Test 40 pytań E.14

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie całej części pisemnej otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Edytor spełniający założenia WYSIWYG musi umożliwiać
A. tworzenie podstawowej grafiki wektorowej
B. publikację strony na serwerze poprzez wbudowanego klienta FTP
C. obróbkę plików dźwiękowych przed umieszczeniem ich na stronie internetowej
D. uzyskanie zbliżonego wyniku tworzenej strony do jej obrazu w przegladarce interenetowej
2. Model opisu przestrzeni barw o parametrach: odcień, nasycenie i jasność, to
A. HSV
B. RGB
C. CMY
D. CMYK
3. Co definiuje w języku C++ przedstawiony fragment kodu?
A. Hierarchię zmiennych
B. Trzy zmienne niepowiązane ze sobą
C. Typ strukturalny składający się z trzech pól
D. Kontakt pomiędzy zmiennymi globalnymi i lokalnymi
4. Sposób programowania, w którym ciąg poleceń (sekwencji instrukcji) przekazywanych komputerowi jest postrzegany jako program, nosi nazwę programowania
A. stanowego
B. logicznego
C. funkcyjnego
D. imperatywnego
5. Polecenie colspan służy do łączenia komórek tabeli w poziomie, natomiast rowspan w pionie. Którą z tabel wyświetli fragment kodu napisany w języku HTML?
A. A
B. B
C. C
D. D
6. Wskaż stwierdzenie, które jest prawdziwe dla następującej definicji stylu:
A. Jest to styl lokalny
B. Zdefiniowano dwie klasy
C. Akapit będzie transponowany na małe litery
D. Odnośnik będzie pisany czcionką 14 punktów
7. Wskaż słowo kluczowe w języku C++ dodawane przed wbudowanym typem danych, które przesuwa zakres liczby wyłącznie nieujemne
A. long
B. const
C. short
D. unsigned
8. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia aplikacji
A. Specyfikacja wymagań, analiza wymagań klienta, tworzenie, wdrażanie,testy
B. Analiza wymagań klienta, specyfikacja wymagań tworzenie, testy, wdrażanie
C. Tworzenie, analiza wymagań klienta, specyfikacja wymagań, wdrażanie, testy
D. Analiza wymagań klienta, specyfikacja wymagań, tworzenie, wdrażanie, testy
9. Proces tłumaczenia kodu źródłowego pisanego przez programistę na zrozumiały dla komputera kod maszynowy to
A. debugowanie
B. uruchamianie
C. kompilowanie
D. implementowanie
10. Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to
A. db2
B. eclipse
C. framework
D. middleware
11. W języku PHP w instrukcji switch musi występować
A. instrukcja default
B. konstrukcja switch(wyrażenie)
C. przynajmniej dwie instrukcje case
D. instrukcja break po każdej instrukcji case
12. Konstruktor w języku PHP jest metodą o nazwie
A. _new
B. _open
C. _create
D. _construct
13. W kodzie PHP znak "//" oznacza
A. początek skryptu
B. operator alernatywy
C. operator dzielenia całkowitego
D. początek komentarza jednoliniowego
14. Organizacja zajmująca się ustalaniem standardu dla języka HTML nosi nazwę
A. W3C
B. ISO
C. NASK
D. WYSIWYG
15. Która ze zdefiniowanych funkcji w języku PHP jako wynik zwraca połowę kwadratu wartości przekazanej?
A. function licz($a) { echo $a*$a/2; }
B. function licz($a) { return $a/2; }
C. function licz($a) { return $a*$a/2; }
D. function licz($a) { echo $a/2; }
16. Aby zdefiniować w języku HTML listę nienumerowaną, należy użyć znacznika
A. <dd>
B. <dt>
C. <ol>
D. <ul>
17. Aby przenieść witrynę na serwer, można skorzystać z oprogramowania
A. Bugzilla
B. Go!Zilla
C. FileZilla
D. CloneZilla
18. Aby uprościć wprowadzenie i edytowanie danych w tabeli, należy zdefiniować
A. kwerendę SELECT
B. formularz
C. raport
D. filtr
19. W języku PHP zmienna typu float przyjmuje wartości
A. logiczne
B. nieliczbowe
C. tylko całkowite
D. zmiennoprzecinkowe
20. Polecenie pg_connect języka PHP służy do połączenia z bazą
A. mySQL
B. MS SQL
C. PostgreSQL
D. MS ACCESS
21. Zdefiniowano bazę danych z tabelą mieszkancy o polach: nazwisko, imie, miasto. Następnie stworzono następujące zapytanie do bazy: SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto="Poznań" UNION ALL SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto="Kraków"; Wskaż zapytanie, które zwróci identyczne dane:
A. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy AS "Poznań" OR "Kraków";
B. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto HAVING "Poznań" OR "Kraków";
C. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto="Poznań" OR miasto="Kraków";
D. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto BETWEEN "Poznań" OR "Kraków";
