Test 40 pytań E.14

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego w języku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on
A. zinterpretowany po stronie serwera
B. skompilowany po stronie klienta
C. skompilowany po stronie serwera
D. zinterpretowany po stronie klienta
2. Zamieszczony kod HTML formularza zostanie wyświetlony przez przeglądarkę w sposób:
A. A
B. B
C. C
D. D
3. Aby odebrać prawa dostępu do serwera MySQL, należy posłużyć się instrukcją
A. USAGE
B. GRANT
C. DELETE
D. REVOKE
4. Aby stronę WWW można było przesłać do przeglądarki internetowej w postaci zaszyfrowanej, należy użyć protokołu
A. HTTPS
B. HTTP
C. SFTP
D. SSH
5. Jak zdefiniować w języku CSS formatowanie hiperłącza, żeby nieodwiedzony link był w kolorze żółtym, a odwiedzony w kolorze zielonym?
A. a:visited {color: yellow;} a:link{color: green;}
B. a:hover {color: green;} a:link{color: yellow;}
C. a:hover {color: yellow;} a:visited{color: green;}
D. a:link {color: yellow;} a:visited{color: green;}
6. Które z zadań programistycznych powinno być wykonane po stronie serwera?
A. Zmiana stylu HTML na stronie wywołana przesunięciem kursora
B. Zapisanie danych pobranych z aplikacji internetowej w bazie danych
C. Sprawdzenie danych wpisanych do pola tekstowego w czasie rzeczywistym
D. Ukrywanie i pokazywanie elementów strony w zależności od aktualnego stanu kursora
7. Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokół HTTPS jest możliwa dzięki
A. danym kontaktowym na stronie
B. kluczom prywatnym
C. certyfikatowi SSL
D. danym whois
8. W MS SQL Server predefiniowana rola o nazwie dbcreator pozwala użytkownikowi na
A. zarządzanie plikami na dysku
B. zarządzanie bezpieczeństwem systemu
C. tworzenie, modyfikowanie, usuwanie i odzyskiwanie bazy danych
D. wykonywanie każdej operacji na serwerze i posiadanie prawa własności każdej bazy
9. Wymaganiem aplikacji internetowej jest, aby ta była wykonywana po stronie klienta. W którym języku należy zaimplementować tę aplikację?
A. Perl
B. PHP
C. Python
D. JavaScript
10. Które ze stwierdzeń, w odniesieniu do zamieszczonej w ramce definicji funkcji, jest poprawne?
A. Pętla wykona się tylko raz
B. Funkcja posiada pętlę powtarzającą się 3 razy
C. Tekst będzie wczytywany do momentu podania liczby większej niż 3
D. Wczytanie tekstu zakończy się, gdy tekst będzie się składał przynajmniej z 3 znaków
11. Parametr face znacznika <font> służy do określenia
A. barwy czcionki
B. nazwy czcionki
C. efektów czcionki
D. wielkości czcionki
12. W celu dodania rekordu do tabeli Pracownicy należy użyć polecenia SQL
A. INSERT INTO Pracownicy VALUES ("Jan", "Kowalski");
B. INSERT VALUES (Jan; Kowalski) INTO Pracownicy;
C. INSERT VALUES Pracownicy INTO (Jan, Kowalski);
D. INSERT (Jan), (Kowalski) INTO TABLE Pracownicy;
13. W tabeli artykuly wykonano następujące polecenia dotyczące praw użytkowania jan. Po wykonaniu poleceń użytkownik jan będzie miał prawa do
A. tworzenia tabeli i aktualizowania w niej danych
B. aktualizowania danych i przeglądania tabeli
C. tworzenia tabeli i wypełniania jej danymi
D. przeglądania tabeli
14. W języku HTML znacznik <strong>tekst</strong> będzie wyświetlany w ten sam sposób przez przeglądarkę co znacznik
A. <b>tekst</b>
B. <h1>tekst</h1>
C. <big>tekst</big>
D. <sub>tekst</sub>
15. W przedstawonym kodzie JavaScript dla ułatwienia ponumerowano linie. W kodzie znajduje się błąd, gdyż po uruchomieniu żaden komunikat nie zostaje wyświetlony. Aby wyeliminować błąd, należy
A. wstawić znaki $ przed nazwami zmiennych.
B. wstawić nawiasy klamrowe do sekcji if oraz else
C. w liniach 2 i 5 zmienne a i b wstawić w cudzysłów
D. w liniach 3 i 6 zamienić znaki cudzysłowu na apostrof, np. ’jest mniejsze’
16. Jaka wartość zostanie wypisana na standardowym wyjściu dla zamieszczonego w ramce fragmentu programu napisanego w języku C++
A. 0
B. 2
C. 3
D. 32
17. Wartość pola tabeli pełniącego rolę klucza podstawowego
A. musi być unikalna
B. jest zawsze typu numerycznego
C. służy do szyfrowania zawartości tabeli
D. może przyjmować wartość pustą (NULL)
18. W znaczniku <head> (w części <meta ... >) strony www NIE umieszcza się informacji dotyczącej
A. autora
B. kodowania
C. typu dokumentu
D. automatycznego odświeżania
19. Dana jest tablica n-elementowa o nazwie t[n]. Zadaniem algorytmu zapisanego w postaci listy kroków jest wypisania sumy
A. n-elementów tablicy
B. co drugiego elementu tablicy
C. sumy wszystkich elementów tablicy
D. sumy tych elementów tablicy, których wartości są nieparzyste
20. Aby ustawić tło na stronie www należy użyć polecenia
A. <background=""></background>
B. <body bgcolor=""></body>
C. <bgcolor=""></bgcolor>
D. <body background=""></body>
21. Aby zbadać rozkład ilościowy poszczególnych kolorów zdjęcia, należy użyć
A. desaturacji
B. histogramu
C. balansu kolorów
D. rozmycia Gaussa
22. Zdefiniowano bazę danych z tabelą mieszkancy o polach: nazwisko, imie, miasto. Następnie stworzono następujące zapytanie do bazy: SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto="Poznań" UNION ALL SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto="Kraków"; Wskaż zapytanie, które zwróci identyczne dane:
A. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy AS "Poznań" OR "Kraków";
B. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto HAVING "Poznań" OR "Kraków";
C. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto="Poznań" OR miasto="Kraków";
D. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto BETWEEN "Poznań" OR "Kraków";
