Test 40 pytań E.13

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Którego protokołu należy użyć do odbioru poczty elektronicznej ze swojego serwera?
A. FTP
B. POP3
C. SNMP
D. SMTP
2. Który z symboli oznacza przełącznik?
A. A
B. B
C. C
D. D
3. Który z adresów IP jest adresem prywatnym?
A. 38.176.55.44
B. 131.107.5.65
C. 190.5.7.126
D. 192.168.0.1
4. Identyfikowanie adresów fizycznych MAC na podstawie adresów logicznych IP jest wynikiem działania protokołu
A. ARP
B. DNS
C. HTTP
D. DHCP
5. Zgodnie z modelem TCP/IP protokoły DNS, FTP oraz SMTP, należą do warstwy
A. dostępu do sieci
B. transportowej
C. internetowej
D. aplikacji
6. Które polecenie diagnostyczne należy zastosować do wyświetlania informacji o tym, czy miejsce docelowe odpowiada i po jakim czasie została odebrana odpowiedź?
A. ping
B. route
C. nbtstat
D. ipconfig
7. Które cyfry należy wprowadzić na klawiaturze telefonu podłączonego do bramki VoIP po uprzednim wpisaniu *** by wprowadzić adres bramy domyślnej sieci?
A. 01
B. 02
C. 03
D. 04
8. Na których portach brama internetowa musi przepuszczać ruch, aby użytkownicy sieci lokalnej mogli pobierać pliki z serwera FTP?
A. 20 i 21
B. 22 i 25
C. 80 i 443
D. 110 i 995
9. Do ilu sieci należą komputery o podanych w tabeli adresach IP i standardowej masce sieci?
A. Jednej
B. Dwóch
C. Czterech
D. Sześciu
10. Z którym protokołem są związane pojęcia "Sequence number" i "Acknowledgment number"?
A. TCP (Transmission Control Protocol)
B. HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
C. UDP (User Datagram Protocol)
D. IP (Internet Protocol)
11. Do konfiguracji interfejsu sieciowego w systemie Linux służy polecenie
A. ifconfig
B. ipconfig
C. interfaces
D. networking
12. Dokument, którego celem jest przedstawienie inwestorowi oferty cenowej wykonania robót instalatorskich sieci komputerowej, to
A. kosztorys ślepy
B. przedmiar robót
C. kosztorys ofertowy
D. specyfikacja techniczna
13. Jakiego typu rekord jest tworzony automatycznie w momencie utworzenia strefy wyszukiwania do przodu w konfiguracji serwera DNS w systemach Windows Server?
A. A
B. NS
C. PTR
D. MX
14. Którym elementem sieci SIP jest telefon IP?
A. Serwerem rejestracji SIP
B. Serwerem przekierowań
C. Terminalem końcowym
D. Serwerem Proxy SIP
15. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
A. DHCP
B. DNS
C. TELNET
D. SSH
16. Router na interfejsie LAN ma przypisany adres IP 192.168.50.1. Został on tak skonfigurowany, że komputerom przydziela się wszystkie dostępne adresy IP w sieci 192.168.50.0 z maską 255.255.255.0. Ile maksymalnie komputerów może pracować w takiej sieci?
A. 254
B. 253
C. 256
D. 255
17. Zestaw reguł definiujących sposób przesyłania informacji w sieci opisuje
A. standard
B. protokół
C. zasada
D. reguła
18. Adresem IP hosta skonfigurowanym na karcie sieciowej eth0 jest
A. 255.255.255.0
B. 128.171.104.26
C. 128.171.104.255
D. 00:A0:c9:89:02:F8
19. Które urządzenie zwiększy zasięg sieci bezprzewodowej?
A. Modem VDSL
B. Konwerter mediów
C. Wzmacniacz sygnału
D. Przełącznik zarządzalny
20. Usługa, za pomocą której można pracować zdalnie na komputerze z systemem Windows z innego komputera z systemem Windows podłączonego do tej samej sieci lub do Internetu, to
A. FTP
B. DHCP
C. pulpit zdalny
D. serwer plików
21. Które medium transmisyjne zapewnia separację galwaniczną pomiędzy systemami transmisji danych?
A. Światłowód
B. Skrętka ekranowana
C. Skrętka nieekranowana
D. Przewód koncentryczny
22. Administrator chce udostępnić w sieci trzem użytkownikom należącym do grupy Serwisanci tylko folder C:\instrukcje. Które z rozwiązań powinien zastosować?
