Test 40 pytań E.14

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie całej części pisemnej otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Jakiego znacznika należy użyć, aby przejść do kolejnej linii tekstu, nie tworząc akapitu na stronie interenetowej ?
A. <p>
B. </b>
C. <br>
D. </br>
2. Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
A. ułatwienia formatowania strony
B. nadpisywania wartości znaczników już ustawionych na stronie
C. połączenia struktury dokumentu strony z właściwą formą jego prezentacji
D. blokowania jakichkolwiek zmian w wartościach znaczników już przypisanych w pliku CSS
3. W podanej regule CSS: h1 {color: blue} h1 oznacza
A. klasę
B. wartość
C. selektor
D. deklarację
4. W procesie walidacji stron internetowych nie bada się
A. działania linków
B. błędów składni kodu
C. zgodności z przeglądarkami
D. źródła pochodzenia narzędzi edytorskich
5. Jak nazywa się proces przedstawienia, we właściwej dla danego środowiska formie, informacji zawartej w dokumencie elektronicznym?
A. Mapowanie.
B. Rasteryzacja.
C. Renderowanie.
D. Teksturowanie.
6. Z jakimi mechanizmami nadawania zabezpieczeń, dającymi możliwości wykonywania operacji na bazie danych, związane są zagadnienia zarządzania kontami, użytkownikami i uprawnieniami?
A. Z regułami
B. Z atrybutami
C. Z przywilejami obiektowymi
D. Z przywilejami systemowymi
7. Co definiuje w języku C++ przedstawiony fragment kodu?
A. Hierarchię zmiennych
B. Trzy zmienne niepowiązane ze sobą
C. Typ strukturalny składający się z trzech pól
D. Kontakt pomiędzy zmiennymi globalnymi i lokalnymi
8. Które wartości będą kolejno wypisane w wyniku działania przedstawionego skryptu
A. 2 2 1
B. 2 1 1
C. 1 2 1
D. 1 2 2
9. Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenia klienta z serwerem i komunikację bez przeładowywania całej strony WWW w sposób asynchroniczny ?
A. PHP
B. XML
C. AJAX
D. VBScript
10. Jakiego rodzaju mechanizm kontroli bezpieczeństwa wykonywania aplikacji zawiera środowisko uruchomieniowe platformy .NET Framework?
A. Mechanizm wykonywania aplikacji dla bibliotek klas
B. Mechanizm wykonywania aplikacji realizowany przez frameworki aplikacji internetowych (ASP.NET)
C. Mechanizm wykonywania aplikacji realizowany przez funkcję Windows API (Application Programming Interface)
D. Mechanizm wykonywania aplikacji oparty na uprawnieniach kodu (CAS - Code Access Security) i na rolach (RBS - Role-Based Security)
