Test 40 pytań E.13

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Który skrócony zapis odpowiada następującej masce podsieci: 255.255.248.0?
A. /21
B. /22
C. /23
D. /24
2. Rysunek przedstawia konfigurację urządzenia WiFi. Wskaż, które stwierdzenie dotyczące konfiguracji jest prawdziwe:
A. Urządzenia w sieci mają adresy klasy A
B. Filtrowanie adresów MAC jest wyłączone
C. W tym momencie w sieci WiFi pracuje 7 urządzeń
D. Dostęp do sieci bezprzewodowej jest dozwolony wyłącznie dla siedmiu urządzeń
3. Do zarobienia końcówek kabla UTP jest stosowany wtyk
A. DVI
B. BNC
C. 8P8C
D. RS232
4. Polecenie tracert to narzędzie diagnostyczne, które ustala
A. ścieżkę do lokalizacji docelowej
B. sprawność połączenia przy użyciu protokołu IPX/SPX
C. poprawność konfiguracji protokołu TCP/IP
D. możliwość diagnozowania infrastruktury systemu DNS
5. Urządzeniem sieciowym przedstawionym na schemacie sieci jest
A. ruter
B. modem
C. przełącznik
D. koncentrator
6. Na rysunku przedstawiono kabel
A. U/UTP
B. F/STP
C. U/FTP
D. S/FTP
7. W sieci Ethernet 100BaseTX dla transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów
A. 1, 2, 3, 4
B. 1, 2, 5, 6
C. 4, 5, 6, 7
D. 1, 2, 3, 6
8. Na rysunku przedstawiono sieć komputerową w topologii
A. mieszanej
B. magistrali
C. pierścienia
D. gwiazdy
9. Który typ fizycznej topologii sieci komputerowej przedstawia rysunek?
A. Gwiazdy
B. Pełnej siatki
C. Punkt-Punkt
D. Częściowej siatki
10. Przy budowie sieci przewodowej o maksymalnej szybkości transmisji 1 Gb/s, w której maksymalna odległość pomiędzy punktami sieci nie przekracza 100m, należy wykorzystać jako medium transmisyjne
A. kabel UTP kategorii 5e
B. fale radiowe o częstotliwości 5 GHz
C. fale radiowe o częstotliwości 2,4 GHz
D. kabel koncentryczny o średnicy 1/4 cala
11. Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
A. 64 kB
B. 32 kB
C. 128 kB
D. 256 kB
12. Przedstawiono wynik uzyskany po uruchomieniu w systemie Windows polecenia IPCONFIG /ALL. Jak zostały skonfigurowane właściwości protokołu TCP/IP dla karty sieciowej?
A. Karta sieciowa nie ma ustawionego adresu bramy
B. Karta sieciowa uzyskała adres IP automatycznie
C. Karta sieciowa ma przydzielony statyczny adres IP
D. Karta sieciowa nie ma ustawionego adresu serwera DNS
13. Użytkownik Gość należy do grupy Goście. Grupa Goście należy do grupy Wszyscy. Wskaż uprawnienia udziału użytkownika Gość do folderu test1:
A. użytkownik Gość nie posiada uprawnień do folderu test1
B. użytkownik Gość posiada pełne uprawnienia do folderu test1
C. użytkownik Gość posiada uprawnienia tylko zapisu do folderu test1
D. użytkownik Gość posiada uprawnienia tylko odczytu do folderu test1
14. W jaki sposób skonfigurować w systemie Windows Server 2008 ustawienia protokołu TCP/IP karty sieciowej, by komputer należał równocześnie do dwóch sieci lokalnych o różnych adresach IP?
A. Wpisać dwa adresy serwerów DNS
B. Zaznaczyć opcję "Uzyskaj adres IP automatycznie".
C. Wpisać dwa adresy IP, korzystając z zakładki "Zaawansowane"
D. Wpisać dwa adresy bramy, korzystając z zakładki "Zaawansowane"
15. Który protokół wykorzystywany jest przez polecenie ping?
A. ICMP
B. RDP
C. LDAP
D. FTP
16. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?