A. Udostępnić grupie Wszyscy dysk C:\ i ograniczyć liczbę równoczesnych połączeń do 3
B. Udostępnić grupie Serwisanci dysk C:\ i nie ograniczać liczby równoczesnych połączeń
C. Udostępnić grupie Wszyscy folder C:\instrukcje i ograniczyć liczbę równoczesnych połączeń do 3
D. Udostępnić grupie Serwisanci folder C:\instrukcje i nie ograniczać liczby równoczesnych połączeń
23. Protokołem dostępu do sieci pakietowej z szybkością nie przekraczającą 2 Mbit/s jest protokół
A. Frame Relay
B. ATM
C. VDSL
D. X . 25
24. W celu uzyskania w sieci lokalnej prędkości przesyłania danych 100 Mbps zastosowano karty sieciowe pracujące w standardzie Fast Ethernet, kabel standardu UTP w odpowiedniej kategorii oraz przełącznik (switch) pracujący w standardzie Fast Ethernet. Sieć taka jest wykonana w topologii
A. IEEE
B. BUS
C. RING
D. STAR
25. Aby użytkownicy sieci lokalnej mogli przeglądać strony WWW protokołami HTTP i HTTPS, brama internetowa musi przepuszczać ruch na portach
A. 80 i 434
B. 80 i 443
C. 90 i 434
D. 90 i 443
26. Co można zaobserwować przy pomocy programu Wireshark?
A. Zwarcie przewodów
B. Przerwy w okablowaniu
C. Połączenia par przewodów
D. Ruch pakietów sieciowych
27. Ile maksymalnie urządzeń można zaadresować w sieci o adresacji IPv4 klasy C?
A. 126
B. 254
C. 2024
D. 65534
28. Aby podłączyć do Internetu sieć lokalną, działającą w oparciu o adresy prywatne, należy zastosować
A. koncentrator
B. regenerator
C. przełącznik
D. router
29. Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?
A. Jest to protokół routingu
B. Jest to protokół konfiguracji hosta
C. Jest to protokół przesyłania plików
D. Jest to protokół dostępu do bazy danych
30. Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
A. 2001:DB8::BAF::FE94
B. 2001:DB8::BAF:FE94
C. 2001-DB8-BAF-FE94
D. 2001.DB8.BAF.FE94
31. Polecenie dsadd umożliwia
A. przenoszenie obiektów w obrębie jednej domeny
B. usuwanie użytkowników, grup, komputerów, kontaktów i jednostek organizacyjnych do usługi Active Directory
C. dodawanie użytkowników, grup, komputerów, kontaktów i jednostek organizacyjnych do usługi Active Directory
D. zmianę właściwości obiektów w katalogu
32. Serwerem poczty e-mail jest
A. Postfix
B. MySQL
C. Firebird
D. PostgreSQL
33. Który z protokołów przesyła datagramy użytkownika NIE GWARANTUJĄC ich dostarczenia?
A. TCP
B. UDP
C. ICMP
D. HTTP
34. Adres IP serwera, na którym jest zainstalowana domena www.wp.pl to 212.77.98.9. Co jest przyczyną sytuacji przedstawionej na zrzucie ekranowym?
A. Nie ma w sieci serwera o adresie IP 212.77.98.9
B. Domena o nazwie www.wp.pl jest niedostępna w sieci
C. Błędny adres serwera DNS lub brak połączenia z serwerem DNS
D. Stacja robocza i domena www.wp.pl nie pracują w tej samej sieci
35. Który z wymienionych mechanizmów zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych standardu 802.11n?
A. WPS (Wi-Fi Protected Setup)
B. WEP (Wired Equivalent Privacy)
C. WPA (Wi-Fi Protected Access)
D. WPA2 (Wi-Fi Protected Access II)
36. Ile maksymalnie kanałów, z dostępnego spectrum kanałów standardu 802.11b, można wykorzystywać na terenie Polski?
A. 10 kanałów
B. 9 kanałów
C. 11 kanałów
D. 13 kanałów
37. Jaki protokół odpowiada za zamianę adresów IP na adresy kontroli dostępu do nośnika (MAC)?
A. RARP
B. SNMP
C. ARP
D. SMTP
38. Który z protokołów jest protokołem synchronizacji czasu?
A. NNTP
B. FTP
C. HTTP
D. NTP
39. Przyrząd przedstawiony na rysunku jest stosowany do zaciskania wtyków
A. SC
B. BNC
C. RJ 45
D. E 2000
40. Które medium transmisyjne należy zastosować, aby połączyć dwa punkty dystrybucyjne odległe od siebie o 600m?
A. światłowód
B. skrętkę STP
C. skrętke UTP
D. przewód koncentryczny
Sprawdź odpowiedzi!