Test 40 pytań E.14

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Jeśli masz ochotę zresetować test, czyli wylosować inny zestaw pytań, to użyj tego linku. Uwaga! - stracisz wszystkie swoje dotychczasowe udzielone odpowiedzi, otrzymasz nowy zestaw pytań i nowe 60 minut!

1. W przedstawonym kodzie JavaScript dla ułatwienia ponumerowano linie. W kodzie znajduje się błąd, gdyż po uruchomieniu żaden komunikat nie zostaje wyświetlony. Aby wyeliminować błąd, należy
A. wstawić znaki $ przed nazwami zmiennych.
B. wstawić nawiasy klamrowe do sekcji if oraz else
C. w liniach 2 i 5 zmienne a i b wstawić w cudzysłów
D. w liniach 3 i 6 zamienić znaki cudzysłowu na apostrof, np. ’jest mniejsze’
2. Zapisano kod HTML wstawiający grafikę na stronę internetową. Jeżeli rysunek.png nie zostanie odnaleziony, przeglądarka
A. nie wyświetli strony internetowej
B. w miejscu grafiki wypisze tekst "pejzaż"
C. w miejscu grafiki wypisze tekst "rysunek.png"
D. w miejscu grafiki wypisze błąd wyświetlania strony
3. Narzędziem służącym do grupowania i prezentowania informacji z wielu rekordów w celu ich drukowania lub rozpowszechniania jest
A. raport
B. kwerenda
C. formularz
D. makropolecenie
4. Baza danych 6-letniej szkoły podstawowej zawiera tabelę szkola z polami: imie, nazwisko, klasa. Wszyscy uczniowie klas 1-5 zdali do następnej klasy. Aby zwiększyć wartość w polu klasa o 1 należy użyć polecenia
A. SELECT szkola FROM klasa=klasa+1 WHERE klasa >=1 AND klasa <=5;
B. SELECT nazwisko, imie FROM klasa=klasa+1 WHERE klasa>1 OR klasa <5;
C. UPDATE szkola SET klasa=klasa+1 WHERE klasa>=1 AND klasa <=5;
D. UPDATE nazwisko, imie SET klasa=klasa+1 WHERE klasa>1 OR klasa<5;
5. Polecenie serwera MySQL przedstawione poniżej sprawi, że użytkownikowi tkowal zostaną
A. przydzielone prawa do usuwania i aktualizowania danych w tabeli pracownicy
B. odebrane prawa usuwania i modyfikowania danych w tabeli pracownicy
C. odebrane prawa usuwanie i dodawania rekordów w tabeli pracownicy
D. przydzielone prawa wszelkiej zmiany struktury tabeli pracownicy
6. W standardzie HDTV jest stosowana rozdzielczość
A. 704 x 576 px
B. 720 x 480 px
C. 1280 x 1024 px
D. 1920 x 1080 px
7. Program debugger służy do:
A. interpretacji kodu w wirtualnej maszynie Java
B. analizy wykonywanego programu w celu lokalizacji błędów
C. analizy kodu źródłowego w celu odnalezienia błędów składniowych
D. tłumaczenia kodu zapisanego językiem wyższego poziomu na język maszynowy
8. W języku HTML aby zdefiniować poziomą linię, należy użyć znacznika
A. <line>
B. <br>
C. <hl>
D. <hr>
9. Przedstawiona funkcja zapisana kodem JavaScript ma za zadanie:
A. zwrócić wynik potęgowania a^n
B. wpisać kolejne liczby od a do n
C. wpisać wyniki mnożenia a przez n
D. zwrócić iloczyn kolejnych liczb od 1 do a
10. W języku JavaScript zapisano fragment kodu. Po wykonaniu skryptu zmienna x
A. Będzie równa 11 i zostanie wypisana w oknie popup
B. Będzie równa 10 i zostanie wypisana w dokumencie HTML
C. Będzie równa 11 i zostanie wypisana w konsoli przeglądarki internetowej
D. Będzie równa 10 i zostanie wypisana w głównym oknie przeglądarki internetowej
11. W języku HTML, aby zapisać sekcję cytatu, która może zawierać kilka paragrafów tak, by przeglądarka dodała wspólne wcięcie, należy zastosować znacznik
A. <q>
B. <indent>
C. <blockq>
D. <blockquote>
12. Który z obiektów relacyjnej bazy danych, będący kodem języka SQL, może być wywoływany w zapytaniach modyfikujących kolumny danych widoczne jako tabela, bez względu na to czy jest tworzony programowo, czy dynamicznie?