A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
17. Który błąd okablowania jest widoczny na wyświetlaczu testera pokazującego mapę połączeń żył kabla typu skrętka?
A. Zwarcie
B. Rozwarcie
C. Pary odwrócone
D. Pary skrzyżowane
18. Na zamieszczonym zrzucie panelu konfiguracyjnego rutera widać, że serwer DHCP
A. może przydzielić maksymalnie 10 adresów IP
B. może przydzielić maksymalnie 154 adresy IP
C. przydziela adresy IP z zakresu 192.168.1.1 - 192.168.1.10
D. przydziela adresy IP z zakresu 192.168.1.1 - 192.168.1.100
19. Aby usunąć opisaną usterkę, należy
A. sprawdzić włączenie PROXY i ewentualnie włączyć
B. zmienić konfiguracje adresów IP i/lub masek podsieci im odpowiadających w taki sposób, aby oba komputery znalazły się w tej samej podsieci
C. wyłączyć system NetBIOS NWLink we właściwościach połączeń LAN komputerów
D. wyłączyć system NetBIOS przez TCP/IP w zaawansowanych ustawieniach TCP/IP kart sieciowych
20. AES (ang. Advanced Encryption Standard)
A. jest poprzednikiem DES (ang. Data Encryption Standard)
B. nie może być wykorzystany przy szyfrowaniu plików
C. wykorzystuje symetryczny algorytm szyfrujący
D. nie może być zaimplementowany sprzętowo
21. Zestaw narzędzi do montażu okablowania miedzianego typu "skrętka" w sieci lokalnej powinien zawierać
A. komplet wkrętaków, narzędzie uderzeniowe, tester okablowania, lutownicę
B. narzędzie uderzeniowe, nóż monterski, spawarkę światłowodową, tester okablowania
C. ściągacz izolacji, zaciskarkę złączy modularnych, nóż monterski, miernik uniwersalny
D. zaciskarkę złączy modularnych, ściągacz izolacji, narzędzie uderzeniowe, tester okablowania
22. Aby umożliwić wymianę danych pomiędzy siecią w pracowni, a siecią ogólnoszkolną o innej adresacji IP, należy wykorzystać
A. ruter
B. przełącznik
C. koncentrator
D. punkt dostępowy
23. Do jakiego rodzaju wtyków jest stosowana przedstawiona na rysunku zaciskarka?
A. RJ45
B. BNC
C. E2000
D. SC/PC
24. Protokołem połączeniowym warstwy transportowej modelu ISO/OSI jest
A. TCP
B. UDP
C. ICMP
D. SMTP
25. Głównym zadaniem przełącznika /renew komendy ipconfig w systemie rodziny Windows jest
A. wyświetlanie informacji o adresie IP.
B. wyświetlanie informacji o adresie MAC karty sieciowej.
C. odnowienie dynamicznego adresu IP przez komunikację z serwerem DHCP.
D. żądanie odpowiedzi z podanego IP w celu zdiagnozowania połączenia sieciowego.
26. Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o członkostwie w danej grupie rozgłoszeniowej?
A. RIP
B. UDP
C. IGMP
D. OSPF
27. Jaki protokół służy do translacji pomiędzy publicznymi i prywatnymi adresami IP?
A. ARP
B. NAT
C. RARP
D. SNMP
28. Do automatycznego przydzielania adresów IP stacjom roboczym jest stosowana usługa
A. IMAP
B. WINS
C. DHCP
D. SMTP
29. Sieć lokalna ma adres IP 192.168.0.0/25. Który adres IP jest adresem stacji roboczej należącej do tej sieci?
A. 192.168.1.1
B. 192.168.1.25
C. 192.168.0.100
D. 192.168.0.192
30. Złącze SC należy zamontować na kablu
A. światłowodowym
B. koncentrycznym
C. telefonicznym
D. typu skrętka
31. Jaka jest szybkość transferu danych w sieciach FDDI (ang. Fiber Distributed Data Interface) opartych na technologii światłowodowej?
A. 100 Mb/s
B. 1024 Mb/s
C. 100 MB/s
D. 1024 kB/s
32. Okablowanie pionowe w sieci strukturalnej łączy
A. dwa gniazda abonenckie
B. główny punkt rozdzielczy z gniazdem abonenckim
C. pośredni punkt rozdzielczy z gniazdem abonenckim
D. główny punkt rozdzielczy z pośrednimi punktami rozdzielczymi
33. Rysunek przedstawia topologię
A. siatki
B. gwiazdy
C. magistrali
D. pierścienia
34. Urządzenie ADSL służy do uzyskania połączenia
A. radiowego
B. satelitarnego
C. cyfrowego symetrycznego
D. cyfrowego asymetrycznego
35. Które protokoły są protokołami warstwy transportowej modelu ISO/OSI?
A. ICMP, IP
B. FTP, POP
C. TCP, UDP
D. ARP, DNS
36. Którą maskę należy zastosować, aby sieć o adresie 192.168.1.0 podzielić na 4 podsieci?
A. 255.255.255.0
B. 255.255.255.128
C. 255.255.255.192
D. 255.255.255.224
37. Które porty należy odblokować w ustawieniach zapory sieciowej na komputerze z zainstalowaną usługą serwera sieci Web?
A. 20 i 21
B. 80 i 443
C. 20 i 1024
D. 80 i 1024
38. Zgodnie z normą PN-EN 50174 dopuszczalna łączna długość kabla połączeniowego pomiędzy punktem abonenckim a komputerem i kabla krosowniczego (A+C) wynosi
A. 3 m
B. 5 m
C. 6 m
D. 10 m
39. Połączenie między oddzielnymi sieciami i kontrolę przepływu informacji między nimi realizuje urządzenie warstwy dystrybucji nazywane
A. routerem
B. serwerem
C. przełącznikiem
D. koncentratorem
40. Kabel sieciowy zakończony wtykami RJ45 sprawdzano diodowym testerem okablowania. Na testerze diody LED zapalały się kolejno oprócz diod oznaczonych numerami 2 i 3, które zapalały się równocześnie na jednostce głównej testera, a nie zapalały się na jednostce zdalnej. Co było tego przyczyną?
A. Zwarcie
B. Pary odwrócone
C. Pary skrzyżowane
D. Nieciągłość kabla
Sprawdź odpowiedzi!