Test 40 pytań E.13

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie całej części pisemnej otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Podczas montażu sieci komputerowej, przy wierceniu otworów w ścianach, NIE NALEŻY używać
A. okularów ochronnych
B. ubrania roboczego
C. obuwia roboczego
D. rękawic ochronnych
2. Bezprzewodowy dostęp komputera do sieci Internet poprzez tzw hotspot będzie możliwy po zainstalowaniu w nim karty sieciowej wyposażonej w
A. moduł WiFi
B. złącze USB
C. gniazdo RJ-45
D. interfejs RS-232C
3. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
A. DHCP
B. DNS
C. TELNET
D. SSH
4. Na rysunku przedstawiono urządzenie do
A. zaciskania złącz BNC
B. zdejmowania izolacji z kabli
C. zaciskania złącz RJ-45
D. montażu okablowania w gnieździe sieciowym
5. Który standard wykorzystuje częstotliwość 5 GHz?
A. 802.11g
B. 802.11a
C. 802.11b
D. 802.11
6. Jaki adres IP odpowiada nazwie mnemonicznej localhost?
A. 192.168.1.255
B. 192.168.1.1
C. 127.0.0.1
D. 192.168.1.0
7. Najszybszą możliwą transmisję danych w sieci bezprzewodowej umożliwia standard
A. 802.11n
B. 802.11b
C. 802.11a
D. 802.11g
8. Jaka przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z
A. 1 Gb/s
B. 10 Mb/s
C. 100 Mb/s
D. 100 Gb/s
9. Który typ kabla należy zastosować do podłączenia komputera w pomieszczeniu z zakłóceniami elektromagnetycznymi?
A. UTP Cat 5
B. UTP Cat 6
C. UTP Cat 5e
D. UTP Cat 5c
10. Na zamieszczonym zrzucie panelu konfiguracyjnego rutera widać, że serwer DHCP
A. może przydzielić maksymalnie 10 adresów IP
B. może przydzielić maksymalnie 154 adresy IP
C. przydziela adresy IP z zakresu 192.168.1.1 - 192.168.1.10
D. przydziela adresy IP z zakresu 192.168.1.1 - 192.168.1.100
11. Jaką funkcję pełni ISA Server w systemie operacyjnym Windows?
A. Pełni funkcję firewalla
B. Rozwiązuje nazwy domenowe
C. Jest systemem wymiany plików
D. Jest serwerem stron internetowych
12. Która z grup w systemie Windows Serwer posiada najmniejsze uprawnienia?
A. Wszyscy
B. Użytkownicy
C. Administratorzy
D. Operatorzy kont
13. W topologii fizycznej gwiazdy, wszystkie urządzenia pracujące w sieci, są
A. podłączone do węzła sieci
B. podłączone do jednej magistrali
C. połączone z dwoma sąsiadującymi komputerami
D. połączone między sobą odcinkami kabla tworząc zamknięty pierścień
14. Zasady filtracji ruchu sieciowego firewall są definiowane w postaci
A. reguł
B. serwisów
C. plików CLI
D. kontroli pasma zajętości
15. Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?
A. Jest to protokół routingu
B. Jest to protokół konfiguracji hosta
C. Jest to protokół przesyłania plików
D. Jest to protokół dostępu do bazy danych
16. Komputer ma adres IP 192.168.0.1, maska podsieci to 255.255.255.0. Który adres jest adresem rozgłoszeniowym podsieci, do której należy ten komputer?
A. 192.168.0.31
B. 192.168.0.63
C. 192.168.0.127
D. 192.168.0.255
17. Którą maskę należy zastosować, aby sieć o adresie 192.168.1.0 podzielić na 4 podsieci?
A. 255.255.255.0
B. 255.255.255.128
C. 255.255.255.192
D. 255.255.255.224
18. Który parametr trzeba podać podczas konfiguracji serwera DHCP?
A. Czas trwania dzierżawy adresu IP
B. Czas trwania dzierżawy adresu MAC
C. Adres MAC karty sieciowej serwera DHCP
D. Poziom zabezpieczeń IPSec (ang. Internet Protocol Security)
19. W sieci lokalnej protokołem dynamicznej konfiguracji adresów IP jest
A. FTP
B. DNS
C. DHCP
D. TCP/IP
20. Kabel typu skrętka, posiadający każdą parę przewodów w osobnym ekranie z folii, przy czym wszystkie przewody znajdują się w ekranie z folii, jest oznaczony symbolem
A. S/UTP
B. F/UTP
C. S/FTP
D. F/FTP
21. Tester okablowania strukturalnego pozwala sprawdzić
A. liczbę przełączników w sieci
B. liczbę komputerów w sieci
C. obciążenie ruchu sieciowego
D. mapę połączeń
22. Pierwszą usługą instalowaną na serwerze jest usługa domenowa w usłudze Active Directory. Podczas instalacji kreator automatycznie wyświetli monit o konieczności zainstalowania usługi serwera
