Test 40 pytań E.14

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie całej części pisemnej otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Jakiego formatu należy użyć do zapisu obrazu z kompresją stratną?
A. GIF
B. PNG
C. PCX
D. JPEG
2. Jak posortowana będzie lista, utworzona ze wszystkich kolumn tabeli uczniowie i zawierająca uczniów ze średnią większą od 5, która zostanie zwrócona jako wynik przedstawionego zapytania?
A. Rosnąca według parametru klasa
B. Malejąco według parametru klasa
C. Rosnaco według parametru srednia
D. Malejąco według parametru srednia
3. Jak nazywa się element bazy danych, za pomocą którego można jedynie odczytać dane z bazy, prezentując je w postaci tekstu lub wykresu?
A. Tabela
B. Raport
C. Zapytanie
D. Formularz
4. Metoda udostępniania bazy danych w programie Microsoft Access, dotycząca wszystkich obiektów bazy umieszczonych na dysku sieciowym i używanych jednocześnie przez różne osoby nosi nazwę
A. folderu sieciowego
B. serwera bazy danych
C. dzielonej bazy danych
D. witryny programu SharePoint
5. Co definiuje w języku C++ przedstawiony fragment kodu?
A. Hierarchię zmiennych
B. Trzy zmienne niepowiązane ze sobą
C. Typ strukturalny składający się z trzech pól
D. Kontakt pomiędzy zmiennymi globalnymi i lokalnymi
6. Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenia klienta z serwerem i komunikację bez przeładowywania całej strony WWW w sposób asynchroniczny ?
