Test 40 pytań E.14

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie całej części pisemnej otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Proces filtracji sygnału wejściowego w dziedzinie czasu, obejmujący zasadę superpozycji, związany jest filtrem
A. liniowym
B. przyczynowym
C. niezmiennym w czasie
D. o skończonej odpowiedzi impulsowej
2. Jakie sa nazwy typowych poleceń języka zapytań SQL, związane z wykonywaniem operacji na danych SQL DML (np.: umieszczanie danych w bazie, kasowanie dokonywanie zmian w danych)?
A. SELECT, SELECT INTO
B. ALTER, CREATE, DROP
C. DENY, GRANT, REVOKE
D. DELETE, INSERT, UPDATE
3. Co należy zastosować w organizacji danych, aby zapytania w bazie danych były wykonywane szybciej?
A. Reguły
B. Indeksy
C. Wartości domyślne
D. Klucze podstawowe
4. Co definiuje w języku C++ przedstawiony fragment kodu?
A. Hierarchię zmiennych
B. Trzy zmienne niepowiązane ze sobą
C. Typ strukturalny składający się z trzech pól
D. Kontakt pomiędzy zmiennymi globalnymi i lokalnymi
5. Co to jest DBMS?
A. Strukturalny język zapytań kierowanych do bazy danych
B. System zarządzania bazą danych
C. Obiektowy język programowania do generowania stron www
D. Kaskadowy arkusz stylów do opisu wyglądu strony www
6. Które oprogramowanie NIE JEST systemem zarządzania treścią (CMS)?
A. Joomla
B. Apache
C. Mambo
D. WordPress
7. Które polecenie wydane z konsoli systemu operacyjnego, zawierające w swojej składni opcję --repair, umożliwia naprawę bazy danych?
A. mysqlcheck
B. mysqldump
C. truncate
D. create
8. Aby ustawić tło na stronie www należy użyć polecenia
A. <background=""></background>
B. <body bgcolor=""></body>
C. <bgcolor=""></bgcolor>
D. <body background=""></body>
9. Cechą formatu PNG jest
A. obsługa animacji
B. bezstratna kompresja
C. brak obsługi kanału alfa
D. reprezentacja grafiki wektorowej
10. Relacja w bazach danych jest
A. logicznym połączeniem tabel
B. kluczem głównym w relacji tabel
C. algebraicznym połączeniem tabel
D. połączeniem dwóch pól jednej tabeli
11. Obiekt typu array w języku Javascript służy do przechowywania
A. wielu wartości lub funkcji
B. wielu wartości dowolnego typu
C. wielu wartości wyłącznie liczbowych
D. wielu wartości wyłącznie tekstowych
12. Ukrywanie pewnych pól lub metod obiektów danej klasy tak, aby były one dostępne tylko metodom wewnętrznym tej klasy lub funkcjom zaprzyjaźnionym, to