A. Reguła
B. Wyzwalacz
C. Procedura składowa
D. Funkcja zdefiniowana
13. Ukrywanie pewnych pól lub metod obiektów danej klasy tak, aby były one dostępne tylko metodom wewnętrznym tej klasy lub funkcjom zaprzyjaźnionym, to
A. polimorfizm
B. hermetyzacja
C. konkatenacja
D. dziedziczenie
14. Debugger to program służący do
A. badania właściwości programu
B. sprawdzania szybkości programu
C. wyszukiwania błędów w kodzie programu
D. zoptymalizowanie pamięci używanej przez aplikację
15. Uprawnienia obiektowe, nadawane użytkownikom serwera bazy danych, mogą pozwalać lub zabraniać
A. dziedziczyć uprawnienia
B. modyfikować role i konta użytkowników
C. wykonywać instrukcje, takie jak tworzenie kopii zapasowej
D. wykonywać operacje na bazie, takie jak wstawanie lub modyfikowanie danych
16. Zapisując hasło użytkownika serwisu WWW (np. bankowości internetowej), w celu jego zabezpieczenia przed odtajnieniem, zwykle używa się funkcji
A. klucza
B. cyklometrycznych
C. abstrakcyjnych
D. mieszających
17. W języku CSS, aby formatować tekst poprzez przekreślenie, podkreślenie dolne lub górne, należy zastosować
A. text-align
B. text-indent
C. text-transform
D. text-decoration
18. Formatem zapisu rastrowych plików graficznych z kompresją bezstratną jest
A. JNG
B. PNG
C. CDR
D. SVG
19. Źródłem rekordów dla raportu może być
A. Tabela
B. Inny raport
C. Makropolecenie
D. Zapytanie INSERT INTO
20. Wskaż typ relacji pomiędzy tabelami: Tabela1 i Tabela3
A. Jeden do jednego
B. Wiele do jednego
C. Jeden do wielu
D. Wiele do wielu
21. Certyfikat SSL jest stosowany do
A. zapisania danych o sesjach tworzonych w witrynie
B. zidentyfikowania właściciela domeny
C. deszyfracji transmitowanych danych
D. blokowania szkodliwego oprogramowania w witrynie
22. Którego języka należy użyć, aby zapisać skrypt wykonywany po stronie klienta w przegladarce internetowej?
A. Perl
B. PHP
C. Python
D. JavaScript
23. Przeglądarka internetowa wyświetliła stronę w następujący sposób. Wskaż kod HTML, który poprawnie definiuje przedstawioną hierarchiczną strukturę tekstu:
A. <h1>Rozdział 1<p>tekst <h2>Podrozdział 1.1<p>tekst <h2>Podrozdział 1.2
B. <ul><li>Rozdział 1<li>tekst<li>Podrozdział 1.1<li>tekst<li>Podrozdział 1.2</ul>
C. <big>Rozdział 1</big>tekst<big>Podrozdział 1.1</big>tekst<big>Podrozdział 1.2</big>
D. <h1>Rozdział 1</h1> <p>tekst</p> <h2>Podrozdział 1.1</h2> <p>tekst</p> <h2>Podrozdział 1.2</h2>
24. Aby naprawić uszkodzoną tabelę w MySQL, należy wydać polecenie
A. FIX TABLE
B. CHECK TABLE
C. REPAIR TABLE
D. RESOLVE TABLE
25. W języku JavaScript przedstawiona definicja jest definicją
A. klasy
B. tablicy
C. obiektu
D. kolekcji
26. W języku PHP, wykonując operacje na bazie danych MySQL, aby zakończyć pracę z bazą, należy wywołać
A. mysqli_exit();
B. mysqli_close();
C. mysqli_commit();
D. mysqli_rollback();
27. Które ze stwierdzeń prawidłowo charakteryzuje zdefiniowaną tabelę: CREATE TABLE dane (kolumna INTEGER(3));
A. Tabela o nazwie dane posiada trzy kolumny liczb całkowitych
B. Tabela o nazwie dane posiada jedną kolumnę liczb całkowitych
C. Tabela posiada jedną kolumnę zawierającą trzy elementowe tablice
D. Kolumny tabeli dane nazywają się: kolumna1, kolumna2, kolumna3
