Test 40 pytań E.14

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Wskaż poprawną zasadę dotyczącą spójności danych w bazie danych
A. pole klucza obcego nie może być puste
B. pole klucza podstawowego nie może być puste
C. pole klucza podstawowego musi posiadać utworzony indeks
D. w relacji 1..n pole klucza obcego jest połączone z polem klucza obcego innej tabeli
2. Pętla zapisana w języku PHP wstawi do tablicy liczby
A. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
B. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
C. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
D. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
3. Jak posortowana będzie lista, utworzona ze wszystkich kolumn tabeli uczniowie i zawierająca uczniów ze średnią większą od 5, która zostanie zwrócona jako wynik przedstawionego zapytania?
A. Rosnąca według parametru klasa
B. Malejąco według parametru klasa
C. Rosnaco według parametru srednia
D. Malejąco według parametru srednia
4. Co definiuje w języku C++ przedstawiony fragment kodu?
A. Hierarchię zmiennych
B. Trzy zmienne niepowiązane ze sobą
C. Typ strukturalny składający się z trzech pól
D. Kontakt pomiędzy zmiennymi globalnymi i lokalnymi
5. W języku skryptowym JavaScript zmienne mogą być deklarowane
A. w momencie pierwszego użycia zmiennej
B. tylko na początku skryptu
C. tylko jeśli podamy typ zmiennej i jej nazwę
D. zawsze z poprzedzającym nazwę znakiem $
6. Polecenie pg_connect języka PHP służy do połączenia z bazą
A. mySQL
B. MS SQL
C. PostgreSQL
D. MS ACCESS
7. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
A. Określenie celu, utworzenie relacji, stworzenie tabel, normalizacja
B. Określenie celu, normalizacja, utworzenie relacji, stworzenie tabel
C. Określenie celu, stworzenie tabel, utworzenie relacji, normalizacja
D. Określenie celu, normalizacja, stworzenie tabel, utworzenie relacji
8. Funkcja drzewo kontekstowe edytor WYSIWYG Adobe Dreamweaver służy do
A. wyświetlania interaktywnego drzewa struktury HTML dla zawartości statycznej i dynamicznej
B. definiowania kaskadowych arkuszy stylów dołączonych do witryny
C. formatowanie tekstu przy pomocy dostępnych znaczników
D. tworzenia szablonu strony internetowej
9. Edytor spełniający założenia WYSIWYG musi umożliwiać
A. tworzenie podstawowej grafiki wektorowej
B. publikację strony na serwerze poprzez wbudowanego klienta FTP
C. obróbkę plików dźwiękowych przed umieszczeniem ich na stronie internetowej
D. uzyskanie zbliżonego wyniku tworzenej strony do jej obrazu w przegladarce interenetowej
10. W języku JavaScript zapisano fragment kodu. Po wykonaniu skryptu zmienna x
A. Będzie równa 11 i zostanie wypisana w oknie popup
B. Będzie równa 10 i zostanie wypisana w dokumencie HTML
C. Będzie równa 11 i zostanie wypisana w konsoli przeglądarki internetowej
D. Będzie równa 10 i zostanie wypisana w głównym oknie przeglądarki internetowej
11. Najprostszą i najmniej pracochłonną metodą przetestowania działania witryny internetowej w wielu przeglądarkach i ich różnych wersjach jest
A. skorzystanie z walidatora języka HTML
B. skorzystanie z emulatora przeglądarek internetowych np. Browser Sandbox
C. zainstalowanie na kilku komputerach różnych przeglądarek i testowanie witryny
D. testowanie witryny w programie Internet Explorer, zakładając kompatybilność innych przeglądarek
12. Na rysunku przedstawiono dwie tabele. Aby połączyć je relacją jeden do wielu, jeden po stronie Klienci wiele po stronie Zamowienia, należy
A. Połączyć relacją pola ID z obu tabel
B. Dodać pole klucza obcego do tabeli Zamowienia i połączyć je z ID tabeli Klienci
C. Dodać pole klucza obcego do tabeli Klienci i połączyć je z ID tabeli Zamowienia
D. Zdefiniować trzecią tabelę z dwoma kluczami obcymi. Jeden klucz połączyć z ID tabeli Klienci, drugi klucz połączyć z ID tabeli Zamowienia
13. W tabeli artykuly wykonano następujące polecenia dotyczące praw użytkowania jan. Po wykonaniu poleceń użytkownik jan będzie miał prawa do
