Test 40 pytań E.13

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Jeśli masz ochotę zresetować test, czyli wylosować inny zestaw pytań, to użyj tego linku. Uwaga! - stracisz wszystkie swoje dotychczasowe udzielone odpowiedzi, otrzymasz nowy zestaw pytań i nowe 60 minut!

1. Profil mobilny zmieniany jest w profil obowiązkowy użytkownika po
A. usunięciu pliku NTUSER.DAT
B. usunięciu pliku NTUSER.MAN
C. zmianie nazwy pliku NTUSER.MAN na NTUSER.DAT
D. zmianie nazwy pliku NTUSER.DAT na NTUSER.MAN
2. Który rodzaj rozbudowy serwera wymaga instalacji dodatkowych sterowników?
A. Dodanie pamięci RAM
B. Dodanie dysków fizycznych
C. Montaż kolejnego procesora
D. Montaż kolejnej karty sieciowej
3. Do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi nie jest stosowany
A. pulpit zdalny
B. program Wireshark
C. program Ultra VNC
D. program TeamViewer
4. Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
A. otwarty kanał kablowy
B. zamknięty kanał kablowy
C. gniazdo telekomunikacyjne
D. główny punkt dystrybucyjny
5. Połączenia typu punkt-punkt, poprzez publiczną infrastrukturę telekomunikacyjną, oznacza się skrótem
A. VPN
B. PAN
C. VLAN
D. WLAN
6. Urządzenie sieciowe pracujące w trzeciej warstwie modelu ISO/OSI, operującej na adresach IP, to
A. hub
B. router
C. bridge
D. repeater
7. Który z typów rekordów DNS w rodzinie systemów Windows Server definiuje alias (alternatywną nazwę) rekordu A dla kanonicznej (rzeczywistej) nazwy hosta?
A. NS
B. PTR
C. AAAA
D. CNAME
8. Skrót WAN oznacza
A. miejską sieć komputerową
B. lokalną sieć komputerową
C. rozległą sieć komputerową
D. prywatną sieć komputerową
9. Który z protokołów przekształca logiczne adresy IP na fizyczne adresy MAC stosowane w sieci Ethernet?
A. IP
B. IRC
C. ARP
D. SNMP
10. Który z sieciowych systemów operacyjnych jest udostępniany na licencji GNU?
A. Unix
B. Linux
C. OS X Server
D. Windows Server 2012
11. Bezprzewodowy dostęp komputera do sieci Internet poprzez tzw hotspot będzie możliwy po zainstalowaniu w nim karty sieciowej wyposażonej w
A. moduł WiFi
B. złącze USB
C. gniazdo RJ-45
D. interfejs RS-232C
12. Ile maksymalnie kanałów, z dostępnego spectrum kanałów standardu 802.11b, można wykorzystywać na terenie Polski?
A. 10 kanałów
B. 9 kanałów
C. 11 kanałów
D. 13 kanałów
13. Oprogramowanie Microsoft Hyper-V należy zastosować do
A. identyfikacji komputera w sieci
B. lokalizacji zasobów sieciowych
C. zdalnego połączenia z innym hostami
D. wirtualizacji fizycznych komputerów
14. Zgodnie z modelem TCP/IP protokoły DNS, FTP oraz SMTP, należą do warstwy
A. dostępu do sieci
B. transportowej
C. internetowej
D. aplikacji
15. Która z grup w systemie Windows Serwer posiada najmniejsze uprawnienia?
A. Wszyscy
B. Użytkownicy
C. Administratorzy
D. Operatorzy kont
16. Użytkownik wpisując w wierszu poleceń polecenie ping www.onet.pl otrzymuje następujący komunikat: Żądanie polecenia ping nie może znaleźć hosta www.onet.pl Sprawdź nazwe i ponów próbę. Natomiast wpisując w wierszu poleceń polecenie ping 213.180.141.140 (adres IP serwera www.onet.pl), użytkownik dostaje odpowiedź z serwera. Co może być przyczyną takiego stanu?
A. niepoprawny adres IP hosta
B. niepoprawny adres IP serwera DNS
C. niepoprawnie skonfigurowana maska podsieci
D. niepoprawnie skonfigurowana brama domyślna
17. Wskaż prawidłową postać maski podsieci
A. 255.255.255.255
B. 255.252.252.255
C. 255.255.0.128
D. 0.0.0.0
18. Na których portach brama internetowa musi przepuszczać ruch, aby użytkownicy sieci lokalnej mogli pobierać pliki z serwera FTP?
A. 20 i 21
B. 22 i 25
C. 80 i 443
D. 110 i 995
19. Do wykonania sieci komputerowej w pomieszczeniu wykorzystano 25 metrów skrętki UTP, 5 gniazd typu RJ45 oraz odpowiednią liczbę wtyków RJ45 niezbędnych do zarobienia 5 kabli połączeniowych typu patchcord. Jaki jest koszt wykorzystanych materiałów do wykonania sieci? Ceny jednostkowe wykorzystanych materiałów są podane w tabeli.
