Test 40 pytań E.14

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Personalizowanie wyglądu strony dla danego użytkownika i jego identyfikacja w serwisie są możliwe dzięki mechanizmowi
A. obiektów DOM
B. łączenia z bazą
C. formularzy
D. cookie
2. W instrukcji CREATE TABLE użycie klauzuli PRIMARY KEY przy deklaracji pola tabeli spowoduje, że pole to stanie się
A. kluczem obcym
B. indeksem klucza
C. indeksem unikalnym
D. kluczem podstawowym
3. W języku CSS, aby zdefiniować niestandardowe odstępy między wyrazami, stosuje się właściwość
A. line-spacing
B. white-space
C. word-spacing
D. letter-space
4. Który z formatów zapewnia największa redukcję rozmiaru pliku dźwiękowego?
A. WAV
B. PCM
C. MP3
D. CD-Audio
5. Funkcja drzewo kontekstowe edytor WYSIWYG Adobe Dreamweaver służy do
A. wyświetlania interaktywnego drzewa struktury HTML dla zawartości statycznej i dynamicznej
B. definiowania kaskadowych arkuszy stylów dołączonych do witryny
C. formatowanie tekstu przy pomocy dostępnych znaczników
D. tworzenia szablonu strony internetowej
6. Jakiego znacznika należy użyć, aby przejść do kolejnej linii tekstu, nie tworząc akapitu na stronie interenetowej ?
A. <p>
B. </b>
C. <br>
D. </br>
7. Polecenie DBCC CHECKDB("sklepAGD", Repair_fast) w MS SQL Server
A. sprawdzi spójność określonej tabeli
B. sprawdzi spójność bazy danych i naprawi uszkodzone indeksy
C. sprawdzi spójność bazy danych i wykona kopię bezpieczeństwa
D. sprawdzi spójność określonej tabeli i naprawi uszkodzone rekordy
8. W języku CSS wcięcie pierwszej linii akapitu na 30 pikseli uzyska się za pomocą zapisu
A. p { text-indent: 30px; }
B. p { text-spacing: 30px; }
C. p { line-height: 30px; }
D. p { line-indent: 30px; }
9. Aby zdefiniować w języku HTML listę nienumerowaną, należy użyć znacznika
A. <dd>
B. <dt>
C. <ol>
D. <ul>
10. Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze
A. "ze"
B. "wo"
C. "owodzeni"
D. "wodzenia"
11. Element zadeklarowany w języku C++ double *x; to
A. Parametr formalny typu rzeczywistego
B. Zmienna rzeczywista
C. Zmienna całkowita
D. Wskaźnik
12. Aby stworzyć przycisk na stronę internetową według wzoru, należy w programie do grafiki rastrowej użyć opcji
A. propagacja wartości
B. zaznaczenie eliptyczne
C. zniekształcenia i deformowanie
D. zaokrąglenie lub wybranie opcji prostokąt z zaokrąglonymi rogami
13. Znacznik <i> języka HTML służy do
A. umieszczenia obrazka
B. zdefiniowania formularza
C. zmiany kroju pisma na pochylony
D. zdefiniowania nagłówka w tekście
14. Chcąc zdefiniować marginesy wewnętrzne dla danych: margines górny 50px, dolny 40px, prawy 20px i lewy 30px należy użyć składni CSS