23. Który zapis stylu CSS ustawi tło bloku na kolor niebieski?
A. div {shadow: blue;}
B. div {border-color: blue;}
C. div {color: blue;}
D. div {background-color: blue;}
24. Które z wymienionych osób odpowiadają za przygotowanie systemu bazy danych do pracy produkcyjnej w sposób ciągły, zarządzanie użytkownikami i instalowanie nowych wersji systemu bazodanowego?
A. Projektanci narzędzi deweloperskich
B. Administratorzy systemu bazy danych
C. Administratorzy serwerów i sieci komputerowych
D. Projektanci i programiści Systemu Zarządzania Bazą Danych.
25. W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną
A. predefiniowaną, używaną do przekazywania danych do skryptów PHP poprzez adres strony
B. predefiniowaną, używaną do gromadzenia wartości formularza po nagłówkach zlecenia HTTP (danych z formularza nie można zobaczyć w adresie)
C. zdefiniowaną przez twórcę strony, służącą do przekazywania danych z formularza przez adres strony
D. zwykłą, zdefiniowaną przez twórcę strony
26. Ukrywanie pewnych pól lub metod obiektów danej klasy tak, aby były one dostępne tylko metodom wewnętrznym tej klasy lub funkcjom zaprzyjaźnionym, to
A. polimorfizm
B. hermetyzacja
C. konkatenacja
D. dziedziczenie
27. Fragment kodu w języku PHP wypisze
A. nazwę konta ze znakiem @, czyli "adres@"
B. cały adres e-mail, czyli "adres@host.pl"
C. samą nazwę domeny, czyli "host.pl"
D. samą nazwę konta, czyli "adres"
28. Jak nazywa się edytor wspomagający tworzenie stron internetowych, którego sposób działania można w polskim tłumaczeniu określić jako: otrzymujesz to, co widzisz?
A. IDE
B. WYSIWYG
C. WEB STUDIO
D. VISUAL EDITOR
29. CMYK to zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich:
A. turkusowego, błękitnego, białego, różowego
B. turkusowego, purpurowego, białego, czarnego
C. czerwonego, purpurowego, żółtego, szarego
D. turkusowego, purpurowego, żółtego, czarnego
30. W języku HTML, aby uzyskać efekt jak na przykładzie, należy zastosować konstrukcję
A. <p><big>Duży tekst</p> zwykły tekst
B. <p><strike>Duży tekst zwykły tekst</p>
C. <p><big>Duży tekst</big> zwykły tekst</p>
D. <p><strike>Duży tekst</strike> zwykły tekst</p>
31. Formatem zapisu rastrowych plików graficznych z kompresją bezstratną jest
A. JNG
B. PNG
C. CDR
D. SVG
32. W języku HTML, aby zapisać sekcję cytatu, która może zawierać kilka paragrafów tak, by przeglądarka dodała wspólne wcięcie, należy zastosować znacznik
A. <q>
B. <indent>
C. <blockq>
D. <blockquote>
33. Dana jest tabela mieszkania zawierająca kolumny o nazwach: adres, metraz, ile_pokoi, standard, status, cena. Wykonanie przedstawionej kwerendy SQL SELECT sprawi, że zostaną wyświetlone
A. Wszystkie dane tych mieszkań, które mają co najmniej 3 pokoje
B. Metraż oraz cena tych mieszkań, które mają więcej niż 3 pokoje
C. Metraż oraz cena tych mieszkań, które mają co najmniej niż 3 pokoje
D. Wszystkie dane oprócz adresu tych mieszkań, które mają więcej niż 3 pokoje
34. Odwoływanie funkcji do samej siebie to
A. iteracja
B. rekurencja
C. hermetyzacja
D. dziedziczenie
35. Którą z właściwości pola tabeli należy zdefiniować, aby pole przyjmowało dane składające się wyłącznie z cyfr?
A. Tagi inteligentne
B. Wartość domyślną
C. Maskę wprowadzania
D. Regułę sprawdzania poprawności
36. W języku SQL, aby stworzyć tabelę, należy zastosować polecenie
A. ADD TABLE
B. ALTER TABLE
C. INSERT TABLE
D. CREATE TABLE
37. Chcąc zdefiniować formatowanie tabeli w języku CSS w taki sposób, aby wiersz, który jest aktualnie wskazywany kursorem myszy, został wyróżniony np. innym kolorem, należy zastosować
A. pseudoklasę :visited
B. pseudoklasę :hover
C. pseudoelement :first-line
D. nowy selektor klasy dla wiersza tabeli
38. Chcąc sformatować w stylach CSS wszystkie obrazy zawarte w akapicie, powinno się użyć selektora
A. p img
B. p#img
C. p+img
D. p.img
39. Który z wymienionych systemów nie jest systemem CMS?
A. Joomla
B. Adobe Flash
C. WordPress
D. Drupal
40. W celu określenia wysokości obrazka wyświetlonego na stronie WWW należy wykorzystać właściwość CSS o nazwie
A. width
B. padding
C. height
D. margin
Sprawdź odpowiedzi!