A. tworzenia tabeli i aktualizowania w niej danych
B. aktualizowania danych i przeglądania tabeli
C. tworzenia tabeli i wypełniania jej danymi
D. przeglądania tabeli
14. Jaki program komputerowy przekształca kod źródłowy, napisany w konkretnym języku programowania, na język komputera?
A. Debugger
B. Kompilator
C. Edytor kodu źródłowego
D. Środowisko programistyczne
15. Jak nazywa się program, który wykonuje instrukcje zawarte w kodzie źródłowym tworzonego programu bez uprzedniego generowania programu wynikowego?
A. Interpreter
B. Kompilator
C. Konwerter kodu
D. Konwerter języka
16. Które polecenie w CSS służy do załączenia zewnętrznego arkusza stylów?
A. open
B. import
C. require
D. include
17. Polecenie colspan służy do łączenia komórek tabeli w poziomie, natomiast rowspan w pionie. Którą z tabel wyświetli fragment kodu napisany w języku HTML?
A. A
B. B
C. C
D. D
18. Częstotliwość próbkowania ma wpływ na
A. jakość cyfrowego dzwięku
B. jakość analogowego dzwięku
C. amplitudę fali dźwiękowej utworu
D. skalę głośności zapisanego utworu
19. Poprawne udokumentowanie wzorca weryfikacji pola nazwa w części kodu aplikacji JavaScript to
A. /* Pole nazwa może składać się z dowolnego ciągu cyfr (z wyłączeniem 0), małych i dużych liter. */
B. /* Pole nazwa powinno składać się w kolejności: z ciągu cyfr (z wyłączeniem 0), następnie dużej litery i ciągu małych liter. */
C. /* Pole nazwa musi składać się w kolejności: z ciągu cyfr (z wyłączeniem 0), następnie dużej litery i dwóch małych liter. */
D. /* Pole nazwa może zawierać dowolny ciąg cyfr (z wyłączeniem 0), następnie musi zawierać dużą literę i ciąg minimum dwóch małych liter. */
20. Który z obiektów relacyjnej bazy danych, będący kodem języka SQL, może być wywoływany w zapytaniach modyfikujących kolumny danych widoczne jako tabela, bez względu na to czy jest tworzony programowo, czy dynamicznie?
A. Reguła
B. Wyzwalacz
C. Procedura składowa
D. Funkcja zdefiniowana
21. W języku CSS określono formatowanie znacznika h1 według wzoru. Zakładając, że żadne inne formatowanie nie jest dodane do znacznika h1, wskaż sposób formatowania tego znacznika
A. A
B. B
C. C
D. D
22. Jak nazywa się podzbiór strukturalnego języka zapytań, związany z formułowaniem zapytań do bazy danych za pomocą polecenia SELECT?
