Test 40 pytań E.14

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Jeśli masz ochotę zresetować test, czyli wylosować inny zestaw pytań, to użyj tego linku. Uwaga! - stracisz wszystkie swoje dotychczasowe udzielone odpowiedzi, otrzymasz nowy zestaw pytań i nowe 60 minut!

1. W języku SQL przywilej SELECT polecenia GRANT pozwala użytkownikowi baz danych na
A. odczyt danych z tabeli
B. tworzenie tabeli
C. usunięcie danych z tabeli
D. modyfikowanie danych w tabeli
2. Typ stało-znakowy w języku SQL to
A. char
B. text
C. time
D. bool
3. Jak nazywa się podzbiór strukturalnego języka zapytań, związany z formułowaniem zapytań do bazy danych za pomocą polecenia SELECT?
A. SQL DML (ang. Data Manipulation Language)
B. SQL DDL (ang. Data Definition Language)
C. SQL DCL (ang. Data Control Language)
D. SQL DQL (ang. Data Query Language)
4. Które ze stwierdzeń, w odniesieniu do zamieszczonej w ramce definicji funkcji, jest poprawne?
A. Pętla wykona się tylko raz
B. Funkcja posiada pętlę powtarzającą się 3 razy
C. Tekst będzie wczytywany do momentu podania liczby większej niż 3
D. Wczytanie tekstu zakończy się, gdy tekst będzie się składał przynajmniej z 3 znaków
5. Które ze zdań opisuje grafikę wektorową?
A. Jest to prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym
B. Może być przechowywana w formacie JPG lub PNG
C. Jest wykorzystywana do zapisu fotografii cyfrowej
D. Zapisywany obraz jest opisywany za pośrednictwem figur geometrycznych umieszczonych w układzie współrzędnych
6. Proces filtracji sygnału wejściowego w dziedzinie czasu, obejmujący zasadę superpozycji, związany jest filtrem
A. liniowym
B. przyczynowym
C. niezmiennym w czasie
D. o skończonej odpowiedzi impulsowej
7. W procesie walidacji stron internetowych nie bada się
A. działania linków
B. błędów składni kodu
C. zgodności z przeglądarkami
D. źródła pochodzenia narzędzi edytorskich
8. Zdefiniowano bazę danych z tabelą podzespoły o polach: model, producent, typ, cena. Aby wyświetlić wszystkie modele pamięci RAM firmy Kingston w kolejności od najtańszej do najdroższej, należy posłużyć się kwerendą:
A. SELECT model FROM podzespoly WHERE typ="RAM" AND producent="Kingston" ORDER BY cena ASC;
B. SELECT model FROM podzespoly WHERE typ="RAM" AND producent="Kingston" ORDER BY cena DESC;
C. SELECT model FROM podzespoly WHERE typ="RAM" OR producent="Kingston" ORDER BY cena DESC;
D. SELECT model FROM producent WHERE typ="RAM" OR producent="Kingston" ORDER BY podzespoly ASC;
9. W języku CSS, przedstawiony zapis sprawi, że plik rysunek.png będzie
A. tłem całej strony
B. tłem każdego paragrafu
C. wyświetlony obok każdego paragrafu
D. wyświetlony, jeśli w kodzie zostanie zastosowany znacznik img
10. Która z wymienionych funkcji zapisanych językiem PHP zwraca sumę połowy a i połowy b
A. function licz($a, $b) {return $a/2 + $b;}
B. function licz($a, $b) {return 2/$a + 2/$b;}
C. function licz($a, $b) {return $a/2 + $b/2;}
D. function licz($a, $b) {return ($a/2 + $b)/2;}
11. W języku HTML atrybut alt znacznika img jest wykorzystywany w celu zdefiniowania
A. ścieżki i nazwy pliku źródłowego grafiki
B. tekstu, który będzie wyświetlony, jeśli nie może być wyświetlona grafika
C. podpisu, który zostanie wyświetlony pod grafiką
D. atrybutów grafiki, takich jak rozmiar, obramowanie, wyrównanie
12. Polecenie REVOKE SELECT ON nazwa1 FROM nazwa2 w języku SQL umożliwia
A. nadanie uprawnień z użyciem zdefiniowanego schematu
B. odbieranie uprawnień użytkownikowi
C. usuwanie użytkownika z bazy
D. nadawanie praw do tabeli
13. Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego w języku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on
A. zinterpretowany po stronie serwera
B. skompilowany po stronie klienta
C. skompilowany po stronie serwera
D. zinterpretowany po stronie klienta
14. Fragment kodu napisany w języku HTML zamieszczony w ramce przedstawia listę
A. wypunktowaną
B. numerowaną
C. odnośników
D. skrótów
15. W czasie przetwarzania dźwięku, aby pozbyć się niechcianych odgłosów spowodowanych złą jakością mikrofonu, należy zastosować narzędzie
