Test 40 pytań E.14

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie całej części pisemnej otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Jakiego formatu należy użyć do zapisu obrazu z kompresją stratną?
A. GIF
B. PNG
C. PCX
D. JPEG
2. Najprostszy sposób zamiany obiektu oznaczonego cyfrą 1 na obiekt oznaczony cyfrą 2 polega na
A. animowaniu obiektu
B. zmianie warstwy obiektu
C. narysowaniu docelowego obiektu
D. geometrycznym transformowaniu obiektu
3. Jakiego typu specjalizowane oprogramowanie narzędziowe należy zainstalować, aby umożliwić wykonywanie jego użytkownikowi operacji na zgromadzonych danych?
A. Klucz obcy
B. System Zarządzania Bazą Danych (SZBD)
C. Obiektowy System Zarządzania Bazą Danych
D. Otwarty mechanizm komunikacji bazy danych
4. Zmienne typu int odnoszą się do liczb
A. naturalnych
B. całkowitych
C. w notacji stałoprzecinkowej
D. w notacji zmiennoprzecinkowej
5. Sposób programowania, w którym ciąg poleceń (sekwencji instrukcji) przekazywanych komputerowi jest postrzegany jako program, nosi nazwę programowania
A. stanowego
B. logicznego
C. funkcyjnego
D. imperatywnego
6. Który z odsyłaczy posiada poprawną konstrukcję?
A. <a href='mailto:adres'> tekst </a>
B. <a href='http://adres'> tekst </a>
C. <a href="http://adres"> tekst <a>
D. <a href="mailto:adres"> tekst </a>
7. Które oprogramowanie NIE JEST systemem zarządzania treścią (CMS)?
A. Joomla
B. Apache
C. Mambo
D. WordPress
8. Które polecenie wydane z konsoli systemowej dokona przywrócenia bazy danych?
A. mysqldump -u root -p baza > kopia.sql
B. mysqldump -u root -p baza < kopia.sql
C. mysql -u root -p baza < kopia.sql
D. mysql -u root -p baza > kopia.sql
9. W językach programowania tylko zmienna jednego typu wbudowanego może przyjmować wyłącznie dwie wartości. Jest to typ
A. logiczny
B. znakowy
C. tablicowy
D. łańcuchowy
10. Wskaż stwierdzenie, które nie jest prawdziwe dla następującej definicji funkcji w języku C++?
A. Funkcja zwraca wartość
B. Funkcja nie zwraca wartości
C. Funkcja posiada dwa parametry
D. Funkcja odwołuje się do parametrów przez referencję
11. Kodowanie w standardzie ISO-8859-2 stosowane jest w celu poprawnego wyświetlenia
A. symboli matematycznych
B. polskich liter, takich jak: ś, ć, ń, ó, ą
C. znaków specjalnych dla języka kodu strony
D. znaków zarezerwowanych dla języka opisu strony
12. Kolor 255 12 12 w modelu RGB na stronie www powinien być zapisany w postaci
A. #2551212
B. #EE0C0C
C. #AB1A1D
D. #FF0C0C
13. Obiekt typu array w języku Javascript służy do przechowywania
A. wielu wartości lub funkcji
B. wielu wartości dowolnego typu
C. wielu wartości wyłącznie liczbowych
D. wielu wartości wyłącznie tekstowych
14. Zamieszczony w ramce fragment skryptu w języku JavaScript
A. przypisze zmienniej s zmienną t
B. wyświetli długość napisu ze zmiennej t
C. przypisze zmiennej s długość napisu ze zmiennej t
D. przypisze zmiennej s fragment napisu ze zmiennej t, o określonej przez zmienną length długości
15. Zapisując hasło użytkownika serwisu WWW (np. bankowości internetowej), w celu jego zabezpieczenia przed odtajnieniem, zwykle używa się funkcji
