Test 40 pytań E.14

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Jak posortowana będzie lista, utworzona ze wszystkich kolumn tabeli uczniowie i zawierająca uczniów ze średnią większą od 5, która zostanie zwrócona jako wynik przedstawionego zapytania?
A. Rosnąca według parametru klasa
B. Malejąco według parametru klasa
C. Rosnaco według parametru srednia
D. Malejąco według parametru srednia
2. W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną
A. predefiniowaną, używaną do przekazywania danych do skryptów PHP poprzez adres strony
B. predefiniowaną, używaną do gromadzenia wartości formularza po nagłówkach zlecenia HTTP (danych z formularza nie można zobaczyć w adresie)
C. zdefiniowaną przez twórcę strony, służącą do przekazywania danych z formularza przez adres strony
D. zwykłą, zdefiniowaną przez twórcę strony
3. Baza danych MySQL uległa uszkodzeniu. Które z działań NIE pomoże przy jej naprawie?
A. Wykonanie replikacji bazy danych
B. Próba naprawy poleceniem REPAIR
C. Odtworzenie bazy z kopii bezpieczeństwa
D. Stworzenie nowej bazy i przeniesienie do niej tabel
4. Dla dowolnego a z przedziału (0,99) zadaniem funkcji zapisanej w języku Java Script jest:
A. zwrócenie liczb z przedziału a..99
B. wypisanie liczb z przedziału a..99 i zwrócenie wartości 100
C. wypisanie wartości zmiennej a oraz zwrócenie wartości zmiennej n
D. wypisanie liczb z przedziału a...100 i zwrócenie wartości zmiennej n
5. Warunek zapisany językiem PHP wypisze liczbę, gdy
A. jest ona parzysta
B. jest ona liczbą pierwszą
C. wynik dzielenia liczby przez 2 jest równy 0
D. jest ona dodatnia
6. Który parametr obiektu graficznego ulegnie zmianie po modyfikacji wartości kanału alfa?
A. Nasycenie barw
B. Przezroczystość
C. Ostrość krawędzi
D. Kolejność wyświetlenia pikseli
7. Chcąc zdefiniować marginesy wewnętrzne dla danych: margines górny 50px, dolny 40px, prawy 20px i lewy 30px należy użyć składni CSS
A. padding: 50px, 40px, 20px, 30px;
B. padding: 50px, 20px, 40px, 30px;
C. padding: 20px, 40px, 30px, 50px;
D. padding: 40px, 30px, 50px, 20px;
8. Aby naprawić uszkodzoną tabelę w MySQL, należy wydać polecenie
A. FIX TABLE
B. CHECK TABLE
C. REPAIR TABLE
D. RESOLVE TABLE
9. Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
A. ułatwienia formatowania strony
B. nadpisywania wartości znaczników już ustawionych na stronie
C. połączenia struktury dokumentu strony z właściwą formą jego prezentacji
D. blokowania jakichkolwiek zmian w wartościach znaczników już przypisanych w pliku CSS
10. Aby przywrócić bazę danych MS SQL z kopii bezpieczeństwa, należy zastosować polecenie
A. DBCC CHECKDB
B. SAVE DATABASE
C. RESTORE DATABASE
D. REBACKUP DATABASE
11. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
A. Określenie celu, utworzenie relacji, stworzenie tabel, normalizacja
B. Określenie celu, normalizacja, utworzenie relacji, stworzenie tabel
C. Określenie celu, stworzenie tabel, utworzenie relacji, normalizacja
D. Określenie celu, normalizacja, stworzenie tabel, utworzenie relacji
12. Dana jest tabela programiści o polach: id, nick, ilosc_kodu, ocena. Pole ilosc_kodu zawiera liczbę linii kodu napisanych przez programistę w danym miesiącu. Aby policzyć sumę linii kodu, który napisali wszyscy programiści, należy użyć polecenia
A. SELECT SUM(ocena) FROM ilosc_kodu;
B. SELECT SUM(ilosc_kodu) FROM programisci;
C. SELECT COUNT(programisci) FROM ilosc_kodu;
D. SELECT MAX(ilosc_kodu) FROM programisci
13. W kodzie PHP znak "//" oznacza
A. początek skryptu
B. operator alernatywy
C. operator dzielenia całkowitego
D. początek komentarza jednoliniowego
14. Testy wydajnościowe mają na celu sprawdzenie
A. zdolności oprogramowania do działania w warunkach wadliwej pracy sprzętu
B. zdolności oprogramowania do działania w warunkach wadliwej pracy systemu
C. stopnia spełnienia wymagań wydajnościowych przez system lub moduł
D. ciągu zdarzeń, w którym prawdopodobieństwo każdego zdarzenia zależy jedynie od wyniku poprzedniego
15. Zdefiniowano bazę danych z tabelą podzespoły o polach: model, producent, typ, cena. Aby wyświetlić wszystkie modele pamięci RAM firmy Kingston w kolejności od najtańszej do najdroższej, należy posłużyć się kwerendą:
A. SELECT model FROM podzespoly WHERE typ="RAM" AND producent="Kingston" ORDER BY cena ASC;
B. SELECT model FROM podzespoly WHERE typ="RAM" AND producent="Kingston" ORDER BY cena DESC;
C. SELECT model FROM podzespoly WHERE typ="RAM" OR producent="Kingston" ORDER BY cena DESC;
D. SELECT model FROM producent WHERE typ="RAM" OR producent="Kingston" ORDER BY podzespoly ASC;
16. Certyfikat SSL jest stosowany do
A. zapisania danych o sesjach tworzonych w witrynie
B. zidentyfikowania właściciela domeny
C. deszyfracji transmitowanych danych
D. blokowania szkodliwego oprogramowania w witrynie
17. Blok deklaracji postaci background-attachment: scroll powoduje, że
A. grafika tła będzie powtarzana (kafelki)
B. tło strony będzie przewijane razem z tekstem
C. tło strony będzie stałe, a tekst będzie się przewijał
D. grafika tła będzie wyświetlona w prawym górnym rogu strony
18. Edytując grafikę w edytorze grafiki rastrowej należy pozbyć się kolorów z rysunku tak, aby obraz był w odcieniach szarości. Można do tego efektu wykorzystać funkcję