A. echa
B. obwiedni
C. wyciszenia
D. usuwania szumów
16. W załączonym fragmencie kodu CSS kolor jest zapisany w postaci
A. HSL
B. dziesiętnej
C. CMYK
D. szesnastkowej
17. Za pomocą którego protokołu należy wysłać pliki na serwer WWW?
A. DHCP
B. FTP
C. POP3
D. DNS
18. W algebrze relacji operacja selekcji polega na
A. wyelminowaniu pustych wierszy
B. wybraniu krotek spełniających określone warunki
C. wybraniu krotek niezawierających wartości NULL
D. wyelminowaniu krotek z powtarzającymi się polami
19. W ramce przedstawiono kod JavaScript z błędem logicznym. Program powinien wypisywać informację, czy liczby są sobie równe czy nie, lecz nie wykonuje tego. Wskaż odpowiedź, która dotyczy błędu
A. Nieprawidłowo zadeklarowano zmienne
B. Przed klauzulą else nie powinno być średnika
C. W klauzuli if występuje przypisanie zamiast porównania
D. Instrukcje wewnątrz sekcji if oraz else powinny być zamienione miejscami
20. Aby w pliku z rozszerzeniem php umieścić kod w języku PHP należy użyć znaczników
A. <php .......... />
B. <?php .......... ?>
C. <php> ......... </php>
D. <?php> ........ <php?>
21. Aby strona WWW była responsywna, należy między innymi definiować
A. jedynie znane czcionki, np. Arial
B. rozmiary obrazów w procentach
C. rozmiary obrazów wyłącznie w pikselach
D. rozkład strony wyłącznie za pomocą tabel
22. W języku HTML znacznik <strong>tekst</strong> będzie wyświetlany w ten sam sposób przez przeglądarkę co znacznik
A. <b>tekst</b>
B. <h1>tekst</h1>
C. <big>tekst</big>
D. <sub>tekst</sub>
23. Co to jest DBMS?
A. Strukturalny język zapytań kierowanych do bazy danych
B. System zarządzania bazą danych
C. Obiektowy język programowania do generowania stron www
D. Kaskadowy arkusz stylów do opisu wyglądu strony www
24. Zadaniem funkcji zapisanej w języku PHP jest
A. Wypisanie liczby parzystej
B. Wypisanie liczby nieparzystej
C. Zwrócenie wartości 1, gdy liczba jest parzysta
D. Zwrócenie wartości 0, gdy liczba jest parzysta
25. Kolor zapisany kodem RGB, o wartości rgb(255, 128, 16) w kodzie szesnastkowym będzie miał wartość:
A. #008010
B. #ff0f10
C. #ff8010
D. #ff8011
26. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
A. Określenie celu, utworzenie relacji, stworzenie tabel, normalizacja
B. Określenie celu, normalizacja, utworzenie relacji, stworzenie tabel
C. Określenie celu, stworzenie tabel, utworzenie relacji, normalizacja
D. Określenie celu, normalizacja, stworzenie tabel, utworzenie relacji
27. Którą czynność gwarantującą poprawne wykonanie przedstawionego kody JavaScript, należy wykonać przed pętlą?
A. Zadeklarować zmienną i
B. Zainicjować zmienną text
C. Sprawdzić rozmiar tabeli tab
D. Sprawdzić czy text jest typu znakowego
28. Przedstawiono fragment kodu HTML, który nie waliduje się poprawnie. Błąd walidacji tego fragmentu kodu będzie dotyczył
A. Braku cudzysłowu
B. Niedomknięcia znacznika br
C. Niedomknięcia znacznika img
D. Powtórzenia nazwy pliku graficznego
29. Aby przygotować szablon strony z trzema kolumnami ustawionymi obok siebie, można posłużyć się stylem CSS