A. klucza
B. cyklometrycznych
C. abstrakcyjnych
D. mieszających
16. W celu określenia wysokości obrazka wyświetlonego na stronie WWW należy wykorzystać właściwość CSS o nazwie
A. width
B. padding
C. height
D. margin
17. Za pomocą którego protokołu należy wysłać pliki na serwer WWW?
A. DHCP
B. FTP
C. POP3
D. DNS
18. W języku skryptowym JavaScript zmienne mogą być deklarowane
A. w momencie pierwszego użycia zmiennej
B. tylko na początku skryptu
C. tylko jeśli podamy typ zmiennej i jej nazwę
D. zawsze z poprzedzającym nazwę znakiem $
19. Jeśli rozmiar pliku graficznego jest zbyt duży do publikacji w Internecie, należy
A. dodać kanał alfa
B. zmniejszyć jego rozdzielczość
C. zwiększyć jego głębię kolorów
D. zapisać w formacie BMP
20. W zamieszczonym przykładzie pseudoklasa hover sprawi, że styl pogrubiony będzie przypisany
A. odnośnikowi, w momencie kiedy najechał na niego kursor myszy
B. wszystkim odnośnikom nieodwiedzonym
C. każdemu odnośnikowi niezależnie od aktualnego stanu
D. wszystkim odnośnikom odwiedzonym
21. W języku CSS, w celu zdefiniowania wewnętrznego górnego marginesu, czyli odstepu między elementem a otaczającym go obramowaniem, należy użyć polecenia
A. padding-top
B. outline-top
C. border-top
D. local-top
22. Plik graficzny należy zapisać w formacie GIF, jeżeli
A. jest to grafika wektorowa
B. jest to obraz stereoskopowy
C. jest potrzeba zapisu obrazu bez kompresji
D. jest potrzeba zapisu obrazu lub animacji
23. W języku JavaScript poprawnie nadana zmienna to
A. #imie
B. imie2
C. imię2
D. imię%
24. Polecenie pg_connect języka PHP służy do połączenia z bazą
A. mySQL
B. MS SQL
C. PostgreSQL
D. MS ACCESS
25. Kod języka CSS można umieścić wewnątrz kodu HTML, posługując się znacznikiem
A. <head>
B. <style>
C. <meta>
D. <body>
26. W bazie danych sklepu istnieje tabela artykuly zawierająca pole o nazwie nowy. Aby to pole wypełnić wartościami TRUE dla każdego rekordu, należy zastosować kwerendę
A. UPDATE artykuly SET nowy=TRUE;
B. INSERT INTO artykuly VALUE nowy=TRUE;
C. UPDATE nowy FROM artykuly VALUE TRUE;
D. INSERT INTO nowy FROM artykuly SET TRUE;
27. W MS SQL Server predefiniowana rola o nazwie dbcreator pozwala użytkownikowi na
A. zarządzanie plikami na dysku
B. zarządzanie bezpieczeństwem systemu
C. tworzenie, modyfikowanie, usuwanie i odzyskiwanie bazy danych
D. wykonywanie każdej operacji na serwerze i posiadanie prawa własności każdej bazy
28. Do uruchomienia systemu CMS Joomla! wymagane jest środowisko:
A. PHP i MySQL
B. Apache i PHP
C. Apache, PHP i MySQL
D. IIS, PERL i MySQL
29. Który z formatów grafiki jest najbardziej odpowiedni do zapisu obrazu z przezroczystością na potrzeby strony internetowej?
A. JPG
B. PNG
C. BMP
D. SVG
30. Aby naprawić uszkodzoną tabelę w MySQL, należy wydać polecenie
A. FIX TABLE
B. CHECK TABLE
C. REPAIR TABLE
D. RESOLVE TABLE
31. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a, a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób. Zmienna z będzie typu
A. NaN
B. napisowego
C. zmiennoprzecinkowego
D. liczbowego, całkowitego
32. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_num_rows() jest
A. ponumerować rekordy w bazie danych
B. zwrócić kolejny rekord z wynikami zapytania
C. zwrócić liczbę wierszy znajdujących się w wyniku zapytania
D. zwrócić rekord, którego numer podany został w parametrze funkcji
33. Testy aplikacji internetowej mające za zadanie sprawdzenie skalowalności aplikacji i bazy danych oraz architektury serwera i konfiguracji noszą nazwę testów
A. kompatybilności
B. bezpieczeństwa
C. funkcjonalnych
D. użyteczności
34. W języku CSS, przedstawiony zapis sprawi, że plik rysunek.png będzie
A. tłem całej strony
B. tłem każdego paragrafu
C. wyświetlony obok każdego paragrafu
D. wyświetlony, jeśli w kodzie zostanie zastosowany znacznik img
35. Którą klauzulę powinno się zastosować w poleceniu CREATE TABLE języka SQL, aby dane pole rekordu nie było puste?
A. NULL
B. CHECK
C. DEFAULT
D. NOT NULL
36. W języku JavaScript metoda document.getElementById(id) ma za zadanie
A. wstawić tekst o treści ’id’ na stronie WWW
B. sprawdzić poprawność formularza o identyfikatorze id
C. pobrać dane z pola formularza i wstawić je do zmiennej id
D. zwrócić odniesienie do pierwszego elementu HTML o podanym id
37. Aby w języku HTML uzyskać takie formatowanie paragrafu dla tekstu należy zastosować kod
A. <p>Tekst może być <mark>zaznaczony</mark> albo <em>istotny dla autora</p>
B. <p>Tekst może być <mark>zaznaczony albo <i>istotny</i> dla autora</mark></p>
C. <p>Tekst może być <mark>zaznaczony</mark> albo <em>istotny</em> dla autora</p>
D. <p>Tekst może być <mark>zaznaczony albo <em>istotny</em> dla autora</mark></p>
38. W języku CSS aby zdefiniować odmienne formatowanie dla pierwszej litery akapitu, należy zastosować selektor
A. klasy p.first-letter
B. dziecka p + first-letter
C. atrybutu p [first-letter]
D. pseudoelementu p::first-letter
39. Źródłem rekordów dla raportu może być
A. Tabela
B. Inny raport
C. Makropolecenie
D. Zapytanie INSERT INTO
40. W wyniku działania pętli zapisanej w języku PHP zostanie wypisany ciąg liczb
A. 10 15 20 25 30 35 40 45
B. 10 15 20 25 30 35 40 45 50
C. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
D. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Sprawdź odpowiedzi!
Facebook
Pasja informatyki