A. polimorfizm
B. hermetyzacja
C. konkatenacja
D. dziedziczenie
13. W języku PHP w instrukcji switch musi występować
A. instrukcja default
B. konstrukcja switch(wyrażenie)
C. przynajmniej dwie instrukcje case
D. instrukcja break po każdej instrukcji case
14. Który fragment kodu JavaScript zwróci wartość true?
A. "a" > "b"
B. "ab" > "c"
C. "abc" > "def"
D. "def" > "abc"
15. Zapisując hasło użytkownika serwisu WWW (np. bankowości internetowej), w celu jego zabezpieczenia przed odtajnieniem, zwykle używa się funkcji
A. klucza
B. cyklometrycznych
C. abstrakcyjnych
D. mieszających
16. W celu określenia wysokości obrazka wyświetlonego na stronie WWW należy wykorzystać właściwość CSS o nazwie
A. width
B. padding
C. height
D. margin
17. Domyślna nazwa pliku konfiguracyjnego serwera Apache to
A. .configuration
B. configuration.php
C. htaccess.cnf
D. .htaccess
18. Jeśli rozmiar pliku graficznego jest zbyt duży do publikacji w Internecie, należy
A. dodać kanał alfa
B. zmniejszyć jego rozdzielczość
C. zwiększyć jego głębię kolorów
D. zapisać w formacie BMP
19. W programowaniu obiektowym mechanizm współdzielenia pól i metod klasy w taki sposób, że klasa pochodna zawiera metody zdefiniowane w klasie bazowej nazywa się
A. hermetyzacją
B. wirtualizacją
C. polimorfizmem
D. dziedziczeniem
20. Narzędziem służącym do grupowania i prezentowania informacji z wielu rekordów w celu ich drukowania lub rozpowszechniania jest
A. raport
B. kwerenda
C. formularz
D. makropolecenie
21. Przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa bazy danych, tak aby kopia ta była poprawna i możliwa do późniejszego odtworzenia, należy sprawdzić
A. możliwość udostępnienia bazy danych
B. prawa dostępu do serwera bazy danych
C. poprawność składni zapytań
D. spójność bazy danych
22. Zakładając, że zmienna tablicowa $tab jest wypełniona liczbami naturalnymi, wynikiem programu będzie wypisanie
A. największego elementu tablicy
B. najmniejszego elementu tablicy
C. elementu tablicy, który jest równy wartości $tab[0]
D. tych elementów, które są większe od zmiennej $liczba
23. Aby poprawnie zdefiniować hierarchiczną strukturę tekstu witryny internetowej, należy zastosować
A. znacznik <div>
B. znaczniki <frame> i <table>
C. znacznik <p> z formatowaniem
D. znaczniki <h1>, <h2> oraz <p>
24. W bazie danych sklepu istnieje tabela artykuly zawierająca pole o nazwie nowy. Aby to pole wypełnić wartościami TRUE dla każdego rekordu, należy zastosować kwerendę
A. UPDATE artykuly SET nowy=TRUE;
B. INSERT INTO artykuly VALUE nowy=TRUE;
C. UPDATE nowy FROM artykuly VALUE TRUE;
D. INSERT INTO nowy FROM artykuly SET TRUE;
25. Interpreter PHP wygeneruje błąd i nie wykona kodu, jeżeli programista:
A. będzie pisał kod bez wcięć
B. nie postawi średnika po wyrażeniu w instrukcji if, jeśli po nim nastąpiła sekcja else
C. będzie deklarował zmienne wewnątrz warunku
D. pobierze wartość z formularza, w którym pole input nie było wypełnione
26. Warunek zapisany w JavaScript jest prawdziwy, gdy zmienna x przechowuje
A. pusty napis
B. wartość nie liczbową
C. dowolną całkowitą wartość liczbową
D. dowolną dodatnią wartość liczbową
27. W języku HTML, aby uzyskać następujący efekt pogrubienia, pochylenia lub zapisania w górnym indeksie należy zapisać kod:
A. <i>pogrubiony <b>pochylony lub w </i><sup>górnym indeksie</sup>
B. <i>pogrubiony </i><b>pochylony</b> lub w <sub>górnym indeksie</sub>
C. <b>pogrubiony </b><i>pochylony</i> lub w <sup>górnym indeksie</sup>
D. <b>pogrubiony <i>pochylony</i></b> lub w <sub>górnym indeksie</sub>
28. W języku CSS, aby formatować tekst poprzez przekreślenie, podkreślenie dolne lub górne, należy zastosować
A. text-align
B. text-indent
C. text-transform
D. text-decoration
29. Który z formatów grafiki jest najbardziej odpowiedni do zapisu obrazu z przezroczystością na potrzeby strony internetowej?
