Test 40 pytań E.14

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Którą z właściwości pola tabeli należy zdefiniować, aby pole przyjmowało dane składające się wyłącznie z cyfr?
A. Tagi inteligentne
B. Wartość domyślną
C. Maskę wprowadzania
D. Regułę sprawdzania poprawności
2. W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy wartość zmiennej a jest z przedziału (0, 100), natomiast wartość zmiennej b jest większa od zera. Warunek taki jest prawidłowo zapisany w nastepujący sposób
A. if (a>0 || a<100 || b<0)
B. if (a>0 && a<100 && b>0)
C. if ((a>0 || a<100) && b>0)
D. if ((a>0 && a<100) || b<0)
3. Baza danych 6-letniej szkoły podstawowej zawiera tabelę szkola z polami: imie, nazwisko, klasa. Wszyscy uczniowie klas 1-5 zdali do następnej klasy. Aby zwiększyć wartość w polu klasa o 1 należy użyć polecenia
A. SELECT szkola FROM klasa=klasa+1 WHERE klasa >=1 AND klasa <=5;
B. SELECT nazwisko, imie FROM klasa=klasa+1 WHERE klasa>1 OR klasa <5;
C. UPDATE szkola SET klasa=klasa+1 WHERE klasa>=1 AND klasa <=5;
D. UPDATE nazwisko, imie SET klasa=klasa+1 WHERE klasa>1 OR klasa<5;
4. Aby uprościć wprowadzenie i edytowanie danych w tabeli, należy zdefiniować
A. kwerendę SELECT
B. formularz
C. raport
D. filtr
5. Za pomocą polecenia BACKUP LOG w MS SQL Server można
A. wykonać pełną kopię bezpieczeństwa
B. zalogować sie do kopii bezpieczeństwa
C. wykonać kopię bezpieczeństwa dziennika transakcyjnego
D. przeczytać komunikaty wygenerowane podczas tworzenia kopii
6. Instrukcja języka PHP tworząca obiekt pkt dla zdefiniowanej w ramce klasy Punkt ma postać
A. pkt Punkt;
B. pkt = new Punkt();
C. pkt Punkt();
D. Punkt() pkt;
7. W języku HTML zdefiniowano znacznik a. Wartość nofollow atrybutu rel
A. oznacza, że kliknięcie na link nie przeniesie do strony website.com
B. oznacza, że kliknięcie na link otworzy go w osobnej karcie przeglądarki
C. jest informacją dla robota wyszukiwarki Google, aby nie podążał za tym linkiem
D. jest informacją dla przeglądarki internetowej, aby nie formatowała słowa "link" jako odnośnika
8. Do edycji grafiki wektorowej stosuje się program
A. Paint
B. Audacity
C. Wordpad
D. Corel Draw
9. Dana jest tabela mieszkania zawierająca kolumny o nazwach: adres, metraz, ile_pokoi, standard, status, cena. Wykonanie przedstawionej kwerendy SQL SELECT sprawi, że zostaną wyświetlone
A. Wszystkie dane tych mieszkań, które mają co najmniej 3 pokoje
B. Metraż oraz cena tych mieszkań, które mają więcej niż 3 pokoje
C. Metraż oraz cena tych mieszkań, które mają co najmniej niż 3 pokoje
D. Wszystkie dane oprócz adresu tych mieszkań, które mają więcej niż 3 pokoje
10. Zapisano kod HTML wstawiający grafikę na stronę internetową. Jeżeli rysunek.png nie zostanie odnaleziony, przeglądarka
A. nie wyświetli strony internetowej
B. w miejscu grafiki wypisze tekst "pejzaż"
C. w miejscu grafiki wypisze tekst "rysunek.png"
D. w miejscu grafiki wypisze błąd wyświetlania strony
11. W języku JavaScript zapisano kod, którego wynikiem działania jest
A. wyświetlenie okna z pustym polem edycyjnym
B. bezpośrednie wpisanie do zmiennej osoba wartości "Adam"
C. pobranie z formularza wyświetlonego na stronie HTML imienia "Adam"
D. wyświetlenie okna z polem edycyjnym, w którym jest wpisany domyślny tekst "Adam"
12. W załączonym fragmencie kodu CSS kolor jest zapisany w postaci