A. desaturacji
B. kadrowania
C. szumu RGB
D. filtru rozmycia
19. Zamieszczony w ramce kod wyświetla tabelę składajacą się z
A. dwóch wierszy i dwóch kolumn
B. dwóch wierszy i jednej kolumny
C. jednego wiersza i dwóch kolumn
D. jednego wiersza i jednej kolumny
20. Zapis w języku JavaScript ma za zadanie
A. utworzenie nowej klasy napis1.
B. wywołanie metody obiektu napisy
C. utworzenie obiektu napis1 klasy napisy
D. zadeklarowanie zmiennej napis1 i wywołanie funkcji, której argumentem jest napis1
21. Którego ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?
A. LIKE
B. DISTINCT
C. ORDER BY
D. GROUP BY
22. W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
A. tablicy 50 elementów o składowych strukturalnych
B. struktury 50 elementów o składowych typu tablicowego
C. tablicy 50 elementów o składowych łańcuchowych
D. klasy 50 elementów typu tablicowego
23. W języku PHP zapisano fragment kodu działającego na bazie MySQL. Jego zadaniem jest wypisanie
A. ulicy i miasta z pierwszego zwróconego rekordu
B. ulicy i miasta ze wszystkich zwróconych rekordów
C. miasta i kodu pocztowego z pierwszego zwróconego rekordu
D. miasta i kodu pocztowego ze wszystkich zwróconych rekordów
24. W języku JavaScript wynik działania instrukcji zmienna++; będzie taki sam jak instrukcji
A. zmienna--;
B. zmienna+=1;
C. zmienna=zmienna+10;
D. zmienna===zmienna+1;
25. Polecenie w języku SQL GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci TO pracownik
A. nadaje uprawnienie grupie klienci do tabeli pracownik
B. odbiera wszystkie uprawnienia pracownikowi do tabeli klienci
C. skopiuje uprawnienia z grupy klienci na użytkownika pracownik
D. nadaje wszystkie uprawnienia do tabeli klienci użytkownikowi pracownik
26. Aby utworzyć relację jeden do wielu, w tabeli po stronie wiele, należy zdefiniować
A. klucz obcy wskazujący na klucz obcy tabeli po stronie jeden
B. klucz sztuczny odnoszący się do kluczy podstawowych obu tabel
C. klucz obcy wskazujący na klucz podstawowy tabeli po stronie jeden
D. klucz podstawowy wskazujący na klucz podstawowy tabeli po stronie jeden
27. Które z poniższych zdań dotyczących zasad programowania w języku PHP jest prawdziwe?
A. Jest to język o słabej kontroli typów
B. Nazwy zmiennych są poprzedzone znakiem !
C. Deklaracja zmiennych następuje po słowie var
D. W nazwach zmiennych nie jest rozróżniana wielkość liter
28. Polecenie REVOKE SELECT ON nazwa1 FROM nazwa2 w języku SQL umożliwia
A. nadanie uprawnień z użyciem zdefiniowanego schematu
B. odbieranie uprawnień użytkownikowi
C. usuwanie użytkownika z bazy
D. nadawanie praw do tabeli
29. W tabeli podzespoly należy zmienić wartość pola URL na 'toshiba.pl' dla wszystkich rekordów, gdzie pole producent to TOSHIBA. W języku SQL modyfikacja będzie miała postać
A. UPDATE podzespoly SET URL='toshiba.pl';
B. UPDATE producent='TOSHIBA' SET URL='toshiba.pl';
