Arkusz E.12 : 2014 - wrzesień - zad. 01

Oznaczenie: E.12-01-14.08   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

W celu zmodernizowania zestawu komputerowego:

1. Zmontuj komputer:

 • wypełnij Tabelę 1. Specyfikacja podzespołów i elementów
 • zamontuj moduły pamięci RAM, kartę graficzną, dwa dyski twarde, napęd CD/DVD
 • podłącz kable zasilające i sygnałowe do dysków twardych oraz napędu CD/DVD
UWAGA!
Przed podłączeniem kabli sygnałowych i zasilających zgłoś przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania dalszych czynności. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZNCP, dokończ montaż komputera.

2. Uruchom komputer, a następnie:

 • zainstaluj oraz skonfiguruj system operacyjny z obrazu dysku przygotowanego na płycie DVD lub pamięci USB (pendrive)
 • zabezpiecz konto Administrator hasłem !QAZxsw2
 • uruchom system operacyjny, sprawdź, czy sterowniki do wszystkich urządzeń są prawidłowo zainstalowane. W razie konieczności wprowadź niezbędne poprawki.

3. Utwórz konto użytkownika z ograniczeniami o nazwie egzamin oraz konto z uprawnieniami administratora o nazwie serwis. Oba konta zabezpiecz silnymi hasłami. W tabeli 2 zanotuj nazwy kont i hasła.

4. Ustaw wymuszenie zmiany hasła dla konta egzamin co 30 dni. Hasło powinno spełniać wymagania dla hasła silnego.

5. Ustaw rejestrowanie w systemie wszystkich nieudanych prób logowania.

6. Zainstaluj edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny. W tabeli 3 zanotuj ich nazwy i wersje.

7. Zainstaluj program do przeglądania i do publikowania dokumentów w formacie PDF, w tabeli 4 zanotuj nazwę i wersję programu.

8. Zaplanuj defragmentację dysku twardego na ósmy dzień każdego miesiąca o godzinie 11:00.

9. Przeprowadź analizę stanu dysków, wykorzystując atrybuty systemu S.M.A.R.T. Do odczytania wartości atrybutów wykorzystaj program HDDScan-3.3, uruchamiany bezpośrednio z pamięci USB. Dla każdego dysku określ krytyczne atrybuty S.M.A.R.T. i zapisz je w tabeli 5. Wyjaśnij znaczenie wyrażeń value, threshold, i raw, które są parametrami atrybutów. Zarekomenduj dysk, zapewniający większe bezpieczeństwo przechowywanych na nim danych. Wyjaśnienie znaczenia parametrów, wybór dysku i uzasadnienie wyboru zamieść w tabeli 6.

10. Korzystając z Cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych. Wzór kosztorysu przedstawia tabela 7. Plik zawierający kosztorys o nazwie modernizacja.* umieść na pulpicie użytkownika z loginem egzamin. Sumowanie w kolumnie wartość usługi (zł) brutto powinno odbywać się automatycznie. Postać funkcji wyznaczającej wartość sumy zanotuj w tabeli 8.

Cennik usług komputerowych

Lp. Nazwa usługi / urządzenia Wartość usługi (zł) brutto
1. Instalacja systemu operacyjnego Windows/Linux/Max OS X z obrazu dysku 100/120/110 zł
2. Neutralizacja szkodliwego oprogramowania szpiegującego (wirusów) 60 zł
3. Odzyskiwanie/naprawa systemu operacyjnego 70 zł
4. Odzyskiwanie danych/partycji 70 zł
5. Odzyskiwanie danych (nośniki optyczne, karty pamięci) 60 zł
6. Bezpowrotne usuwanie danych 75 zł
7. Instalacja programu antywirusowego 15 zł
8. Instalacja pakietu biurowego (minimum edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny) 20 zł
9. Instalacja programu 15 zł
10. Aktualizacja baz wirusów 20 zł
11. Konfiguracja komputera według potrzeb użytkownika 50 zł
12. Instalacja sterowników i oprogramowania urządzeń zewnętrznych 40 zł
13. Instalacja drukarki (cena obejmuje: instalację oraz konfigurację drukarki; wykonanie druku testowego) 45 zł
14. Montaż podzespołów komputera (cena za jeden podzespół) 30 zł
15. Analizanie zawodności komputera dla określonej konfiguracji 80 zł

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:

 • specyfikacja podzespołów i elementów zestawu komputerowego
 • zmontowany komputer
 • zainstalowany i skonfigurowany system operacyjny
 • zainstalowany pakiet biurowy, program do przeglądania i publikowania dokumentów w formacie PDF
 • wybrane parametry S.M.A.R.T. oraz rekomendacja dysku do przechowywania newralgicznych dla użytkonika plików
 • sporządzony kosztorys wykonanych prac

oraz przebieg montowania elementów i podłączenia kabli zasilających i sygnałowych.

Tabela 1. Specyfikacja podzespołów i elementów

Tabela 2. Dane dostępowe kont

Tabela 3. Nazwa i wersja pakietu biurowego

Tabela 4. Nazwa i wersja programu do przeglądania i publikowania w formacie PDF

Tabela 5. Wartości parametrów krytycznych atrybutów S.M.A.R.T. dla dysków HDD

Tabela 6. Wyjaśnienie znaczenia parametrów "value", "threshold", i "raw" i uzasadnienie wyboru dysku

Tabela 7. Wzór kosztorysu

Tabela 8. Postać funkcji wyznaczającej wartość sumy