A. JPG
B. PNG
C. BMP
D. SVG
30. Na rysunku została przedstawiona relacja jeden do wielu. Łączy ona
A. klucz obcy rezyserzy_id tabeli filmy z kluczem obcym id tabeli rezyserzy
B. klucz podstawowy id tabeli filmy z kluczem podstawowym id tabeli rezyserzy
C. klucz obcy rezyserzy_id tabeli filmy z kluczem podstawowym id tabeli rezyserzy
D. klucz podstawowy id tabeli z kluczem obcym rezyserzy_id tabeli rezyserzy
31. Testy aplikacji internetowej mające za zadanie sprawdzenie skalowalności aplikacji i bazy danych oraz architektury serwera i konfiguracji noszą nazwę testów
A. kompatybilności
B. bezpieczeństwa
C. funkcjonalnych
D. użyteczności
32. W języku CSS, aby zdefiniować niestandardowe odstępy między wyrazami, stosuje się właściwość
A. line-spacing
B. white-space
C. word-spacing
D. letter-space
33. W bazie danych hurtowni zdefiniowano tabelę sprzedaz o polach: id, kontrahent, grupa_cenowa, obrot. Aby wyszukać wyłącznie kontrahentów z drugiej grupy cenowej, których obrót jest większy niż 4000zł, należy zastosować polecenie
A. SELECT sprzedaz FROM kontrahent WHERE obrot > 4000;
B. SELECT kontrahent FROM sprzedaz WHERE grupa_cenowa = 2 OR obrot > 4000;
C. SELECT kontrahent FROM sprzedaz WHERE grupa_cenowa = 2 AND obrot > 4000;
D. SELECT sprzedaz FROM kontrahent WHERE grupa_cenowa = 2 AND obrot > 4000;
34. Istnieje tabela pracownicy z polami: id, imie, nazwisko, pensja. W nowym roku postawiono podnieść pensję wszystkim pracownikom o 100 zł. Aktualizacja ta w bazie danych będzie miała postać
A. UPDATE pracownicy SET pensja = pensja + 100;
B. UPDATE pracownicy SET pensja = 100;
C. UPDATE pensja SET +100;
D. UPDATE pensja SET 100;
35. Zamieszczony kod HTML formularza zostanie wyświetlony przez przeglądarkę w sposób:
A. A
B. B
C. C
D. D
36. W języku CSS wcięcie pierwszej linii akapitu na 30 pikseli uzyska się za pomocą zapisu
A. p { text-indent: 30px; }
B. p { text-spacing: 30px; }
C. p { line-height: 30px; }
D. p { line-indent: 30px; }
37. W kodzie źródłowym zapisanym w języku HTML wskaż błąd walidacji dotyczący tego fragmentu
A. Nieznany znacznik h6
B. Znacznik br nie został poprawnie zamknięty
C. Znacznik br nie może występować wewnątrz znacznika p
D. Znacznik zamykający /b niezgodny z zasadą zagnieżdżania
38. Programem do edycji dźwięku jest
A. Brasero
B. Winamp
C. Audacity
D. RealPlayer
39. W tabeli podzespoly należy zmienić wartość pola URL na 'toshiba.pl' dla wszystkich rekordów, gdzie pole producent to TOSHIBA. W języku SQL modyfikacja będzie miała postać
A. UPDATE podzespoly SET URL='toshiba.pl';
B. UPDATE producent='TOSHIBA' SET URL='toshiba.pl';
C. UPDATE podzespoly.producent='TOSHIBA' SET URL='toshiba.pl';
D. UPDATE podzespoly SET URL='toshiba.pl' WHERE producent='TOSHIBA';
40. Działaniem przedstawionego kodu PHP będzie wypełnienie tablicy
A. Kolejnymi liczbami od 0 do 9 i wypisanie ich
B. Kolejnymi liczbami od -100 do 100 i wypisanie wartości ujemnych
C. 10 losowymi wartościami, a następnie wypisanie wartości ujemnych
D. 100 losowymi wartościami, a następnie wypisanie wartości dodatnich
Sprawdź odpowiedzi!