A. A
B. B
C. C
D. D
30. Aby uzyskać efekt rozstrzelenia liter w selektorze CSS, należy użyć właściwości
A. letter-transform
B. text-decoration
C. letter-spacing
D. text-space
31. Saturacja koloru nazywana jest inaczej
A. jasnością koloru
B. nasyceniem koloru
C. dopełnieniem koloru
D. przezroczystością koloru
32. Za pomocą języka PHP nie jest możliwe
A. Przetwarzanie danych formularzy
B. Generowanie dynamicznej zawartości strony
C. Przetwarzanie danych zgromadzonych w bazie danych
D. Zmienianie dynamiczne zawartości strony HTML w przeglądarce
33. Cechą formatu PNG jest
A. obsługa animacji
B. bezstratna kompresja
C. brak obsługi kanału alfa
D. reprezentacja grafiki wektorowej
34. Dla dowolnego a z przedziału (0,99) zadaniem funkcji zapisanej w języku Java Script jest:
A. zwrócenie liczb z przedziału a..99
B. wypisanie liczb z przedziału a..99 i zwrócenie wartości 100
C. wypisanie wartości zmiennej a oraz zwrócenie wartości zmiennej n
D. wypisanie liczb z przedziału a...100 i zwrócenie wartości zmiennej n
35. Ile iteracji będzie miała przedstawiona pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli?
A. 0
B. 10
C. 11
D. Nieskończenie wiele
36. Zdefiniowano bazę danych z tabelą mieszkancy o polach: nazwisko, imie, miasto. Następnie stworzono następujące zapytanie do bazy: SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto="Poznań" UNION ALL SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto="Kraków"; Wskaż zapytanie, które zwróci identyczne dane:
A. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy AS "Poznań" OR "Kraków";
B. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto HAVING "Poznań" OR "Kraków";
C. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto="Poznań" OR miasto="Kraków";
D. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto BETWEEN "Poznań" OR "Kraków";
37. W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
A. tablicy 50 elementów o składowych strukturalnych
B. struktury 50 elementów o składowych typu tablicowego
C. tablicy 50 elementów o składowych łańcuchowych
D. klasy 50 elementów typu tablicowego
38. Tabela filmy zawiera klucz główny id oraz klucz obcy rezyserID. Tabela rezyserzy zawiera klucz główny id. Obydwie tabele połączone są relacją jeden po stronie rezyserzy do wielu po stronie filmy. Aby w kwerendzie SELECT połączyć tabele filmy i rezyserzy, należy zapisać
A. ... filmy JOIN rezyserzy ON filmy.id = rezyserzy.id ...
B. ... filmy JOIN rezyserzy ON filmy.id = rezyserzy.filmyID ...
C. ... filmy JOIN rezyserzy ON filmy.rezyserID = rezyserzy.id ...
D. ... filmy JOIN rezyserzy ON filmy.rezyserID = rezyserzy.filmyID ...
39. Parametr face znacznika <font> służy do określenia
A. barwy czcionki
B. nazwy czcionki
C. efektów czcionki
D. wielkości czcionki
40. Projektowanie logicznego układu witryny polega na
A. rozmieszczeniu elementów w konkretnych miejscach witryny
B. opracowaniu zestawu grafik dla witryny
C. zdefiniowaniu treści witryny
D. ustaleniu adresów URL dla podstron witryny
Sprawdź odpowiedzi!
Facebook
Pasja informatyki