Test 40 pytań E.13

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie całej części pisemnej otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Usługa Windows XP Professional "Mostek sieciowy" pozwala na łączenie ze sobą
A. segmentów sieci LAN
B. dwóch komputerów
C. roboczych stacji bezdyskowych
D. klienta z serwerem
2. Na zdjęciu przedstawiono
A. terminator BNC
B. zastępczy wtyk RJ-45
C. zaślepkę gniazda RJ-45
D. zaślepkę kabla światłowodowego
3. Jednostką opisującą szybkość transmisji danych w sieciach komputerowych jest
A. dpi
B. ips
C. bps
D. mips
4. Który z wymienionych adresów IP v.4 jest adresem klasy C?
A. 10.0.2.0
B. 223.0.10.1
C. 191.11.0.10
D. 126.110.10.0
5. Jakie polecenie w systemach Windows/Linux jest zwyczajowo stosowane do śledzenia trasy pakietów w sieciach IP?
A. ping
B. router
C. tracert/traceroute
D. netstat
6. Komputer ma dostęp do Internetu poprzez sieć lokalną. Wpisując w przeglądarce internetowej adres www.wp.pl użytkownik nie ma dostępu do strony WWW, natomiast wpisanie adresu IP np. 212.77.100.101 pozwala otworzyć tę stronę. Co może być tego przyczyną?
A. Brak serwera DNS
B. Brak adresu bramy
C. Brak serwera WINS
D. Brak serwera PROXY
7. Do bezpośredniego połączenia ze sobą dwóch komputerów w przewodowej sieci LAN należy użyć
A. kabla USB i po jednej karcie sieciowej w każdym komputerze
B. kabla sieciowego patch-cord bez krosowania i kabla Centronics
C. kabla światłowodowego i jedną kartę sieciową w jednym komputerze
D. kabla sieciowego cross-over i po jednej karcie sieciowej w każdym komputerze
8. Protokołem dostępu do sieci pakietowej z szybkością nie przekraczającą 2 Mbit/s jest protokół
A. Frame Relay
B. ATM
C. VDSL
D. X . 25
9. Z jakim parametrem należy wywołać polecenie netstat, aby została wyświetlona statystyka interfejsu sieciowego (liczba wysłanych oraz odebranych bajtów i pakietów)?
A. -n
B. -a
C. -e
D. -o
10. Polecenie Gpresult
A. wyświetla informacje o kontrolerze
B. wyświetla wynikowy zestaw zasad dla użytkownika lub komputera
C. aktualizuje ustawienia zasad grupy
D. przywraca domyślne zasady grup dla kontrolera
11. W standardzie IEEE 802.3af dostarczanie energii elektrycznej do różnych urządzeń sieciowych opisuje technologia
A. Power over Ethernet
B. Power over Classifications
C. Power under Control
D. Power over Internet
12. AES (ang. Advanced Encryption Standard)
A. jest poprzednikiem DES (ang. Data Encryption Standard)
B. nie może być wykorzystany przy szyfrowaniu plików
C. wykorzystuje symetryczny algorytm szyfrujący
D. nie może być zaimplementowany sprzętowo
13. Protokołem pakietów użytkownika wykonującym usługę bezpołączeniowego dostarczania datagramów jest
A. IP
B. TCP
C. ARP
D. UDP
14. Niezależną strukturą sieci WLAN jest
A. BSS
B. ESS
C. IBSS
D. BSS1
15. Który z wymienionych adresów protokołu IPv4 jest adresem klasy D?
A. 10.0.3.5
B. 128.1.0.8
C. 191.12.0.18
D. 239.255.203.1
16. W Windows 7 konfigurację interfejsu sieciowego można wykonać, stosując rozwinięcie polecenia
A. netsh
B. telnet
C. tracert
D. nslookup
17. Oprogramowanie Microsoft Hyper-V należy zastosować do
A. identyfikacji komputera w sieci
B. lokalizacji zasobów sieciowych
C. zdalnego połączenia z innym hostami
D. wirtualizacji fizycznych komputerów
18. W sieci o adresie 192.168.20.0 zastosowano maskę podsieci 255.255.255.248. Ile adresów IP będzie dostępnych dla urządzeń?
A. 1022
B. 510
C. 14
D. 6
19. Wpisując w przeglądarce internetowej adres www.egzamin.pl użytkownik nie ma dostępu do strony WWW, natomiast wpisanie adresu 211.0.12.41 pozwala otworzyć tę stronę. Przyczyną tego problemu jest brak skonfigurowanego serwera
A. WWW
B. DHCP
C. SQL
D. DNS
20. Które urządzenie przedstawia rysunek?
A. Hub
B. Switch
C. Access Point
D. Bramka VoIP
21. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące Active Directory:
A. W Active Directory informacje grupowane są hierarchiczne.
B. Domeny zorganizowane hierarchicznie mogą tworzyć strukturę drzewa
C. Active Directory to usługa katalogowa w sieciowych systemach operacyjnych firmy Microsoft
D. Active Directory to usługa służąca do monitorowania użycia limitów dyskowych aktywnych katalogów
22. Użytkownik wpisując w wierszu poleceń polecenie ping www.onet.pl otrzymuje następujący komunikat: Żądanie polecenia ping nie może znaleźć hosta www.onet.pl Sprawdź nazwe i ponów próbę. Natomiast wpisując w wierszu poleceń polecenie ping 213.180.141.140 (adres IP serwera www.onet.pl), użytkownik dostaje odpowiedź z serwera. Co może być przyczyną takiego stanu?