22. Aby odebrać prawa dostępu do serwera MySQL, należy posłużyć się instrukcją
A. USAGE
B. GRANT
C. DELETE
D. REVOKE
23. Aby naprawić bazę danych w MySQL, należy użyć polecenia
A. FIX
B. REPAIR
C. UPDATE
D. CHANGE
24. Błędy interpretacji kodu PHP są zapisane:
A. w logu pod warunkiem ustawienia odpowiedniego parametru w pliku php.ini
B. w podglądzie zdarzeń systemu Windows
C. w oknie edytora, w którym powstaje kod PHP
D. nigdzie, są ignorowanie przez przeglądarkę oraz interpreter kodu PHP
25. Który z wymienionych znaczników należy do części <head> dokumentu HTML?
A. <img>
B. <title>
C. <span>
D. <section>
26. Który znacznik lub grupa znaczników nie są stosowane do definiowania struktury strony HTML?
A. <header>, <footer>
B. <i>, <b>, <u>
C. <section>
D. <div>
27. Polecenie serwera MySQL przedstawione poniżej sprawi, że użytkownikowi tkowal zostaną
A. przydzielone prawa do usuwania i aktualizowania danych w tabeli pracownicy
B. odebrane prawa usuwania i modyfikowania danych w tabeli pracownicy
C. odebrane prawa usuwanie i dodawania rekordów w tabeli pracownicy
D. przydzielone prawa wszelkiej zmiany struktury tabeli pracownicy
28. Ile iteracji będzie miała pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli?
A. 0
B. 5
C. 6
D. 10
29. Zapis znacznika HTML w postaci
A. jest niepoprawny, w atrybucie href należy podać adres URL
B. jest niepoprawny, zastosowano błędnie znak # w atrybucie href
C. jest poprawny, po wybraniu odnośnika otworzy się strona internetowa o adresie "hobby"
D. jest poprawny, po wybraniu odnośnika aktualna strona zostanie przewinięta do elementu o nazwie "hobby"
30. W języku CSS zdefiniowano następujące formatowanie. Oznacza to, że kolorem niebieskim zostanie zapisany
A. cały tekst paragrafu niezależnie od jego formatowania
B. pochylony tekst paragrafu
C. cały tekst nagłówków niezależnie od ich formatowania
D. pogrubiony tekst paragrafu
31. Dana jest tabela programiści o polach: id, nick, ilosc_kodu, ocena. Pole ilosc_kodu zawiera liczbę linii kodu napisanych przez programistę w danym miesiącu. Aby policzyć sumę linii kodu, który napisali wszyscy programiści, należy użyć polecenia
A. SELECT SUM(ocena) FROM ilosc_kodu;
B. SELECT SUM(ilosc_kodu) FROM programisci;
C. SELECT COUNT(programisci) FROM ilosc_kodu;
D. SELECT MAX(ilosc_kodu) FROM programisci
32. Baza danych księgarni zawiera tabelę ksiazki z polami: id, idAutor, tytul, ileSprzedanych oraz tabelę autorzy z polami: id, imie, nazwisko. Aby stworzyć raport sprzedanych książek z tytułami i nazwiskami autorów, należy
A. stworzyć kwerendę wyszukującą tytuły książek
B. Zdefiniować relację 1..n dla tabel ksiazki i autorzy, a następnie stworzyć kwerendę łączącą obie tabele
C. Zdefiniować relację 1..1 dla tabel ksiazki i autorzy, a następnie stworzyć kwerendę łączącą obie tabele
D. stworzyć dwie osobne kwerendy: pierwszą wyszukującą tytuły książek, drugą wyszukującą nazwiska autorów
33. W tabeli artykuly wykonano następujące polecenia dotyczące praw użytkowania jan. Po wykonaniu poleceń użytkownik jan będzie miał prawa do
A. tworzenia tabeli i aktualizowania w niej danych
B. aktualizowania danych i przeglądania tabeli
C. tworzenia tabeli i wypełniania jej danymi
D. przeglądania tabeli
34. Baza danych MySQL uległa uszkodzeniu. Które z działań NIE pomoże przy jej naprawie?
A. Wykonanie replikacji bazy danych
B. Próba naprawy poleceniem REPAIR
C. Odtworzenie bazy z kopii bezpieczeństwa
D. Stworzenie nowej bazy i przeniesienie do niej tabel
35. W ramce przedstawiono właściwości pliku graficznego. W celu optymalizacji czasu ładowania rysunku na stronę WWW należy
A. zmniejszyć wymiary rysunku
B. zwiększyć rozdzielczość
C. zmienić format grafiki na CDR
D. zmienić proporcje szerokości do wysokości
36. W programie INKSCAPE / COREL aby uzyskać przedstawiony efekt napisu, należy
A. skorzystać z funkcji gradientu
B. zastosować funkcję sumy z kołem
C. zastosować funkcję wykluczenia z kołem
D. skorzystać z funkcji wstaw / dopasuj tekst do ścieżki
37. Programem do edycji dźwięku jest
A. Brasero
B. Winamp
C. Audacity
D. RealPlayer
38. W bazie danych MYSQL dana jest tabela programów komputerowych o polach: nazwa, producent, rokWydania. Aby kwerenda SELECT zwróciła wszystkie nazwy producentów tak, by nazwy te nie powtarzały się, należy zapisać:
A. SELECT UNIQUE producent FROM programy;
B. SELECT DISTINCT producent FROM programy;
C. SELECT producent FROM programy WHERE UNIQUE;
D. SELECT producent FROM programy WHERE producent NOT DUPLICATE;
39. Przedstawione polecenie MySQL ma za zadanie
A. Usunąć kolumnę tytul z tabeli ksiazki
B. Dodać do tabeli ksiazki kolumnę tytul
C. Zmienić nazwę kolumny w tabeli ksiazki
D. Zmienić typ kolumny w tabeli ksiazki
40. Funkcją języka PHP tworzącą ciasteczko jest
A. createcookie()
B. echocookie()
C. addcookie()
D. setcookie()
Sprawdź odpowiedzi!
Facebook
Pasja informatyki