A. SQL DML (ang. Data Manipulation Language)
B. SQL DDL (ang. Data Definition Language)
C. SQL DCL (ang. Data Control Language)
D. SQL DQL (ang. Data Query Language)
23. Poniżej przedstawiono fragment kodu języka HTML. Jest on definicją listy:
A. A
B. B
C. C
D. D
24. Aby przenieść witrynę na serwer, można skorzystać z oprogramowania
A. Bugzilla
B. Go!Zilla
C. FileZilla
D. CloneZilla
25. W języku HTML, aby uzyskać efekt jak na przykładzie, należy zastosować konstrukcję
A. <p><big>Duży tekst</p> zwykły tekst
B. <p><strike>Duży tekst zwykły tekst</p>
C. <p><big>Duży tekst</big> zwykły tekst</p>
D. <p><strike>Duży tekst</strike> zwykły tekst</p>
26. Zamieszczony w ramce kod wyświetla tabelę składajacą się z
A. dwóch wierszy i dwóch kolumn
B. dwóch wierszy i jednej kolumny
C. jednego wiersza i dwóch kolumn
D. jednego wiersza i jednej kolumny
27. Które z poleceń naprawi uszkodzoną tabelę w języku SQL?
A. REGENERATE TABLE tbl_name
B. REPAIR TABLE tblname
C. OPTIMIZE TABLE tbl_name
D. ANALYZE TABLE tbl_name
28. Aby w pliku z rozszerzeniem php umieścić kod w języku PHP należy użyć znaczników
A. <php .......... />
B. <?php .......... ?>
C. <php> ......... </php>
D. <?php> ........ <php?>
29. W języku PHP zapisano fragment kodu. Po zakończeniu pętli zmienna a przyjmie wartość
A. 0
B. 2
C. 10
D. 20
30. Funkcja agregująca MIN języka SQL ma za zadanie policzyć
A. Liczbę wierszy zwróconych kwerendą
B. Wartość minimalną kolumny zwróconej kwerendą
C. długość znaków w zwróconych kwerendą rekordach
D. Średnią wartości różnych pól rekordu zwróconego zapytaniem
31. W języku HTML, aby uzyskać następujący efekt pogrubienia, pochylenia lub zapisania w górnym indeksie należy zapisać kod:
A. <i>pogrubiony <b>pochylony lub w </i><sup>górnym indeksie</sup>
B. <i>pogrubiony </i><b>pochylony</b> lub w <sub>górnym indeksie</sub>
C. <b>pogrubiony </b><i>pochylony</i> lub w <sup>górnym indeksie</sup>
D. <b>pogrubiony <i>pochylony</i></b> lub w <sub>górnym indeksie</sub>
32. Fragment kodu prezentuje składnię języka
A. C
B. C#
C. PHP
D. JavaScript
33. Który z atrybutów background-attachment w języku CSS należy wybrać, aby tło strony było nieruchome względem okna przeglądarki?
A. Scroll
B. Fixed
C. Local
D. Inherit
34. Model barw oparty na 3 parametrach: odcień, nasycenie i jasność to
A. RGB
B. HSV
C. CMY
D. CMYK
35. Które z poniższych zdań dotyczących zasad programowania w języku PHP jest prawdziwe?
A. Jest to język o słabej kontroli typów
B. Nazwy zmiennych są poprzedzone znakiem !
C. Deklaracja zmiennych następuje po słowie var
D. W nazwach zmiennych nie jest rozróżniana wielkość liter
36. W kodzie HTML zapisano w bloku tekst formatowany pewnym stylem. Aby wtrącić wewnątrz tekstu kilka słów formatowanych innym stylem, należy zastosować znacznik
A. <hr>
B. <span>
C. <table>
D. <section>
37. W języku CSS, aby zdefiniować niestandardowe odstępy między wyrazami, stosuje się właściwość
A. line-spacing
B. white-space
C. word-spacing
D. letter-space
38. Przedstawiona funkcja zapisana kodem JavaScript ma za zadanie:
A. zwrócić wynik potęgowania a^n
B. wpisać kolejne liczby od a do n
C. wpisać wyniki mnożenia a przez n
D. zwrócić iloczyn kolejnych liczb od 1 do a
39. Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania NIE jest prawdziwe
A. C++ jest językiem obiektowym
B. JavaScript jest językiem skryptowym
C. SQL jest językiem programowania strukturalnego
D. PHP jest językiem do tworzenia stron w czasie rzeczywistym
40. W języku PHP zapisano fragment kodu działającego na bazie MySQL. Jego zadaniem jest wypisanie
A. ulicy i miasta z pierwszego zwróconego rekordu
B. ulicy i miasta ze wszystkich zwróconych rekordów
C. miasta i kodu pocztowego z pierwszego zwróconego rekordu
D. miasta i kodu pocztowego ze wszystkich zwróconych rekordów
Sprawdź odpowiedzi!