Test 40 pytań E.14

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Jeśli masz ochotę zresetować test, czyli wylosować inny zestaw pytań, to użyj tego linku. Uwaga! - stracisz wszystkie swoje dotychczasowe udzielone odpowiedzi, otrzymasz nowy zestaw pytań i nowe 60 minut!

1. Które ze stwierdzeń prawidłowo charakteryzuje zdefiniowaną tabelę: CREATE TABLE dane (kolumna INTEGER(3));
A. Tabela o nazwie dane posiada trzy kolumny liczb całkowitych
B. Tabela o nazwie dane posiada jedną kolumnę liczb całkowitych
C. Tabela posiada jedną kolumnę zawierającą trzy elementowe tablice
D. Kolumny tabeli dane nazywają się: kolumna1, kolumna2, kolumna3
2. Do zabezpieczeń serwera bazy danych przed atakami hakerów nie należy
A. Włączenie zapory
B. Defragmentacja dysków
C. Stosowanie złożonych haseł do bazy
D. Blokowanie portów związanych z bazą danych
3. Które polecenie w CSS służy do załączenia zewnętrznego arkusza stylów?
A. open
B. import
C. require
D. include
4. Aby prawidłowo udokumentować przedstawioną linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz
A. nieprawidłowe dane
B. zmiana stylu atrybutu innerHTML
C. wyświetlenie tekstu "Date()" w znaczniku o id = napis
D. wyświetlenie daty i czasu w znaczniku o id = napis
5. Który język skryptowy ogólnego przeznaczenia należy wykorzystać do tworzenia aplikacji WWW, zagnieżdżanych w języku HTML i uruchamianych po stronie serwera?
A. C#
B. Perl
C. PHP
D. JavaScript
6. Programem do edycji dźwięku jest
A. Brasero
B. Winamp
C. Audacity
D. RealPlayer
7. Za pomocą którego protokołu należy wysłać pliki na serwer WWW?
A. DHCP
B. FTP
C. POP3
D. DNS
8. W wyniku działania pętli zapisanej w języku PHP zostanie wypisany ciąg liczb
A. 10 15 20 25 30 35 40 45
B. 10 15 20 25 30 35 40 45 50
C. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
D. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
9. W języku HTML informacje dotyczące autora, streszczenia i słów kluczowych strony należy umieścić
A. pomiędzy znacznikami <head> i </head>, w znaczniku <meta>
B. pomiędzy znacznikami <head> i </head>, w znaczniku <style>
C. pomiędzy znacznikami <body> i </body>, w znaczniku <meta>
D. pomiędzy znacznikami <body> i </body>, w znaczniku <html>
10. W języku PHP funkcja trim ma za zadanie
A. Podawać długość napisu
B. Porównywać dwa napisy i wypisać część wspólną
C. Zmniejszać napis o wskazaną w parametrze liczbę znaków
D. Usuwać białe znaki lub inne znaki podane w parametrze, z obu końców napisu
11. Najprostszą i najmniej pracochłonną metodą przetestowania działania witryny internetowej w wielu przeglądarkach i ich różnych wersjach jest
A. skorzystanie z walidatora języka HTML
B. skorzystanie z emulatora przeglądarek internetowych np. Browser Sandbox
C. zainstalowanie na kilku komputerach różnych przeglądarek i testowanie witryny
D. testowanie witryny w programie Internet Explorer, zakładając kompatybilność innych przeglądarek
12. Metoda udostępniania bazy danych w programie Microsoft Access, dotycząca wszystkich obiektów bazy umieszczonych na dysku sieciowym i używanych jednocześnie przez różne osoby nosi nazwę
A. folderu sieciowego
B. serwera bazy danych
C. dzielonej bazy danych
D. witryny programu SharePoint
13. W bazie danych sklepu komputerowego istnieje tabela komputery. Aby zdefiniować raport wyświetlający dla dowolnego zbioru danych tabeli, jedynie pola tabeli dla komputerów, w których jest nie mniej niż 8 GB pamięci, a procesor to Intel, można posłużyć sie kwerendą
A. SELECT * FROM komputery WHERE procesor = "Intel" OR pamiec < 8;
B. SELECT * FROM komputery WHERE procesor = "Intel" OR pamiec >= 8;
C. SELECT * FROM komputery WHERE procesor = "Intel" AND pamiec < 8;
D. SELECT * FROM komputery WHERE procesor = "Intel" AND pamiec >= 8;
14. W języku CSS, aby formatować tekst poprzez przekreślenie, podkreślenie dolne lub górne, należy zastosować
A. text-align
B. text-indent
C. text-transform
D. text-decoration
15. Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenia klienta z serwerem i komunikację bez przeładowywania całej strony WWW w sposób asynchroniczny ?
A. PHP
B. XML
C. AJAX
D. VBScript
16. Polecenie w języku SQL ALTER TABLE USA... ma za zadanie
A. usunięcie tabeli USA
B. modyfikację tabeli USA
C. nadpisanie starej tabeli USA
D. utworzenie nowej tabeli USA
17. Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze
A. "ze"
B. "wo"
C. "owodzeni"
D. "wodzenia"
18. Zapis znacznika HTML w postaci
A. jest niepoprawny, w atrybucie href należy podać adres URL
B. jest niepoprawny, zastosowano błędnie znak # w atrybucie href
C. jest poprawny, po wybraniu odnośnika otworzy się strona internetowa o adresie "hobby"
D. jest poprawny, po wybraniu odnośnika aktualna strona zostanie przewinięta do elementu o nazwie "hobby"
19. Polecenie colspan służy do łączenia komórek tabeli w poziomie, natomiast rowspan w pionie. Którą z tabel wyświetli fragment kodu napisany w języku HTML?