11. Wskaż typ relacji pomiędzy tabelami: Tabela1 i Tabela3
A. Jeden do jednego
B. Wiele do jednego
C. Jeden do wielu
D. Wiele do wielu
12. Którą z właściwości pola tabeli należy zdefiniować, aby pole przyjmowało dane składające się wyłącznie z cyfr?
A. Tagi inteligentne
B. Wartość domyślną
C. Maskę wprowadzania
D. Regułę sprawdzania poprawności
13. Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania NIE jest prawdziwe
A. C++ jest językiem obiektowym
B. JavaScript jest językiem skryptowym
C. SQL jest językiem programowania strukturalnego
D. PHP jest językiem do tworzenia stron w czasie rzeczywistym
14. Element zadeklarowany w języku C++ double x*; to
A. Parametr formalny typu rzeczywistego
B. Zmienna rzeczywista
C. Zmienna całkowita
D. Wskaźnik
15. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia aplikacji
A. Specyfikacja wymagań, analiza wymagań klienta, tworzenie, wdrażanie,testy
B. Analiza wymagań klienta, specyfikacja wymagań tworzenie, testy, wdrażanie
C. Tworzenie, analiza wymagań klienta, specyfikacja wymagań, wdrażanie, testy
D. Analiza wymagań klienta, specyfikacja wymagań, tworzenie, wdrażanie, testy
16. Proces, w którym wykrywa się i usuwa błędy w kodzie źródłowym programów, to
A. Kompilowanie
B. Debugowanie
C. standaryzacja
D. Normalizacja
17. Polecenie w języku SQL ALTER TABLE USA... ma za zadanie
A. usunięcie tabeli USA
B. modyfikację tabeli USA
C. nadpisanie starej tabeli USA
D. utworzenie nowej tabeli USA
18. Aby policzyć wszystkie wiersze tabeli Koty należy użyć polecenia:
A. SELECT COUNT(*) FROM Koty
B. SELECT ROWNUM() FROM Koty
C. SELECT COUNT(Koty) AS ROWNUM
D. SELECT COUNT(ROWNUM) FROM Koty
19. Debugger to program służący do
A. badania właściwości programu
B. sprawdzania szybkości programu
C. wyszukiwania błędów w kodzie programu
D. zoptymalizowanie pamięci używanej przez aplikację
20. Fizyczny model replikacji bazy danych przedstawiony na rysunku jest modelem
A. rozproszonym
B. centralnego subskrybenta
C. równorzędnym
D. centralnego wydawcy
21. Który z wymienionych formatów plików graficznych obsługuje przezroczystość?
A. JPG
B. PNG
C. NEF
D. BMP
22. Zdarzenie JavaScript, będące reakcją na pojedynczo kliknięty dowolny element strony, nosi nazwę
A. onClick
B. onDblClick
C. onLoad
D. onKeyDown
23. W językach programowania zmienna typu integer służy do przechowywania
A. znaku
B. liczby całkowitej
C. liczby rzeczywistej
D. wartości logicznej
24. W programowaniu obiektowym mechanizm współdzielenia pól i metod klasy w taki sposób, że klasa pochodna zawiera metody zdefiniowane w klasie bazowej nazywa się
A. hermetyzacją
B. wirtualizacją
C. polimorfizmem
D. dziedziczeniem
25. Aby zamieścić aplikację PHP w internecie, należy jej pliki źródłowe skopiować na serwer za pomocą protokołu
A. FTP
B. HTTP
C. SMTP
D. NNTP
26. Aby pozbyć się nienaturalnego odwzorowania ukośnych krawędzi linii w grafice rastrowej, czyli tak zwanego schodkowania, należy zastosować filtr
A. szumu
B. gradientu
C. pikselizacji
D. antyaliasingu
27. W języku PHP pobrano z bazy danych wyniki działania kwerendy za pomocą polecenia mysql_query(). Aby otrzymać ze zwróconej kwerendy wierszy danych, należy zastosować polecenie:
A. mysql_field_len()
B. mysql_list_fields()
C. mysql_fetch_row()
D. mysql_fetch_lengths()
28. Aby w pliku z rozszerzeniem php umieścić kod w języku PHP należy użyć znaczników
A. <php .......... />
B. <?php .......... ?>
C. <php> ......... </php>
D. <?php> ........ <php?>
29. Zapis w języku JavaScript ma za zadanie
A. utworzenie nowej klasy napis1.
B. wywołanie metody obiektu napisy
C. utworzenie obiektu napis1 klasy napisy
D. zadeklarowanie zmiennej napis1 i wywołanie funkcji, której argumentem jest napis1
30. Wymaganiem aplikacji internetowej jest, aby ta była wykonywana po stronie klienta. W którym języku należy zaimplementować tę aplikację?
