Test 40 pytań E.13

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Zgodnie z normą PN-EN 50174 dopuszczalna łączna długość kabla połączeniowego pomiędzy punktem abonenckim a komputerem i kabla krosowniczego (A+C) wynosi
A. 3 m
B. 5 m
C. 6 m
D. 10 m
2. Włączenie usługi Udostępnienie połączenia internetowego w systemie Windows uruchamia automatyczne nadawanie adresów IP dla komputerów (hostów) z niej korzystających. W tym celu wykorzystywana jest usługa
A. WINS
B. NFS
C. DHCP
D. DNS
3. Do którego urządzenia należy podłączyć komputery, aby pracowały w różnych domenach rozgłoszeniowych?
A. Mostu
B. Rutera
C. Regeneratora
D. Koncentratora
4. Instalowanie w systemie operacyjnym Windows Server usługi Active Directory wymaga wcześniejszego zainstalowania i skonfigurowania serwera
A. FTP
B. DNS
C. WWW
D. DHCP
5. Najszybszą możliwą transmisję danych w sieci bezprzewodowej umożliwia standard
A. 802.11n
B. 802.11b
C. 802.11a
D. 802.11g
6. Na których portach brama internetowa musi przepuszczać ruch, aby użytkownicy sieci lokalnej mogli pobierać pliki z serwera FTP?
A. 20 i 21
B. 22 i 25
C. 80 i 443
D. 110 i 995
7. Połączenie między oddzielnymi sieciami i kontrolę przepływu informacji między nimi realizuje urządzenie warstwy dystrybucji nazywane
A. routerem
B. serwerem
C. przełącznikiem
D. koncentratorem
8. Narzędzie iptables w systemie Linux służy do
A. konfiguracji karty sieciowej
B. konfiguracji zapory sieciowej
C. konfiguracji serwera pocztowego
D. konfiguracji zdalnego dostępu do serwera
9. Na rysunku przedstawiono sieć lokalną opartą na okablowaniu kat. 6. Stacja robocza C nie może skomunikować się z siecią. Jaki problem warstwy fizycznej może powodować brak łączności?
A. Nieprawidłowy adres IP
B. Nieodpowiedni kabel
C. Zły typ przełącznika
D. Zła długość kabla
10. Które określenie dotyczące ruterów jest prawdziwe?
A. Pracują w warstwie łącza danych
B. Pracują w warstwie transportowej
C. Podejmują decyzje przesyłania danych na podstawie adresów IP
D. Podejmują decyzje przesyłania danych na podstawie adresów MAC
11. Który z protokołów jest protokołem warstwy aplikacji w modelu ISO/OSI?
A. FTP
B. ARP
C. UDP
D. ICMP
12. W firmie zainstalowano pięć komputerów o adresach kart sieciowych podanych w tabeli. W związku z tym można wyróżnić
A. 1 sieć
B. 2 podsieci
C. 3 podsieci
D. 5 podsieci
13. Adres 2001:0012:0000:0000:0AAA:0000:0000:000B protokołu IPv6 po kompresji przyjmuje postać
A. 2001:0012::000B
B. 2001:12::0E98::B
C. 2001:12::AAA:0:0:B
D. 2001::AAA:0000::000B
14. Ile punktów abonenckich (2 x RJ45), zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 50167, powinno znajdować się w pomieszczeniu biurowym o powierzchni 49 m2?
A. 1
B. 4
C. 5
D. 9
15. Skrót MAN oznacza sieć
A. lokalną
B. miejską
C. rozległą
D. kampusową
16. Bezpołączeniowy protokół warstwy transportowej modelu ISO/OSI to
A. STP
B. FTP
C. TCP
D. UDP
17. Które urządzenie diagnostyczne jest przedstawione na rysunku i opisane w specyfikacji przedstawionej w tabeli?
A. Multimetr cyfrowy
B. Reflektometr optyczny
C. Diodowy tester okablowania
D. Analizator sieci bezprzewodowych
18. Ile par przewodów w standardzie 100Base-TX jest przeznaczonych do transmisji danych w obu kierunkach?
A. 1 para
B. 2 pary
C. 3 pary
D. 4 pary
19. W jakich jednostkach wyrażony przesłuch zbliżny NEXT?
A. w omach
B. w dżulach
C. w amperach
D. w decybelach
20. Jeśli wydanie komendy ping 127.0.0.1 skutkuje brakiem odpowiedzi, to
A. w sieci nie działa serwer DHCP.
B. w sieci nie działa system DNS lub podano jego błędny adres.
C. komputer o adresie 127.0.0.1 z sieci lokalnej, aktualnie jest wyłączony.
D. karta sieciowa komputera, z którego ping został wysłany nie działa i wystąpił błąd w konfiguracji stosu TCP/IP
21. Który typ kabla należy zastosować do podłączenia komputera w pomieszczeniu z zakłóceniami elektromagnetycznymi?
A. UTP Cat 5
B. UTP Cat 6
C. UTP Cat 5e
D. FTP Cat 5e
22. Która usługa musi być uruchomiona na ruterze, aby ruter mógł zmieniać adresy IP źródłowe i docelowe przy przekazywaniu pakietów pomiędzy sieciami?