A. A
B. B
C. C
D. D
20. Aby policzyć wszystkie wiersze tabeli Koty należy użyć polecenia:
A. SELECT COUNT(*) FROM Koty
B. SELECT ROWNUM() FROM Koty
C. SELECT COUNT(Koty) AS ROWNUM
D. SELECT COUNT(ROWNUM) FROM Koty
21. Jak nazywa się edytor wspomagający tworzenie stron internetowych, którego sposób działania można w polskim tłumaczeniu określić jako: otrzymujesz to, co widzisz?
A. IDE
B. WYSIWYG
C. WEB STUDIO
D. VISUAL EDITOR
22. W poleceniach, których celem jest odtwarzanie na stronie internetowej dźwięku jako podkładu muzycznego NIE wykorzystuje się atrybutu
A. loop="10"
B. balance="-10"
C. volume="-100"
D. href="C:/100.wav">
23. Który z wymienionych znaczników należy do części <head> dokumentu HTML?
A. <img>
B. <title>
C. <span>
D. <section>
24. W instrukcji CREATE TABLE użycie klauzuli PRIMARY KEY przy deklaracji pola tabeli spowoduje, że pole to stanie się
A. kluczem obcym
B. indeksem klucza
C. indeksem unikalnym
D. kluczem podstawowym
25. W instrukcji warunkowej JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy zmienne a oraz b są dodatnie, z czego zmienna b jest mniejsza od 100. Warunek taki powinien być zapisany w następujący sposób:
A. if ( a > 0 || b > 0 || b > 100)
B. if ( a > 0 && b > 0 || b > 100)
C. if ( a > 0 || (b > 0 && b < 100))
D. if ( a > 0 && b > 0 && b < 100)
26. Strona HTML definiuje akapit oraz rysunek. Aby rysunek został umieszczony przez przeglądarkę w tej samej linii co akapit po jego lewej stronie, należy w stylu CSS rysunku zawrzeć własność
A. float:left;
B. align:left;
C. style:left;
D. alt:left;
27. Aby wykonać kod zapisany językiem PHP wystarczy, że w systemie zainstalowano
A. przeglądarkę internetową
B. serwer WWW z interpreterem PHP
C. serwer WWW z serwerem MySQL
D. serwer WWW, parser PHP oraz serwer MySQL
28. W języku CSS wcięcie pierwszej linii akapitu na 30 pikseli uzyska się za pomocą zapisu
A. p { text-indent: 30px; }
B. p { text-spacing: 30px; }
C. p { line-height: 30px; }
D. p { line-indent: 30px; }
29. Które ze zdań jest prawdziwe w stosunku do grafiki rastrowej?
A. Podczas przekształcania polegającego na skalowaniu, skalowany obraz nie zmienia jakości
B. Zapisywany obraz jest opisywany za pośrednictwem figur geometrycznych umieszczonych w układzie współrzędnych
C. Grafika rastrowa nie jest zapisana w formacie WMF (ang. Windows Metafile Format - format metaplików w Windows)
D. Jest to prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym
30. W zamieszczonym przykładzie pseudoklasa hover sprawi, że styl pogrubiony będzie przypisany
A. odnośnikowi, w momencie kiedy najechał na niego kursor myszy
B. wszystkim odnośnikom nieodwiedzonym
C. każdemu odnośnikowi niezależnie od aktualnego stanu
D. wszystkim odnośnikom odwiedzonym
31. W programowaniu obiektowym mechanizm współdzielenia pól i metod klasy w taki sposób, że klasa pochodna zawiera metody zdefiniowane w klasie bazowej nazywa się
A. hermetyzacją
B. wirtualizacją
C. polimorfizmem
D. dziedziczeniem
32. Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
A. ułatwienia formatowania strony
B. nadpisywania wartości znaczników już ustawionych na stronie
C. połączenia struktury dokumentu strony z właściwą formą jego prezentacji
D. blokowania jakichkolwiek zmian w wartościach znaczników już przypisanych w pliku CSS
33. Do graficznego tworzenia stron internetowych należy wykorzystać.
A. edytor CSS
B. przeglądarkę internetową
C. program typu WYSIWYG
D. program MS Office Picture Manager
34. Częstotliwość próbkowania ma wpływ na
A. jakość cyfrowego dzwięku
B. jakość analogowego dzwięku
C. amplitudę fali dźwiękowej utworu
D. skalę głośności zapisanego utworu
35. W języku HTML aby zdefiniować słowa kluczowe strony, należy użyć zapisu
A. <meta keywords="psy, koty, gryzonie">
B. <meta name="keywords" ="psy, koty, gryzonie">
C. <meta name="keywords" content="psy, koty, gryzonie">
D. <meta name="description" content="psy, koty, gryzonie">
36. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a, a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób. Zmienna z będzie typu
A. NaN
B. napisowego
C. zmiennoprzecinkowego
D. liczbowego, całkowitego
37. Dany jest fragment kodu PHP z zdeklarowaną zmienną typu tablicowego. W wyniku wykonania kodu zostanie wpisane imię
A. Anna
B. Tomasz
C. Krzysztof
D. Aleksandra
38. Aby przenieść witrynę na serwer, można skorzystać z oprogramowania
A. Bugzilla
B. Go!Zilla
C. FileZilla
D. CloneZilla
39. Saturacja koloru nazywana jest inaczej
A. jasnością koloru
B. nasyceniem koloru
C. dopełnieniem koloru
D. przezroczystością koloru
40. Który z odsyłaczy posiada poprawną konstrukcję?
A. <a href='mailto:adres'> tekst </a>
B. <a href='http://adres'> tekst </a>
C. <a href="http://adres"> tekst <a>
D. <a href="mailto:adres"> tekst </a>
Sprawdź odpowiedzi!
Facebook
Pasja informatyki