A. HSL
B. dziesiętnej
C. CMYK
D. szesnastkowej
13. Kolor zapisany w postaci szesnastkowej o wartości #11FE07 w kodzie RGB ma postać
A. rgb(17,FE,7)
B. rgb(11,127,7)
C. rgb(17,255,7)
D. rgb(17,254,7)
14. Dana jest tablica o nazwie tab wypełniona liczbami całkowitymi różnymi od zera. Przedstawiony kod zapisany w języku PHP ma za zadanie:
A. obliczyć iloczyn wszystkich liczb w tablicy
B. obliczyć wartość bezwzględną elementów tablicy
C. zamienić wszystkie elementy tablicy na liczby z przeciwnym znakiem
D. zamienić elementy tablicy na wartości przechowywane w zmiennej liczba
15. Częstotliwość próbkowania ma wpływ na
A. jakość cyfrowego dzwięku
B. jakość analogowego dzwięku
C. amplitudę fali dźwiękowej utworu
D. skalę głośności zapisanego utworu
16. W języku CSS zdefiniowano styl. Sformatowana stylem sekcja będzie zawierała obramowanie o szerokości
A. 2 px oraz marginesy wewnątrz tego obramowania
B. 20 px oraz marginesy wewnątrz tego obramowania
C. 2 px oraz marginesy na zewnątrz tego obramowania
D. 20 px oraz marginesy na zewnątrz tego obramowania
17. Baza danych zawiera tabelę faktury o polach: numer, data, id_klienta, wartość, status. Każdego dnia generowany jest raport faktur z bieżącego dnia. Wyświetlane są jedynie numery i wartości faktur. Która z kwerend SQL służy do stworzenia tego raportu?
A. SELECT * FROM faktury;
B. SELECT numer,wartość FROM faktury;
C. SELECT * FROM faktury WHERE data=CURRENT_DATE();
D. SELECT numer, wartosc FROM faktury WHERE data=CURRENT_DATE();
18. Model opisu przestrzeni barw o parametrach: odcień, nasycenie i jasność, to
A. HSV
B. RGB
C. CMY
D. CMYK
19. W języku JavaScript zapis w ramce oznacza, że
A. nazwa jest polem klasy przedmiot
B. nazwa jest właściwością obiektu przedmiot
C. zmienna x będzie przechowywać wynik działania metody nazwa
D. zmienna x będzie przechowywać wynik działania funkcji przedmiot
20. Które ze zdań opisuje grafikę wektorową?
A. Jest to prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym
B. Może być przechowywana w formacie JPG lub PNG
C. Jest wykorzystywana do zapisu fotografii cyfrowej
D. Zapisywany obraz jest opisywany za pośrednictwem figur geometrycznych umieszczonych w układzie współrzędnych
21. W języku PHP instrukcja foreach jest instrukcją
A. Wyboru, dla elementów tablicy
B. Pętli, niezależnie od typu zmiennej
C. Pętli, wyłącznie dla elementów tablicy
D. Warunkową, niezależnie od typu zmiennej
22. Polecenie w języku SQL ALTER TABLE USA... ma za zadanie
A. usunięcie tabeli USA
B. modyfikację tabeli USA
C. nadpisanie starej tabeli USA
D. utworzenie nowej tabeli USA
23. W języku JavaScript poprawnie nadana zmienna to
A. #imie
B. imie2
C. imię2
D. imię%
24. Integralność referencyjna w modelu relacyjnych baz danych oznacza, że
A. wartość klucza głównego oraz klucza obcego nie jest pusta
B. klucz główny lub klucz obcy nie zawierają wartości NULL
C. każdemu kluczowi głównemu odpowiada dokładnie jeden klucz obcy w tabeli lub tabelach powiązanych
D. wartość klucza obcego w danej tabeli musi być albo równa wartości klucza głównego w tabeli z nia powiązanej albo równa wartości NULL
25. W języku CSS, aby formatować tekst poprzez przekreślenie, podkreślenie dolne lub górne, należy zastosować
A. text-align
B. text-indent
C. text-transform
D. text-decoration