A. PHP
B. XML
C. AJAX
D. VBScript
7. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
A. Określenie celu, utworzenie relacji, stworzenie tabel, normalizacja
B. Określenie celu, normalizacja, utworzenie relacji, stworzenie tabel
C. Określenie celu, stworzenie tabel, utworzenie relacji, normalizacja
D. Określenie celu, normalizacja, stworzenie tabel, utworzenie relacji
8. Które ze stwierdzeń prawidłowo charakteryzuje zdefiniowaną tabelę: CREATE TABLE dane (kolumna INTEGER(3));
A. Tabela o nazwie dane posiada trzy kolumny liczb całkowitych
B. Tabela o nazwie dane posiada jedną kolumnę liczb całkowitych
C. Tabela posiada jedną kolumnę zawierającą trzy elementowe tablice
D. Kolumny tabeli dane nazywają się: kolumna1, kolumna2, kolumna3
9. Polecenie w języku SQL GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci TO pracownik
A. nadaje uprawnienie grupie klienci do tabeli pracownik
B. odbiera wszystkie uprawnienia pracownikowi do tabeli klienci
C. skopiuje uprawnienia z grupy klienci na użytkownika pracownik
D. nadaje wszystkie uprawnienia do tabeli klienci użytkownikowi pracownik
10. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia aplikacji
A. Specyfikacja wymagań, analiza wymagań klienta, tworzenie, wdrażanie,testy
B. Analiza wymagań klienta, specyfikacja wymagań tworzenie, testy, wdrażanie
C. Tworzenie, analiza wymagań klienta, specyfikacja wymagań, wdrażanie, testy
D. Analiza wymagań klienta, specyfikacja wymagań, tworzenie, wdrażanie, testy
11. Które ze stwierdzeń, w odniesieniu do zamieszczonej w ramce definicji funkcji, jest poprawne?
A. Pętla wykona się tylko raz
B. Funkcja posiada pętlę powtarzającą się 3 razy
C. Tekst będzie wczytywany do momentu podania liczby większej niż 3
D. Wczytanie tekstu zakończy się, gdy tekst będzie się składał przynajmniej z 3 znaków
12. Aby ustawić tło na stronie www należy użyć polecenia
A. <background=""></background>
B. <body bgcolor=""></body>
C. <bgcolor=""></bgcolor>
D. <body background=""></body>
13. Które polecenie w CSS służy do załączenia zewnętrznego arkusza stylów?
A. open
B. import
C. require
D. include
14. Kolor 255 12 12 w modelu RGB na stronie www powinien być zapisany w postaci
A. #2551212
B. #EE0C0C
C. #AB1A1D
D. #FF0C0C
15. Saturacja koloru nazywana jest inaczej
A. jasnością koloru
B. nasyceniem koloru
C. dopełnieniem koloru
D. przezroczystością koloru
16. Częstotliwość próbkowania ma wpływ na
A. jakość cyfrowego dzwięku
B. jakość analogowego dzwięku
C. amplitudę fali dźwiękowej utworu
D. skalę głośności zapisanego utworu
17. Wysokość dźwięku zależy od
A. siły wzbudzenia drgania
B. sposobu pobudzania drgania
C. czasu drgania źródła dzwięku
D. częstotliwości drgania fali akustycznej
18. W algebrze relacji operacja selekcji polega na
A. wyelminowaniu pustych wierszy
B. wybraniu krotek spełniających określone warunki
C. wybraniu krotek niezawierających wartości NULL
D. wyelminowaniu krotek z powtarzającymi się polami
19. Który fragment kodu JavaScript zwróci wartość true?
A. "a" > "b"
B. "ab" > "c"
C. "abc" > "def"
D. "def" > "abc"
20. Aby ustawić czcionkę Verdana w kodzie CSS, należy wykorzystać właściwość
A. font-family: Verdana;
B. font-style: Verdana;
C. font-name: Verdana;
D. font-weight: Verdana;
21. Funkcja zapisana językiem PHP służy do
A. połączenia z bazą danych
B. ustawienia hasła do bazy danych
C. zabezpieczenia bazy danych
D. pobrania danych z bazy danych
22. Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego w języku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on
A. zinterpretowany po stronie serwera
B. skompilowany po stronie klienta
C. skompilowany po stronie serwera
D. zinterpretowany po stronie klienta
23. W bazie danych, w celu uporządkowania listy uczniów według roku urodzenia, należy użyć polecenia
A. SELECT imie,nazwisko,klasa from uczniowie group by rok_urodzenia
B. SELECT imie,nazwisko,klasa from uczniowie order by rok_urodzenia
C. SELECT imie,nazwisko,klasa from uczniowie order by nazwisko
D. SELECT imie,nazwisko,klasa from uczniowie where rok_urodzenia = 1994
24. Certyfikat SSL jest stosowany do
A. zapisania danych o sesjach tworzonych w witrynie
B. zidentyfikowania właściciela domeny
C. deszyfracji transmitowanych danych