A. 50 zł
B. 75 zł
C. 80 zł
D. 90 zł
20. Granicy dla domeny kolizyjnej nie wyznaczają porty urządzeń takich jak
A. most (ang. bridge)
B. router
C. przełącznik (ang. switch)
D. koncentrator (ang. hub)
21. Protokół odpowiedzialny za przesyłanie dokumentów hipertekstowych to
A. FTP
B. POP3
C. SMTP
D. HTTP
22. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która opracowała 7-warstwowy Model Referencyjny Połączonych Systemów otwartych, to
A. EN (European Norm)
B. ISO (International Organization for Standardization)
C. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
D. TIA/EIA (Telecommunications Industry Association / Electronic Industries Association)
23. Serwer DHCP przydziela adresy z sieci o adresie 192.168.0.0. Którą maskę należy przypisać sieci, aby serwer mógł nadać 510 urządzeniom pracującym w sieci po jednym adresie IP?
A. 255.255.255.192
B. 255.255.255.128
C. 255.255.254.0
D. 255.255.252.0
24. Medium transmisyjne odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i atmosferyczne to
A. światłowód
B. skrętka typu UTP
C. gruby kabel koncentryczny
D. cienki kabel koncentryczny
25. Ile hostów maksymalnie można zaadresować w sieci o adresie IP klasy B?
A. 254
B. 1022
C. 65534
D. 16777214
26. Które polecenie rodziny systemów Windows należy zastosować, aby skonfigurować statyczny adres IP w wierszu poleceń?
A. netsh
B. telnet
C. tracert
D. net use
27. Które kanały najlepiej wybrać dla trzech sieci WLAN 2,4 GHz, aby wyeliminować ich wzajemne zakłócenia?
A. 2, 5, 7
B. 1, 6, 11
C. 1, 3, 12
D. 3, 6, 12
28. W firmie został zastosowany adres klasy B do podziału na 100 podsieci. Każda z podsieci ma dostępnych maksymalnie 510 adresów IP. Która maska została zastosowana do wyznaczenia podsieci?
A. 255.255.224.0
B. 255.255.240.0
C. 255.255.248.0
D. 255.255.254.0
29. Który standard z grupy IEEE 802 jest związany z sieciami bezprzewodowymi, tzw. Wireless LAN?
A. IEEE 802.3
B. IEEE 802.5
C. IEEE 802.11
D. IEEE 802.15
30. Na rysunku jest przedstawiona konfiguracja
A. wirtualnych sieci
B. sieci bezprzewodowej
C. przekierowania portów
D. rezerwacji adresów MAC
31. Adresem IP hosta skonfigurowanym na karcie sieciowej eth0 jest
A. 255.255.255.0
B. 128.171.104.26
C. 128.171.104.255
D. 00:A0:c9:89:02:F8
32. W architekturze sieci lokalnych typu klient-serwer
A. żaden z komputerów nie pełni roli nadrzędnej w stosunku do pozostałych
B. wszystkie komputery klienckie mają dostęp do zasobów komputerowych
C. każdy komputer zarówno udostępnia jak i korzysta z zasobów innych komputerów
D. wyróżnione komputery pełnią rolę serwerów udostępniających zasoby, a pozostałe komputery z tych zasobów korzystają
33. Okablowanie strukturalne należy zaliczyć do infrastruktury
A. aktywnej
B. pasywnej
C. terytorialnej
D. dalekosiężnej
34. Które polecenie systemu operacyjnego Linux jest stosowane do śledzenia komunikacji pakietów TCP/IP lub protokołów transmitowanych lub odbieranych w sieci komputerowej, do komputerowej do której podłączony jest komputer użytkownika?
A. ssh
B. route
C. ipconfig
D. tcpdump
35. Który parametr polecenia ipconfig w systemie Windows odnawia konfigurację adresów IP?
A. /renew
B. /release
C. /flushdns
D. /displaydns
36. Norma PN-EN 50174 nie zawiera wytycznych dotyczących
A. zapewnienia jakości instalacji okablowania
B. wykonania instalacji wewnątrz budynków
C. wykonania instalacji na zewnątrz budynków
D. uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych
37. Komputer ma pełnić rolę serwera sieci lokalnej, udostępniającego innym komputerom połączenie z Internetem przez podłączenie do gniazda sieci rozległej za pomocą kabla UTP Cat 5e. Obecnie komputer jest jedynie podłączony do switcha sieci lokalnej również kablem UTP Cat 5e, nie posiada innych gniazd 8P8C. O jaki element musi być on koniecznie rozbudowany?
A. O szybszy procesor
B. O drugą kartę sieciową
C. O większą pamięć RAM
D. O dodatkowy dysk twardy
38. Wybierz medium, które w sieciach komputerowych zapewnia najszybszą transmisję danych
A. Mikrofale
B. Fale radiowe
C. Kabel światłowodowy
D. Czteroparowy kabel kat. 5
39. Wskaż domyślną maskę dla adresu IP klasy B
A. 255.255.255.255
B. 255.255.255.0
C. 255.255.0.0
D. 255.0.0.0
40. W zasadach haseł w systemie Windows Server jest włączona opcja hasło musi spełniać wymagania co do złożoności. Z co najmniej ilu znaków musi się składać hasło użytkownika?
A. 5 znaków
B. 6 znaków
C. 10 znaków
D. 12 znaków
Sprawdź odpowiedzi!
Facebook
Pasja informatyki