A. padding: 50px, 40px, 20px, 30px;
B. padding: 50px, 20px, 40px, 30px;
C. padding: 20px, 40px, 30px, 50px;
D. padding: 40px, 30px, 50px, 20px;
15. W języku SQL polecenie INSERT INTO
A. dodaje tabelę
B. dodaje pola do tabeli
C. wprowadza dane do tabeli
D. aktualizuje rekordy określoną wartością
16. Które ze zdań jest prawdziwe w stosunku do grafiki rastrowej?
A. Podczas przekształcania polegającego na skalowaniu, skalowany obraz nie zmienia jakości
B. Zapisywany obraz jest opisywany za pośrednictwem figur geometrycznych umieszczonych w układzie współrzędnych
C. Grafika rastrowa nie jest zapisana w formacie WMF (ang. Windows Metafile Format - format metaplików w Windows)
D. Jest to prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym
17. Zapis CSS w takiej postaci sprawi, że na stronie internetowej
A. punktorem listy nienumerowanej będzie rys.gif
B. rys.gif będzie stanowił ramkę dla listy nienumerowanej
C. wyświetli się rys.gif jako tło listy nienumerowanej
D. każdy z punktów listy będzie miał osobne tło pobrane z grafiki rys.gif
18. W celu zmodyfikowania tekstu "ala ma psa" na "ALA MA PSA" należy użyć funkcji PHP
A. strtoupper("ala ma psa");
B. strtolower("ala ma psa");
C. ucfirst("ala ma psa");
D. strstr("ala ma psa");
19. CMYK to zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich:
A. turkusowego, błękitnego, białego, różowego
B. turkusowego, purpurowego, białego, czarnego
C. czerwonego, purpurowego, żółtego, szarego
D. turkusowego, purpurowego, żółtego, czarnego
20. Model barw oparty na 3 parametrach: odcień, nasycenie i jasność to
A. RGB
B. HSV
C. CMY
D. CMYK
21. Wskaż FAŁSZYWE stwierdzenie dotyczące normalizacji sygnału dźwiękowego
A. Polecenie normalizacja dostępne jest w menu programu do obróbki dźwięku
B. W wyniku normalizacji wyrównywany jest poziom głośności całego nagrania
C. Jeśli najgłośniejszy fragment dźwięku osiąga połowę skali, wszystko zostanie pogłośnione razy dwa - czyli tak, aby najgłośniejszy fragment osiągnął maksimum na skali
D. Normalizacja polega na zmniejszeniu poziomu najgłośniejszej próbki w sygnale do zadanej wartości i następnie w odniesieniu do niej proporcjonalnym zwiększeniu głośności reszty sygnału
22. W skład typowego frameworka wchodzą
A. zarządzanie komunikacją z bazą danych, mechanizm uruchamiania i przetwarzania akcji
B. domena i obsługa błędów
C. obsługa formularzy i wbudowany serwer
D. mechanizm uruchamiania i przetwarzania akcji, oraz certyfikat http
23. W języku CSS, aby sformatować dowolny element języka HTML w ten sposób, że po najechaniu na niego kursorem zmienia on kolor czcionki, należy zastosować pseudoklasę
A. :active
B. :hover
C. :visited
D. :coursor
24. W podanej regule CSS: h1 {color: blue} h1 oznacza
A. klasę
B. wartość
C. selektor
D. deklarację
25. Jak nazywa się element bazy danych, za pomocą którego można jedynie odczytać dane z bazy, prezentując je w postaci tekstu lub wykresu?
A. Tabela
B. Raport
C. Zapytanie
D. Formularz
26. Baza danych zawiera tabelę uczniowie z polami: imie, nazwisko, klasa. Aby odnaleźć imiona i nazwiska tych uczniów, których nazwiska rozpoczynają się literą M, należy zastosować polecenie SQL
A. SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie WHERE nazwisko IN "M%";
B. SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie WHERE nazwisko LIKE "M%";
C. SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie ORDER BY nazwisko = "M%";
D. SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie ORDER BY nazwisko IN "M%";
27. Który kod jest alternatywny do kodu zamieszczonego w ramce?
A. A
B. B
C. C
D. D
28. Wykonanie kodu JavaScript w przeglądarce wymaga
A. debugowania
B. kompilowania
C. interpretowania
D. zamiany na kod maszynowy
29. W wyniku działania pętli zapisanej w języku PHP zostanie wypisany ciąg liczb
A. 10 15 20 25 30 35 40 45
B. 10 15 20 25 30 35 40 45 50
C. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
D. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
30. Baza danych zawiera tabele artykuły z polami: nazwa, typ, producent, cena. Aby wyświetlić wszystkie nazwy artykułów wyłącznie typu pralka, dla których cena jest z przedziału 1000 PLN i 1500 PLN, należy zastosować polecenie
A. SELECT nazwa FROM artykuly WHERE typ="pralka" AND cena FROM 1000 TO 1500;
B. SELECT nazwa FROM artykuly WHERE typ="pralka" OR cena BETWEEN 1000 OR 1500;
C. SELECT nazwa FROM artykuly WHERE typ="pralka" OR cena BETWEEN 1000 AND 1500;
D. SELECT nazwa FROM artykuly WHERE typ="pralka" AND cena BETWEEN 1000 AND 1500;
31. Odwoływanie funkcji do samej siebie to
A. iteracja
B. rekurencja
C. hermetyzacja
D. dziedziczenie
32. Wskaż polecenie SQL dodające pole miesiacSiewu do istniejącej tabeli rosliny
A. UPDATE rosliny ADD miesiacSiewu int
B. CREATE TABLE rosliny {miesiacSiewu int}
C. ALTER TABLE rosliny ADD miesiacSiewu int
D. INSERT INTO rosliny VALUES (miesiacSiewu int)
33. Blok deklaracji postaci background-attachment: scroll powoduje, że
A. grafika tła będzie powtarzana (kafelki)
B. tło strony będzie przewijane razem z tekstem
C. tło strony będzie stałe, a tekst będzie się przewijał
D. grafika tła będzie wyświetlona w prawym górnym rogu strony
34. Poprawne udokumentowanie wzorca weryfikacji pola nazwa w części kodu aplikacji JavaScript to
A. /* Pole nazwa może składać się z dowolnego ciągu cyfr (z wyłączeniem 0), małych i dużych liter. */
B. /* Pole nazwa powinno składać się w kolejności: z ciągu cyfr (z wyłączeniem 0), następnie dużej litery i ciągu małych liter. */
C. /* Pole nazwa musi składać się w kolejności: z ciągu cyfr (z wyłączeniem 0), następnie dużej litery i dwóch małych liter. */
D. /* Pole nazwa może zawierać dowolny ciąg cyfr (z wyłączeniem 0), następnie musi zawierać dużą literę i ciąg minimum dwóch małych liter. */
35. Aby przygotować szablon strony z trzema kolumnami ustawionymi obok siebie, można posłużyć się stylem CSS
A. A
B. B
C. C
D. D
36. W tabeli artykuly wykonano następujące polecenia dotyczące praw użytkowania jan. Po wykonaniu poleceń użytkownik jan będzie miał prawa do
A. tworzenia tabeli i aktualizowania w niej danych
B. aktualizowania danych i przeglądania tabeli
C. tworzenia tabeli i wypełniania jej danymi
D. przeglądania tabeli
37. Kolor 255 12 12 w modelu RGB na stronie www powinien być zapisany w postaci
A. #2551212
B. #EE0C0C
C. #AB1A1D
D. #FF0C0C
38. W języku JavaScript zapisano definicję obiektu. Aby odwołać się do własności nazwisko należy zapisać
A. osoba[1]
B. osoba[2]
C. osoba.nazwisko
D. osoba::nazwisko
39. W tabeli podzespoly należy zmienić wartość pola URL na 'toshiba.pl' dla wszystkich rekordów, gdzie pole producent to TOSHIBA. W języku SQL modyfikacja będzie miała postać
A. UPDATE podzespoly SET URL='toshiba.pl';
B. UPDATE producent='TOSHIBA' SET URL='toshiba.pl';
C. UPDATE podzespoly.producent='TOSHIBA' SET URL='toshiba.pl';
D. UPDATE podzespoly SET URL='toshiba.pl' WHERE producent='TOSHIBA';
40. W języku JavaScript zapisano kod, którego wynikiem działania jest
A. wyświetlenie okna z pustym polem edycyjnym
B. bezpośrednie wpisanie do zmiennej osoba wartości "Adam"
C. pobranie z formularza wyświetlonego na stronie HTML imienia "Adam"
D. wyświetlenie okna z polem edycyjnym, w którym jest wpisany domyślny tekst "Adam"
Sprawdź odpowiedzi!