D. blokowania szkodliwego oprogramowania w witrynie
25. W języku HTML atrybut alt znacznika img jest wykorzystywany w celu zdefiniowania
A. ścieżki i nazwy pliku źródłowego grafiki
B. tekstu, który będzie wyświetlony, jeśli nie może być wyświetlona grafika
C. podpisu, który zostanie wyświetlony pod grafiką
D. atrybutów grafiki, takich jak rozmiar, obramowanie, wyrównanie
26. Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy wielkość czcionki zdefiniować
A. w pikselach
B. w procentach
C. w milimetrach
D. tylko znacznikami big i small
27. Plik graficzny należy zapisać w formacie GIF, jeżeli
A. jest to grafika wektorowa
B. jest to obraz stereoskopowy
C. jest potrzeba zapisu obrazu bez kompresji
D. jest potrzeba zapisu obrazu lub animacji
28. Baza danych zawiera tabele artykuły z polami: nazwa, typ, producent, cena. Aby wyświetlić wszystkie nazwy artykułów wyłącznie typu pralka, dla których cena jest z przedziału 1000 PLN i 1500 PLN, należy zastosować polecenie
A. SELECT nazwa FROM artykuly WHERE typ="pralka" AND cena FROM 1000 TO 1500;
B. SELECT nazwa FROM artykuly WHERE typ="pralka" OR cena BETWEEN 1000 OR 1500;
C. SELECT nazwa FROM artykuly WHERE typ="pralka" OR cena BETWEEN 1000 AND 1500;
D. SELECT nazwa FROM artykuly WHERE typ="pralka" AND cena BETWEEN 1000 AND 1500;
29. Przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa bazy danych, tak aby kopia ta była poprawna i możliwa do późniejszego odtworzenia, należy sprawdzić
A. możliwość udostępnienia bazy danych
B. prawa dostępu do serwera bazy danych
C. poprawność składni zapytań
D. spójność bazy danych
30. Fragment kodu języku PHP ma następującą postać. Wynikiem działania pętli będzie wypisanie liczb:
A. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
B. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
C. 0,4,8,12,16,20
D. 0,4,8,12,16
31. Zadaniem funkcji zapisanej w języku PHP jest
A. Wypisanie liczby parzystej
B. Wypisanie liczby nieparzystej
C. Zwrócenie wartości 1, gdy liczba jest parzysta
D. Zwrócenie wartości 0, gdy liczba jest parzysta
32. Polecenie pg_connect języka PHP służy do połączenia z bazą
A. mySQL
B. MS SQL
C. PostgreSQL
D. MS ACCESS
33. Aby uzyskać efekt rozstrzelenia liter w selektorze CSS, należy użyć właściwości
A. letter-transform
B. text-decoration
C. letter-spacing
D. text-space
34. Ikona, która wyświetlona jest przed adresem, w polu adresowym przeglądarki internetowej lub przy tytule otwartej karty przeglądarki nosi nazwę
A. iConji
B. favicon
C. webicon
D. emoticon
35. Aby odebrać prawa dostępu do serwera MySQL, należy posłużyć się instrukcją
A. USAGE
B. GRANT
C. DELETE
D. REVOKE
36. Błędy interpretacji kodu PHP są zapisane:
A. w logu pod warunkiem ustawienia odpowiedniego parametru w pliku php.ini
B. w podglądzie zdarzeń systemu Windows
C. w oknie edytora, w którym powstaje kod PHP
D. nigdzie, są ignorowanie przez przeglądarkę oraz interpreter kodu PHP
37. Aby obraz zmieniał się płynnie w filmie, liczba klatek (nieprzenikających się wzajemnie) na sekundę musi znajdować się przynajmniej w zakresie
A. 16-19 fps
B. 20-23 fps
C. 24-30 fps
D. 31-36 fps
38. Dana jest tabela psy o polach: imie, rasa, telefon_wlasciciela, rok_szczepienia. Aby wyszukać telefony właścicieli, których psy były szczepione przed 2015 rokiem, należy użyć polecenia SQL
A. SELECT psy FROM rok_szczepienia < 2015
B. SELECT imie, rasa FROM psy WHERE rok_szczepienia > 2015
C. SELECT telefon_wlasciciela FROM psy WHERE rok_szczepienia < 2015
D. SELECT telefon_wlasciciela FROM psy WHERE rok_szczepienia > 2015
39. W bazie danych wykonano następujące polecenie dotyczące praw użytkownika adam. Po wykonaniu poleceń użytkownik adam będzie miał prawa do
A. usunięcia tabeli lub jej rekordów
B. aktualizowania danych i przeglądania tabeli klienci
C. tworzenia tabeli klienci i aktualizowania w niej danych
D. przeglądania tabeli klienci i wstawiania do niej sektorów
40. W JavaScript wynik operacji jest równy wartości NaN, jeśli skrypt próbował wykonać
A. funkcję parseFloat zamiast parseInt na zmiennej liczbowej
B. działanie arytmetyczne, a zawartość zmiennej była napisem
C. działanie arytmetyczne na dwóch zmiennych liczbowych dodatnich
D. funkcję sprawdzającą długość napisu, a zawartość zmiennej była liczbą
Sprawdź odpowiedzi!