28. Kolor zapisany w postaci szesnastkowej o wartości #11FE07 w kodzie RGB ma postać
A. rgb(17,FE,7)
B. rgb(11,127,7)
C. rgb(17,255,7)
D. rgb(17,254,7)
29. W języku CSS zdefiniowano następujące formatowanie. Kolorem czerwonym zostanie zapisany
A. tylko tekst pochylony nagłówka pierwszego stopnia
B. tylko tekst pochylony we wszystkich poziomach nagłówków
C. cały tekst nagłówka pierwszego stopnia oraz pochylony tekst akapitu
D. cały tekst nagłówka pierwszego stopnia oraz cały tekst pochylony, niezależnie od tego, w którym miejscu strony się znajduje
30. Funkcja zapisana językiem PHP służy do
A. połączenia z bazą danych
B. ustawienia hasła do bazy danych
C. zabezpieczenia bazy danych
D. pobrania danych z bazy danych
31. Podczas obróbki grafiki rastrowej w programie z obsługą kanałów dodanie kanału alfa oznacza
A. dodanie warstwy z przezroczystością
B. określenie poprawnego balansu bieli
C. zwiększenie głębi ostrości obrazu
D. wyostrzenie krawędzi obrazu
32. Którą z właściwości pola tabeli należy zdefiniować, aby pole przyjmowało dane składające się wyłącznie z cyfr?
A. Tagi inteligentne
B. Wartość domyślną
C. Maskę wprowadzania
D. Regułę sprawdzania poprawności
33. Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
A. ułatwienia użytkownikowi nawigacji
B. uzupełnienia strony internetowej o treści tekstowe
C. przyspieszenia wyświetlania grafiki na stronie internetowej
D. definiowania sposobu formatowania elementów strony internetowej
34. Które z poniższych zdań dotyczących zasad programowania w języku PHP jest prawdziwe?
A. Jest to język o słabej kontroli typów
B. Nazwy zmiennych są poprzedzone znakiem !
C. Deklaracja zmiennych następuje po słowie var
D. W nazwach zmiennych nie jest rozróżniana wielkość liter
35. W języku HTML atrybut alt znacznika img jest wykorzystywany w celu zdefiniowania
A. ścieżki i nazwy pliku źródłowego grafiki
B. tekstu, który będzie wyświetlony, jeśli nie może być wyświetlona grafika
C. podpisu, który zostanie wyświetlony pod grafiką
D. atrybutów grafiki, takich jak rozmiar, obramowanie, wyrównanie
36. Chcąc zdefiniować formatowanie tabeli w języku CSS w taki sposób, aby wiersz, który jest aktualnie wskazywany kursorem myszy, został wyróżniony np. innym kolorem, należy zastosować
A. pseudoklasę :visited
B. pseudoklasę :hover
C. pseudoelement :first-line
D. nowy selektor klasy dla wiersza tabeli
37. Wskaż wynik wykonania skryptu napisanego w języku PHP
A. A
B. B
C. C
D. D
38. W zamieszczonym przykładzie pseudoklasa hover sprawi, że styl pogrubiony będzie przypisany
A. odnośnikowi, w momencie kiedy najechał na niego kursor myszy
B. wszystkim odnośnikom nieodwiedzonym
C. każdemu odnośnikowi niezależnie od aktualnego stanu
D. wszystkim odnośnikom odwiedzonym
39. Operator arytmetyczny modulo w języku SQL to
A. /
B. ||
C. &
D. %
40. W bazie danych wykonano następujące polecenie dotyczące praw użytkownika adam. Po wykonaniu poleceń użytkownik adam będzie miał prawa do
A. usunięcia tabeli lub jej rekordów
B. aktualizowania danych i przeglądania tabeli klienci
C. tworzenia tabeli klienci i aktualizowania w niej danych
D. przeglądania tabeli klienci i wstawiania do niej sektorów
Sprawdź odpowiedzi!
Facebook
Pasja informatyki