C. UPDATE podzespoly.producent='TOSHIBA' SET URL='toshiba.pl';
D. UPDATE podzespoly SET URL='toshiba.pl' WHERE producent='TOSHIBA';
30. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a, a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób. Zmienna z będzie typu
A. NaN
B. napisowego
C. zmiennoprzecinkowego
D. liczbowego, całkowitego
31. Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość
A. 12,4
B. 12,5
C. 15,4
D. 15,5
32. Typ stało-znakowy w języku SQL to
A. char
B. text
C. time
D. bool
33. Które ze stwierdzeń prawidłowo charakteryzuje zdefiniowaną tabelę: CREATE TABLE dane (kolumna INTEGER(3));
A. Tabela o nazwie dane posiada trzy kolumny liczb całkowitych
B. Tabela o nazwie dane posiada jedną kolumnę liczb całkowitych
C. Tabela posiada jedną kolumnę zawierającą trzy elementowe tablice
D. Kolumny tabeli dane nazywają się: kolumna1, kolumna2, kolumna3
34. Interpreter PHP wygeneruje błąd i nie wykona kodu, jeżeli programista:
A. będzie pisał kod bez wcięć
B. nie postawi średnika po wyrażeniu w instrukcji if, jeśli po nim nastąpiła sekcja else
C. będzie deklarował zmienne wewnątrz warunku
D. pobierze wartość z formularza, w którym pole input nie było wypełnione
35. Za pomocą polecenia ALTER TABLE można
A. zmienić wartości rekordów
B. zmienić strukturę tabeli
C. usunąć rekord
D. usunąć tabelę
36. W formularzu dokumentu PHP istnieje pole <input name="im" />. Po wprowadzeniu przez użytkownika ciągu znaków "Janek", w celu dodania zawartości pola do bazy danych, w tablicy $_POST zawarty jest element
A. im o indeksie Janek
B. Janek o indeksie im
C. im z kolejnym numerem indeksu
D. Janek z kolejnym numerem indeksu
37. Metoda udostępniania bazy danych w programie Microsoft Access, dotycząca wszystkich obiektów bazy umieszczonych na dysku sieciowym i używanych jednocześnie przez różne osoby nosi nazwę
A. folderu sieciowego
B. serwera bazy danych
C. dzielonej bazy danych
D. witryny programu SharePoint
38. Baza danych księgarni zawiera tabelę ksiazki z polami: id, idAutor, tytul, ileSprzedanych oraz tabelę autorzy z polami: id, imie, nazwisko. Aby stworzyć raport sprzedanych książek z tytułami i nazwiskami autorów, należy
A. stworzyć kwerendę wyszukującą tytuły książek
B. Zdefiniować relację 1..n dla tabel ksiazki i autorzy, a następnie stworzyć kwerendę łączącą obie tabele
C. Zdefiniować relację 1..1 dla tabel ksiazki i autorzy, a następnie stworzyć kwerendę łączącą obie tabele
D. stworzyć dwie osobne kwerendy: pierwszą wyszukującą tytuły książek, drugą wyszukującą nazwiska autorów
39. Wykonanie kodu JavaScript w przeglądarce wymaga
A. debugowania
B. kompilowania
C. interpretowania
D. zamiany na kod maszynowy
40. Wskaż stwierdzenie, które jest prawdziwe dla następującej definicji stylu:
A. Jest to styl lokalny
B. Zdefiniowano dwie klasy
C. Akapit będzie transponowany na małe litery
D. Odnośnik będzie pisany czcionką 14 punktów
Sprawdź odpowiedzi!