Test 40 pytań E.14

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie całej części pisemnej otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. W poleceniach, których celem jest odtwarzanie na stronie internetowej dźwięku jako podkładu muzycznego NIE wykorzystuje się atrybutu
A. loop="10"
B. balance="-10"
C. volume="-100"
D. href="C:/100.wav">
2. W podanej regule CSS: h1 {color: blue} h1 oznacza
A. klasę
B. wartość
C. selektor
D. deklarację
3. Co definiuje w języku C++ przedstawiony fragment kodu?
A. Hierarchię zmiennych
B. Trzy zmienne niepowiązane ze sobą
C. Typ strukturalny składający się z trzech pól
D. Kontakt pomiędzy zmiennymi globalnymi i lokalnymi
4. Polecenie colspan służy do łączenia komórek tabeli w poziomie, natomiast rowspan w pionie. Którą z tabel wyświetli fragment kodu napisany w języku HTML?
A. A
B. B
C. C
D. D
5. Wskaż stwierdzenie, które jest prawdziwe dla następującej definicji stylu:
A. Jest to styl lokalny
B. Zdefiniowano dwie klasy
C. Akapit będzie transponowany na małe litery
D. Odnośnik będzie pisany czcionką 14 punktów
6. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
A. Określenie celu, utworzenie relacji, stworzenie tabel, normalizacja
B. Określenie celu, normalizacja, utworzenie relacji, stworzenie tabel
C. Określenie celu, stworzenie tabel, utworzenie relacji, normalizacja
D. Określenie celu, normalizacja, stworzenie tabel, utworzenie relacji
7. Wskaż typ relacji pomiędzy tabelami: Tabela1 i Tabela3
A. Jeden do jednego
B. Wiele do jednego
C. Jeden do wielu
D. Wiele do wielu
8. Które z pól są umieszczone w formularzu?
A. Textarea, Option, Input(Chechbox), Input(Checkbox), Input(Submit) Input(Reset)
B. Input(Text), Select, Input(Radio), Input(Radio), Input(Submit), Input(Reset)
C. Textarea, Select, Input(Radio), Input(Radio), Input(Reset), Input(Submit)
D. Input(Text), Input(Chechbox), Select, Select, Input(Submit), Input(Reset)
9. Polecenie REVOKE SELECT ON nazwa1 FROM nazwa2 w języku SQL umożliwia
A. nadanie uprawnień z użyciem zdefiniowanego schematu
B. odbieranie uprawnień użytkownikowi
C. usuwanie użytkownika z bazy
D. nadawanie praw do tabeli
10. Wskaż stwierdzenie, które nie jest prawdziwe dla następującej definicji funkcji w języku C++?
A. Funkcja zwraca wartość
B. Funkcja nie zwraca wartości
C. Funkcja posiada dwa parametry
D. Funkcja odwołuje się do parametrów przez referencję
11. Które ze stwierdzeń, w odniesieniu do zamieszczonej w ramce definicji funkcji, jest poprawne?
A. Pętla wykona się tylko raz
B. Funkcja posiada pętlę powtarzającą się 3 razy
C. Tekst będzie wczytywany do momentu podania liczby większej niż 3
D. Wczytanie tekstu zakończy się, gdy tekst będzie się składał przynajmniej z 3 znaków
12. Poprzez deklarację var x="true"; w języku JavieScript tworzy się zmienną typu
A. Logicznego
B. Liczbowego
C. String (ciąg znaków)
D. Nieokreślonego (undefined)
13. Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
A. ułatwienia użytkownikowi nawigacji
B. uzupełnienia strony internetowej o treści tekstowe
C. przyspieszenia wyświetlania grafiki na stronie internetowej
D. definiowania sposobu formatowania elementów strony internetowej
14. W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