26. W języku JavaScript należy zapisać warunek, który będzie spełniony, gdy zmienna a będzie dowolną liczbą naturalną dodatnią (bez 0) lub gdy zmienna b będzie dowolną liczbą z przedziału domkniętego od 10 do 100. Użyte w tym warunku wyrażenie logiczne będzie miało postać
A. (a>0) || ((b>=10) || (b<=100))
B. (a>0) && ((b>=10) || (b<=100))
C. (a>0) || ((b>=10) && (b<=100))
D. (a>0) && ((b>=10) && (b<=100))
27. Aby przywrócić bazę danych z kopii bezpieczeństwa na serwerze MSSQL, należy posłużyć się poleceniem
A. EXPORT DATABASE
B. BACKUP DATABASE
C. RESTORE DATABASE
D. UNBACKUP DATABASE
28. W kodzie PHP znak "//" oznacza
A. początek skryptu
B. operator alernatywy
C. operator dzielenia całkowitego
D. początek komentarza jednoliniowego
29. W poleceniu CREATE TABLE języku SQL atrybut określający, która kolumna tabeli jest kluczem podstawowym, to
A. UNIQUE
B. MAIN KEY
C. PRIMARY KEY
D. IDENTITY FIELD
30. Zakładając, że zmienna tablicowa $tab jest wypełniona liczbami naturalnymi, wynikiem programu będzie wypisanie
A. największego elementu tablicy
B. najmniejszego elementu tablicy
C. elementu tablicy, który jest równy wartości $tab[0]
D. tych elementów, które są większe od zmiennej $liczba
31. Jaka treść komunikatu powinna być wstawiona w przedstawionym kodzie PHP zamiast znaków zapytania?
A. Wybrana baza nie istnieje
B. Błąd połączenia z serwerem SQL
C. Pomyślnie dodano rekord do bazy
D. Błąd przetwarzania zapytania SQL
32. Modelem barw opisującym kolor z użyciem stożka przestrzeni barw jest
A. CIE
B. HSV
C. CMY
D. CMYK
33. Polecenie SQL o treści: UPDATE artykuly SET cena = cena * 0.7 WHERE kod = 2; oznacza
A. w tabeli artykuly obniża wartość każdego pola cena o 30% dla wszystkich artykułów
B. w tabeli artykuly obniża wartość każdego pola cena dla którego pole kod jest równe 2
C. wprowadzenie w tabeli artykuly nowych pól cena i kod
D. wprowadzenie w tabeli artykuly pola o nazwie cena ze znacznikiem kod
34. Który z wymienionych znaczników języka HTML nie jest stosowany w celu formatowania tekstu?
A. <em>
B. <sub>
C. <div>
D. <strong>
35. Który parametr obiektu graficznego ulegnie zmianie po modyfikacji wartości kanału alfa?
A. Nasycenie barw
B. Przezroczystość
C. Ostrość krawędzi
D. Kolejność wyświetlenia pikseli
36. Barwa zapisana w modelu RGB(255, 0, 0) jest
A. żółta
B. zielona
C. niebieska
D. czerwona
37. Najprostszą i najmniej pracochłonną metodą przetestowania działania witryny internetowej w wielu przeglądarkach i ich różnych wersjach jest
A. skorzystanie z walidatora języka HTML
B. skorzystanie z emulatora przeglądarek internetowych np. Browser Sandbox
C. zainstalowanie na kilku komputerach różnych przeglądarek i testowanie witryny
D. testowanie witryny w programie Internet Explorer, zakładając kompatybilność innych przeglądarek
38. Kod zamieszczony w ramce spowoduje wypisanie liczb
A. 2 4 6 8
B. 1 3 5 7 9
C. 2 4 6 8 10
D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
39. W celu zmodyfikowania tekstu "ala ma psa" na "ALA MA PSA" należy użyć funkcji PHP
A. strtoupper("ala ma psa");
B. strtolower("ala ma psa");
C. ucfirst("ala ma psa");
D. strstr("ala ma psa");
40. Jaki program komputerowy przekształca kod źródłowy, napisany w konkretnym języku programowania, na język komputera?
A. Debugger
B. Kompilator
C. Edytor kodu źródłowego
D. Środowisko programistyczne
Sprawdź odpowiedzi!