A. FTP
B. DNS
C. WEB
D. DHCP
23. Które urządzenie należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?
A. Monitor sieciowy
B. Reflektometr OTDR
C. Analizator protokołów
D. Analizator sieci LAN
24. Które urządzenie należy zastosować w sieci Ethernet, aby ograniczyć liczbę kolizji pakietów?
A. Przełącznik
B. Regenerator
C. Koncentrator
D. Bramkę VoIP
25. Do wykonania sieci komputerowej w pomieszczeniu wykorzystano 25 metrów skrętki UTP, 5 gniazd typu RJ45 oraz odpowiednią liczbę wtyków RJ45 niezbędnych do zarobienia 5 kabli połączeniowych typu patchcord. Jaki jest koszt wykorzystanych materiałów do wykonania sieci? Ceny jednostkowe wykorzystanych materiałów są podane w tabeli.
A. 50 zł
B. 75 zł
C. 80 zł
D. 90 zł
26. Jaka jest kolejność przewodów we wtyku RJ45 zgodnie z sekwencją połączeń T568A?
A. A
B. B
C. C
D. D
27. Adresem rozgłoszeniowym sieci, w której pracuje host o adresie IP 195.120.252.32 i masce podsieci 255.255.255.192 jest
A. 195.120.252.0
B. 195.120.252.63
C. 195.120.252.255
D. 195.120.255.255
28. Administrator sieci komputerowej chce sprawdzić na komputerze z systemem operacyjnym Windows, które połączenia są obecnie zestawiane oraz porty, na których komputer nasłuchuje. W tym celu powinien zastosować polecenie
A. arp
B. ping
C. tracert
D. netstat
29. Który z profili użytkownika ulega zmianie i jest przechowywany na serwerze dla klienta pracującego w sieci Windows?
A. Lokalny
B. Mobilny
C. Tymczasowy
D. Obowiązkowy
30. W modelu hierarchicznym sieci, komputery użytkowników są elementami warstwy
A. rdzenia
B. dostępu
C. dystrybucji
D. szkieletowej
31. Prawidłowo zaprojektowana sieć komputerowa powinna umożliwiać rozbudowę, czyli charakteryzować się
A. redundancją
B. wydajnością
C. skalowalnością
D. nadmiarowością
32. Aby umożliwić wymianę danych pomiędzy siecią w pracowni, a siecią ogólnoszkolną o innej adresacji IP, należy wykorzystać
A. ruter
B. przełącznik
C. koncentrator
D. punkt dostępowy
33. Aby sygnały dwóch routerów w sieci WiFi standardu 802.11g nie zakłócały się wzajemnie, należy ustawić kanały o numerach
A. 1 i 5
B. 2 i 7
C. 3 i 6
D. 5 i 7
34. Które cyfry należy wprowadzić na klawiaturze telefonu podłączonego do bramki VoIP po uprzednim wpisaniu *** by wprowadzić adres bramy domyślnej sieci?
A. 01
B. 02
C. 03
D. 04
35. W jaki sposób skonfigurować w systemie Windows Server 2008 ustawienia protokołu TCP/IP karty sieciowej, by komputer należał równocześnie do dwóch sieci lokalnych o różnych adresach IP?
A. Wpisać dwa adresy serwerów DNS
B. Zaznaczyć opcję "Uzyskaj adres IP automatycznie".
C. Wpisać dwa adresy IP, korzystając z zakładki "Zaawansowane"
D. Wpisać dwa adresy bramy, korzystając z zakładki "Zaawansowane"
36. Który z protokołów wykorzystuje porty 20 i 21?
A. FTP
B. DHCP
C. WWW
D. Telnet
37. Rysunek przedstawia
A. ruter
B. przełącznik
C. koncentrator
D. panel krosowy
38. Zmniejszenie liczby jedynek w masce umożliwi zaadresowanie
A. większej liczby sieci i większej liczby urządzeń
B. większej liczby sieci i mniejszej liczby urządzeń
C. mniejszej liczby sieci i większej liczby urządzeń
D. mniejszej liczby sieci i mniejszej liczby urządzeń
39. Który protokół służy do szyfrowanego terminalowego łączenia się ze zdalnym komputerem?
A. SIP
B. SSL
C. SSH
D. Telnet
40. Ataki mające na celu zatrzymanie działania aplikacji i procesów zachodzących w urządzeniu sieciowym to ataki typu
A. DoS
B. smurf
C. zero-day
D. spoofing
Sprawdź odpowiedzi!