A. tablicy 50 elementów o składowych strukturalnych
B. struktury 50 elementów o składowych typu tablicowego
C. tablicy 50 elementów o składowych łańcuchowych
D. klasy 50 elementów typu tablicowego
15. W celu stworzenia relacji wiele do wielu łączącej tabele A i B wystarczy, że
A. tabela A będzie zawierała te same pola co tabela B
B. wiele rekordów z tabeli A zduplikuje się w tabeli B
C. zdefiniuje się trzecią tabelę z kluczami obcymi do tabel A i B
D. tabelę A połączy się z tabelą B poprzez zdefiniowanie kluczy obcych
16. Do edycji grafiki wektorowej stosuje się program
A. Paint
B. Audacity
C. Wordpad
D. Corel Draw
17. Prawidłowy, zgodny ze standardem języka XHTML, zapis samozamykającego się znacznika odpowiadającego za łamanie linii ma postać
A. </ br>
B. <br />
C. </br/>
D. <br> </br>
18. Aby przenieść witrynę na serwer, można skorzystać z oprogramowania
A. Bugzilla
B. Go!Zilla
C. FileZilla
D. CloneZilla
19. Baza danych zawiera tabele artykuły z polami: nazwa, typ, producent, cena. Aby wyświetlić wszystkie nazwy artykułów wyłącznie typu pralka, dla których cena jest z przedziału 1000 PLN i 1500 PLN, należy zastosować polecenie
A. SELECT nazwa FROM artykuly WHERE typ="pralka" AND cena FROM 1000 TO 1500;
B. SELECT nazwa FROM artykuly WHERE typ="pralka" OR cena BETWEEN 1000 OR 1500;
C. SELECT nazwa FROM artykuly WHERE typ="pralka" OR cena BETWEEN 1000 AND 1500;
D. SELECT nazwa FROM artykuly WHERE typ="pralka" AND cena BETWEEN 1000 AND 1500;
20. Uprawnienia obiektowe, nadawane użytkownikom serwera bazy danych, mogą pozwalać lub zabraniać
A. dziedziczyć uprawnienia
B. modyfikować role i konta użytkowników
C. wykonywać instrukcje, takie jak tworzenie kopii zapasowej
D. wykonywać operacje na bazie, takie jak wstawanie lub modyfikowanie danych
21. Przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa bazy danych, tak aby kopia ta była poprawna i możliwa do późniejszego odtworzenia, należy sprawdzić
A. możliwość udostępnienia bazy danych
B. prawa dostępu do serwera bazy danych
C. poprawność składni zapytań
D. spójność bazy danych
22. W MS SQL Server polecenie RESTORE DATABASE służy do
A. odtworzenia bazy danych z kopii bezpieczeństwa
B. odświeżenia bazy danych z kontrolą więzów integralności
C. przebudowania bazy danych w oparciu o buforowane dane
D. usunięcia bazy danych z serwera centralnego subskrybenta
23. Polecenie pg_connect języka PHP służy do połączenia z bazą
A. mySQL
B. MS SQL
C. PostgreSQL
D. MS ACCESS
24. Do grupowania obszarów na poziomie bloków, które będą formatowane za pośrednictwem znaczników, należy użyć
A. <p>
B. <div>
C. <span>
D. <param>
25. Ikona, która wyświetlona jest przed adresem, w polu adresowym przeglądarki internetowej lub przy tytule otwartej karty przeglądarki nosi nazwę
A. iConji
B. favicon
C. webicon
D. emoticon
26. W języku SQL klauzula DISTINCT instrukcji SELECT sprawi, że zwrócone dane
A. zostaną posortowane
B. nie będą zawierały powtórzeń
C. będą spełniały określony warunek
D. będą pogrupowane według określonego pola
27. Za pomocą polecenia BACKUP LOG w MS SQL Server można
A. wykonać pełną kopię bezpieczeństwa
B. zalogować sie do kopii bezpieczeństwa
C. wykonać kopię bezpieczeństwa dziennika transakcyjnego