A. TCP
B. FTP
C. UDP
D. NAT
23. Protokołem sieciowym definiującym mechanizmy stosowane do zarządzania urządzeniami sieciowymi jest
A. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
B. Intenet Control Message Protocol (ICMP)
C. Internet Group Management Protocol (IGMP)
D. Simple Network Management Protocol (SNMP)
24. Który typ fizycznej topologii sieci komputerowej przedstawia rysunek?
A. Gwiazdy
B. Pełnej siatki
C. Punkt-Punkt
D. Częściowej siatki
25. Do sprawdzania statystyk protokołów TCP/IP oraz aktualnych połączeń sieciowych w systemach rodziny Windows jest stosowane polecenie
A. ping
B. route
C. tracert
D. netstat
26. Aby umożliwić wymianę danych pomiędzy dwoma różnymi sieciami należy zastosować
A. most
B. router
C. przełącznik
D. koncentrator
27. Aby zabezpieczyć lokalną sieć komputerową przed atakami typu Smurf z sieci Internet należy zainstalować i odpowiednio skonfigurować
A. zaporę ogniową
B. skaner antywirusowy
C. oprogramowanie antyspamowe
D. bezpieczną przeglądarkę stron WWW
28. Który z protokołów jest bezpołączeniowym protokołem warstwy transportowej?
A. FTP
B. ARP
C. TCP
D. UDP
29. Którym poleceniem w systemie Linux przypisuje się adres IP i maskę podsieci dla interfejsu eth0?
A. ipconfig eth0 172.16.31.1 mask 255.255.0.0
B. ipconfig eth0 172.16.31.1 netmask 255.255.0.0
C. ifconfig eth0 172.16.31.1 mask 255.255.0.0
D. ifconfig eth0 172.16.31.1 netmask 255.255.0.0
30. Oblicz koszt wykonania okablowania strukturalnego od 5 punktów abonenckich do panelu krosowego wraz z wykonaniem kabli połączeniowych dla stacji roboczych. W tym celu wykorzystano 50 m skrętki UTP. Punkt abonencki składa się z 2 gniazd typu RJ45.
A. 152,00 zł
B. 255,00 zł
C. 345,00 zł
D. 350,00 zł
31. Niezależną strukturą sieci WLAN jest
A. BSS
B. ESS
C. IBSS
D. BSS1
32. Protokołem pakietów użytkownika wykonującym usługę bezpołączeniowego dostarczania datagramów jest
A. IP
B. TCP
C. ARP
D. UDP
33. Protokołem odpowiedzialnym za wykrywanie i eliminowanie kolizji w sieciach Ethernet jest
A. WINS
B. IPX/SPX
C. NetBEUI
D. CSMA/CD
34. Które urządzenie należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?
A. Monitor sieciowy
B. Reflektometr OTDR
C. Analizator protokołów
D. Analizator sieci LAN
35. Rysunek przedstawia
A. ruter
B. przełącznik
C. koncentrator
D. panel krosowy
36. Wskaż domyślny port do przekazywania poleceń (command) serwera usługi FTP
A. 25
B. 110
C. 20
D. 21
37. Które urządzenie aktywne umożliwi połączenie z siecą lokalną za pomocą kabla UTP 15 komputerów, drukarki sieciowej oraz rutera?
A. Przełącznik 16-portowy
B. Przełącznik 24-portowy
C. Panel krosowniczy 16-portowy
D. Panel krosowniczy 24-portowy
38. W stacjach roboczych są zainstalowane karty sieciowe Ethernet 10/100/1000 ze złączem RJ45. Które medium transmisyjne należy wybrać do budowy sieci komputerowej, aby zapewnić pracę z najwyższą przepustowością?
A. Kabel UTP kategorii 5
B. Kabel UTP kategorii 5e
C. Światłowód wielomodowy
D. Światłowód jednomodowy
39. Komputer pracujący w domenie Active Directory nie może połączyć się z kontrolerem domeny, na którym jest przechowywany profil użytkownika. Jaki typ profilu użytkownika zostanie utworzony na tym komputerze?
A. lokalny
B. mobilny
C. tymczasowy
D. obowiązkowy
40. Jaki będzie łączny koszt materiałów służących do wykonania 20 kabli połączeniowych typu patchcord o długości 1,5m każdy, jeśli 1 metr bieżącego kabla kosztuje 1zł, a wtyk 50 gr?
A. 30 zł
B. 40 zł
C. 50 zł
D. 60 zł
Sprawdź odpowiedzi!