Arkusz E.12 : 2014 - styczeń - zad. 01

Oznaczenie: E.12-01-14.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

W celu zmodernizowania jednostki centralnej komputera, korzystając z zabezpieczonego hasłem 123456 konta serwis z uprawnieniami administratora wykonaj następujące prace:

1. Z dwóch kart graficznych dostępnych na stanowisku egzaminacyjnym wybierz tę, która dzięki sprzętowemu wsparciu realizacji funkcji graficznych zapewni większą płynność animacji w grach. Testy wykonaj w oparciu o dostępne oprogramowanie, postępując zgodnie z poniższymi poleceniami:

  • wykonaj test karty graficznej zainstalowanej w komputerze. Wyniki (w tym specyfikację karty) zanotuj w Tabeli 1
  • wykonaj demontaż karty graficznej. Jeżeli jest to karta zintegrowana z płytą główną, wyłącz ją w BIOS-ie.
UWAGA!
Po wymontowaniu karty graficznej zgłoś przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania dalszych czynności. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZNCP:
  • zamontuj kartę graficzną na płycie głównej komputera, podłącz kable, a następnie zainstaluj niezbędne sterowniki
  • wykonaj test zainstalowanej karty graficznej. Wyniki (w tym specyfikację karty) zanotuj w Tabeli 1
  • uzasadnij (Tabela 2) wybór karty graficznej w oparciu o otrzymane wyniki

2. Sprawdź i zapisz w Tabeli 3: nazwę, częstotliwość pracy procesora oraz jego numer ID.

3. Zainstaluj program antywirusowy i pakiet biurowy (zawierający tylko edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny). W Tabeli 4A i Tabela 4B zanotuj ich nazwy i wersje.

4. Utwórz konto użytkownika z loginem egzamin. Konto egzamin i konto z uprawnieniami administratora zabezpiecz silnym hasłem. W Tabeli 5 zanotuj nazwy kont i hasła.

5. Korzystając z Cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych zgodnie ze wzorem kosztorysu – Tabela 6. Plik zawierający kosztorys o nazwie kosztorys.* umieść na pulpicie użytkownika z loginem egzamin. Sumowanie w kolumnie Wartość usługi (zł) (brutto) powinno odbywać się automatycznie. Zanotuj w Tabeli 7 postać funkcji wyznaczającej wartość sumy.

Cennik usług komputerowych

Lp. Nazwa usługi / urządzenia Wartość usługi (zł) brutto
1. Instalacja systemu operacyjnego Windows/Linux/Mac X 100/120/110 zł
2. Neutralizacja szkodliwego oprogramowania szpiegującego (wirusów) 60 zł
3. Odzyskiwanie / naprawa Systemu Operacyjnego 70 zł
4. Odzyskiwanie danych / partycji 70 zł
5. Odzyskiwanie danych (nośniki optyczne, karty pamięci) 60 zł
6. Bezpowrotne usuwanie danych 75 zł
7. Instalacja programu antywirusowego 15 zł
8. Instalacja pakietu biurowego 20 zł
9. Instalacja programu do przeglądania plików PDF 15 zł
10. Instalacja programu do publikowania plików PDF 15 zł
11.  Aktualizacja baz wirusów 50 zł
12. Konfiguracja komputera według potrzeb użytkownika 40 zł
13. Kompletny backup danych 120 zł
14. Instalacja sterowników i oprogramowania urządzeń zewnętrznych 45 zł
15. Instalacja drukarki (Cena obejmuje: instalację oraz konfigurację drukarki. Wykonanie druku testowego.) 40 zł
16. Montaż podzespołów komputera 35 zł
17. Analiza wydajności komputera dla dwóch różnych wariantów jednego podzespołu 120 zł

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

  • montaż karty graficznej
  • uzasadnienie wyboru karty graficznej, nazwa i częstotliwość pracy procesora oraz jego numer ID
  • instalacja pakietu biurowego i programu antywirusowego oraz ich nazwy i wersje
  • tworzenie i zabezpieczanie kont użytkowników
  • sporządzenie kosztorysu wykonanych prac

oraz przebieg wykonania testu kart graficznych.

Tabela 1. Specyfikacja i wyniki testów kart graficznych

Tabela 2. Uzasadnienie wyboru karty graficznej zapewniającej większą płynność animacji w grach

Tabela 3. Nazwa, częstotliwość pracy procesora oraz jego numer ID

Tabela 4A. Nazwa i wersja pakietu biurowego

Tabela 4B. Nazwa i wersja programu antywirusowego

Tabela 5. Dane dostępowe kont

Tabela 6. Wzór kosztorysu

Tabela 7. Postać funkcji wyznaczającej wartość sumy