D. przeczytać komunikaty wygenerowane podczas tworzenia kopii
28. Przedstawiona funkcja zapisana kodem JavaScript ma za zadanie:
A. zwrócić wynik potęgowania a^n
B. wpisać kolejne liczby od a do n
C. wpisać wyniki mnożenia a przez n
D. zwrócić iloczyn kolejnych liczb od 1 do a
29. W języku CSS poniższy zapis użyty na stronie, na której jest kilka paragrafów, a każdy z nich ma po kilka linii sprawi, że
A. pierwsza linia każdego paragrafu będzie miała mniejszą czcionkę niż następne linie
B. pierwsza linia każdego paragrafu będzie miała większą czcionkę niż następne linie
C. pierwszy paragraf na stronie będzie w całości miał powiększoną czcionkę
D. całość tekstu paragrafu będzie powiększona o 150%
30. Kolor zapisany w postaci szesnastkowej o wartości #11FE07 w kodzie RGB ma postać
A. rgb(17,FE,7)
B. rgb(11,127,7)
C. rgb(17,255,7)
D. rgb(17,254,7)
31. Aby wykonać kod zapisany językiem PHP wystarczy, że w systemie zainstalowano
A. przeglądarkę internetową
B. serwer WWW z interpreterem PHP
C. serwer WWW z serwerem MySQL
D. serwer WWW, parser PHP oraz serwer MySQL
32. Którą klauzulę powinno się zastosować w poleceniu CREATE TABLE języka SQL, aby dane pole rekordu nie było puste?
A. NULL
B. CHECK
C. DEFAULT
D. NOT NULL
33. Przedstawiony kod został zapisany w języku JavaScript. W podanej definicji obiektu metodą jest element o nazwie
A. obj1
B. oblicz
C. czescCalkowita
D. czescUlamkowa
34. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_select_db() jest
A. połączyć bazę danych z serwerem SQL
B. określić bazę, z której będą pobierane dane
C. określić tabelę, z której będą pobierane dane
D. pobrać dane z bazy danych na podstawie kwerendy
35. W języku CSS aby zdefiniować odmienne formatowanie dla pierwszej litery akapitu, należy zastosować selektor
A. klasy p.first-letter
B. dziecka p + first-letter
C. atrybutu p [first-letter]
D. pseudoelementu p::first-letter
36. Na rysunku przedstawiono dwie tabele. Aby połączyć je relacją jeden do wielu, jeden po stronie Klienci wiele po stronie Zamowienia, należy
A. Połączyć relacją pola ID z obu tabel
B. Dodać pole klucza obcego do tabeli Zamowienia i połączyć je z ID tabeli Klienci
C. Dodać pole klucza obcego do tabeli Klienci i połączyć je z ID tabeli Zamowienia
D. Zdefiniować trzecią tabelę z dwoma kluczami obcymi. Jeden klucz połączyć z ID tabeli Klienci, drugi klucz połączyć z ID tabeli Zamowienia
37. Funkcją języka PHP tworzącą ciasteczko jest
A. createcookie()
B. echocookie()
C. addcookie()
D. setcookie()
38. Za pomocą języka PHP nie jest możliwe
A. Przetwarzanie danych formularzy
B. Generowanie dynamicznej zawartości strony
C. Przetwarzanie danych zgromadzonych w bazie danych
D. Zmienianie dynamiczne zawartości strony HTML w przeglądarce
39. Działaniem przedstawionego kodu PHP będzie wypełnienie tablicy
A. Kolejnymi liczbami od 0 do 9 i wypisanie ich
B. Kolejnymi liczbami od -100 do 100 i wypisanie wartości ujemnych
C. 10 losowymi wartościami, a następnie wypisanie wartości ujemnych
D. 100 losowymi wartościami, a następnie wypisanie wartości dodatnich
40. W języku PHP, wykonując operacje na bazie danych MySQL, aby zakończyć pracę z bazą, należy wywołać
A. mysqli_exit();
B. mysqli_close();
C. mysqli_commit();
D. mysqli_rollback();
Sprawdź odpowiedzi!