pamięci RAM i procesora. Zrzut potwierdzający przeprowadzony test zapisz w postaci pliku graficznego pod nazwą wydajnosc_linux na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • utwórz konto użytkownika plastyk z hasłem AkwaRele2@
 • będąc zalogowanym na konto plastyk utwórz w katalogu domowym tego użytkownika katalogi o nazwach: miedzioryty, obrazki oraz dokumentacja
 • dla katalogów miedzioryty, obrazki oraz dokumentacja nadaj uprawnienia:
  • dla użytkownika pełne prawa
  • dla grupy prawo do odczytu i zapisu
  • dla pozostałych jedynie prawo do odczytu
 • za pomocą terminala wyszukaj w systemie plików zbiory, których właścicielem jest użytkownik plastyk. Wykonaj zrzut potwierdzający efekt wykonania polecenia. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą zbiory_plastyka na nośniku USB opisanym EGZAMIN.

6. Korzystając z Cennika podzespołów i usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych oraz wykorzystanych podzespołów:

 • plik wykonany zgodnie z przykładową tabelą 2 Wzór kosztorysu, zapisz pod nazwą kosztorys na nośniku opisanym EGZAMIN
 • obliczenia w kolumnach Wartość netto (w zł) oraz Wartość brutto (w zł) powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Cena jednostkowa netto (w zł) oraz Ilość, stawka podatku VAT wynosi 23%
 • sumowanie kolumny Wartość brutto (w zł) powinno odbywać się automatycznie

Cennik podzespołów i usług komputerowych

Lp. Nazwa usługi / podzespołu Wartość netto (w zł)
1. Konfiguracja systemu 60,00
2. Instalacja i konfiguracja programu 30,00
3. Instalacja i konfiguracja drukarki 40,00
4. Zabezpieczenie danych 20,00
5. Testowanie wydajności podzespołu 10,00
6. Montaż podzespołu 20,00
7. Karta graficzna 300,00
8. Karta sieciowa 60,00
9. Dysk twardy 250,00

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:

 • zamontowana karta graficzna
 • zamontowany zapasowy dysk twardy
 • specyfikacja zestawu komputerowego i zapasowej karty graficznej oraz ocena zestawu
 • skonfigurowany system Windows
 • skonfigurowany system Linux
 • kosztorys wykonanych prac

oraz przebieg montażu karty graficznej oraz dysku twardego.

Tabela 1. Wzór specyfikacji jednostki centralnej

Tabela 2. Wzór kosztorysu