A. Perl
B. PHP
C. Python
D. JavaScript
31. Jaka treść komunikatu powinna być wstawiona w przedstawionym kodzie PHP zamiast znaków zapytania?
A. Wybrana baza nie istnieje
B. Błąd połączenia z serwerem SQL
C. Pomyślnie dodano rekord do bazy
D. Błąd przetwarzania zapytania SQL
32. W części nagłówkowej kodu HTML zapisano tekst przedstawiony na obrazku. Zapisany tekst zostanie wyświetlony
A. na pasku tytułu przeglądarki
B. w treści strony, na banerze
C. w polu adresu, za wpisanym adresem URL
D. w treści strony, w pierwszym wyświetlonym nagłówku
33. W języku CSS zdefiniowano następujące formatowanie. Oznacza to, że kolorem niebieskim zostanie zapisany
A. cały tekst paragrafu niezależnie od jego formatowania
B. pochylony tekst paragrafu
C. cały tekst nagłówków niezależnie od ich formatowania
D. pogrubiony tekst paragrafu
34. W języku CSS, zapis w następującej postaci sprawi, oż koloru czerwonego będzie
A. pierwsza linia paragrafu
B. tekst nagłówka pierwszego stopnia
C. pierwsza litera nagłówka drugiego stopnia
D. pierwsza litera nagłówka pierwszego stopnia
35. Baza danych księgarni zawiera tabelę ksiazki z polami: id, idAutor, tytul, ileSprzedanych oraz tabelę autorzy z polami: id, imie, nazwisko. Aby stworzyć raport sprzedanych książek z tytułami i nazwiskami autorów, należy
A. stworzyć kwerendę wyszukującą tytuły książek
B. Zdefiniować relację 1..n dla tabel ksiazki i autorzy, a następnie stworzyć kwerendę łączącą obie tabele
C. Zdefiniować relację 1..1 dla tabel ksiazki i autorzy, a następnie stworzyć kwerendę łączącą obie tabele
D. stworzyć dwie osobne kwerendy: pierwszą wyszukującą tytuły książek, drugą wyszukującą nazwiska autorów
36. Aby prawidłowo udokumentować przedstawioną linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz
A. nieprawidłowe dane
B. zmiana stylu atrybutu innerHTML
C. wyświetlenie tekstu "Date()" w znaczniku o id = napis
D. wyświetlenie daty i czasu w znaczniku o id = napis
37. W języku CSS, aby sformatować dowolny element języka HTML w ten sposób, że po najechaniu na niego kursorem zmienia on kolor czcionki, należy zastosować pseudoklasę
A. :active
B. :hover
C. :visited
D. :coursor
38. Tabela filmy zawiera klucz główny id oraz klucz obcy rezyserID. Tabela rezyserzy zawiera klucz główny id. Obydwie tabele połączone są relacją jeden po stronie rezyserzy do wielu po stronie filmy. Aby w kwerendzie SELECT połączyć tabele filmy i rezyserzy, należy zapisać
A. ... filmy JOIN rezyserzy ON filmy.id = rezyserzy.id ...
B. ... filmy JOIN rezyserzy ON filmy.id = rezyserzy.filmyID ...
C. ... filmy JOIN rezyserzy ON filmy.rezyserID = rezyserzy.id ...
D. ... filmy JOIN rezyserzy ON filmy.rezyserID = rezyserzy.filmyID ...
39. Za pomocą języka PHP nie jest możliwe
A. Przetwarzanie danych formularzy
B. Generowanie dynamicznej zawartości strony
C. Przetwarzanie danych zgromadzonych w bazie danych
D. Zmienianie dynamiczne zawartości strony HTML w przeglądarce
40. Działaniem przedstawionego kodu PHP będzie wypełnienie tablicy
A. Kolejnymi liczbami od 0 do 9 i wypisanie ich
B. Kolejnymi liczbami od -100 do 100 i wypisanie wartości ujemnych
C. 10 losowymi wartościami, a następnie wypisanie wartości ujemnych
D. 100 losowymi wartościami, a następnie wypisanie wartości dodatnich
Sprawdź odpowiedzi!