A. niepoprawny adres IP hosta
B. niepoprawny adres IP serwera DNS
C. niepoprawnie skonfigurowana maska podsieci
D. niepoprawnie skonfigurowana brama domyślna
23. Wskaż domyślny port do przekazywania poleceń serwera usługi FTP
A. 20
B. 21
C. 25
D. 110
24. Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych
A. PN-EN 12464-1:2004
B. PN-EN ISO 9001:2009
C. ISO/IEC 8859-2
D. TIA/EIA-568-B
25. Funkcją serwera FTP jest
A. monitoring sieci
B. synchronizacja czasu
C. udostępnianie plików
D. zarządzanie kontami poczty
26. Która usługa musi być uruchomiona na ruterze, aby ruter mógł zmieniać adresy IP źródłowe i docelowe przy przekazywaniu pakietów pomiędzy sieciami?
A. TCP
B. FTP
C. UDP
D. NAT
27. Najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia domowej sieci Wi-Fi jest
A. zmiana adresu MAC rutera
B. zmiana identyfikatora SSID
C. stosowanie szyfrowania WEP
D. stosowanie szyfrowania WPA-PSK
28. Identyfikowanie adresów fizycznych MAC na podstawie adresów logicznych IP jest wynikiem działania protokołu
A. ARP
B. DNS
C. HTTP
D. DHCP
29. Aby była możliwa komunikacja między sieciami VLAN, stosuje się
A. Router
B. Modem
C. Koncentrator
D. Punkt dostępowy
30. Pierwszą usługą instalowaną na serwerze jest usługa domenowa w usłudze Active Directory. Podczas instalacji kreator automatycznie wyświetli monit o konieczności zainstalowania usługi serwera
A. FTP
B. DNS
C. WEB
D. DHCP
31. Profil użytkownika systemu Windows wykorzystany do logowania się na dowolnym komputerze w sieci, który jest przechowywany na serwerze i może być modyfikowany przez użytkownika, to profil
A. lokalny
B. mobilny
C. tymczasowy
D. obowiązkowy
32. Urządzeniem, które umożliwia podłączenie lokalnej sieci komputerowej do Internetu jest
A. router
B. sterownik
C. przełącznik
D. koncentrator
33. Które urządzenie należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?
A. Monitor sieciowy
B. Reflektometr OTDR
C. Analizator protokołów
D. Analizator sieci LAN
34. Które polecenie systemu operacyjnego Linux pozwala sprawdzić aktualną konfigurację interfejsu sieciowego komputera?
A. ping
B. tracert
C. ifconfig
D. ipconfig
35. Jaka jest maksymalna prędkość transmisji danych w sieci przy zastosowaniu skrętki kategorii 5e?
A. 1 Gb/s
B. 10 Gb/s
C. 10 Mb/s
D. 100 Mb/s
36. Rysunek poniżej przedstawia konfigurację zapory ogniowej w ruterze TL-WR340G. Jakie zasady konfiguracji zapory ustawiono?
A. Zapora jest wyłączona, wyłączone jest filtrowanie adresów IP i domen, reguła filtrowania adresów IP jest ustawiona na opcję "zezwalaj pakietom nieokreślonym jakimikolwiek regułami filtrowania przejść przez urządzenie", filtrowanie domen włączone
B. Zapora jest włączona, wyłączone jest filtrowanie adresów IP, reguła filtrowania adresów IP jest ustawiona na opcję "odmów pakietom nieokreślonym jakimikolwiek regułami filtrowania przejść przez urządzenie", filtrowanie domen włączone
C. Zapora jest włączona, włączone jest filtrowanie adresów IP, reguła filtrowania adresów IP jest ustawiona na opcję "zezwalaj pakietom nieokreślonym jakimikolwiek regułami filtrowania przejść przez urządzenie", filtrowanie domen wyłączone
D. Zapora jest włączona, włączone jest filtrowanie adresów IP, reguła filtrowania adresów IP jest ustawiona na opcję "odmów pakietom nieokreślonym jakimikolwiek regułami filtrowania przejść przez urządzenie", filtrowanie domen wyłączone
37. Kabel typu skrętka, posiadający każdą parę przewodów w osobnym ekranie z folii, przy czym wszystkie przewody znajdują się w ekranie z folii, jest oznaczony symbolem
A. S/UTP
B. F/UTP
C. S/FTP
D. F/FTP
38. Zestaw narzędzi do montażu okablowania miedzianego typu "skrętka" w sieci lokalnej powinien zawierać
A. komplet wkrętaków, narzędzie uderzeniowe, tester okablowania, lutownicę
B. narzędzie uderzeniowe, nóż monterski, spawarkę światłowodową, tester okablowania
C. ściągacz izolacji, zaciskarkę złączy modularnych, nóż monterski, miernik uniwersalny
D. zaciskarkę złączy modularnych, ściągacz izolacji, narzędzie uderzeniowe, tester okablowania
39. Do którego urządzenia należy podłączyć komputery, aby pracowały w różnych domenach rozgłoszeniowych?
A. Mostu
B. Rutera
C. Regeneratora
D. Koncentratora
40. Oblicz koszt wykonania okablowania strukturalnego od 5 punktów abonenckich do panelu krosowego wraz z wykonaniem kabli połączeniowych dla stacji roboczych. W tym celu wykorzystano 50 m skrętki UTP. Punkt abonencki składa się z 2 gniazd typu RJ45.
A. 152,00 zł
B. 255,00 zł
C. 345,00 zł
D. 350,00 zł
Sprawdź odpowiedzi!
Facebook
Pasja informatyki