Test 40 pytań E.13

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Jeśli masz ochotę zresetować test, czyli wylosować inny zestaw pytań, to użyj tego linku. Uwaga! - stracisz wszystkie swoje dotychczasowe udzielone odpowiedzi, otrzymasz nowy zestaw pytań i nowe 60 minut!

1. Każdy kolejny router IP na trasie pakietu
A. zwiększa wartość TTL przekazywanego pakietu o dwa
B. zmniejsza wartość TTL przekazywanego pakietu o dwa
C. zwiększa wartość TTL przekazywanego pakietu o jeden
D. zmniejsza wartość TTL przekazywanego pakietu o jeden
2. W systemie Windows moduł odpowiedzialny za internetowe usługi informacyjne to
A. IIS
B. ISA
C. IIU
D. OSI
3. Ile hostów można zaadresować w podsieci o adresie 192.168.10.0/25?
A. 62
B. 64
C. 126
D. 128
4. Która z topologii fizycznych sieci komputerowej jest przedstawiona na rysunku?
A. Siatki
B. Gwiazdy
C. Magistrali
D. Pierścienia
5. Najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia domowej sieci Wi-Fi jest
A. zmiana adresu MAC rutera
B. zmiana identyfikatora SSID
C. stosowanie szyfrowania WEP
D. stosowanie szyfrowania WPA-PSK
6. Który z adresów IP należy do klasy B?
A. 96.15.2.4
B. 100.10.10.2
C. 134.192.16.1
D. 198.15.110.112
7. Którą fizyczną topologię sieci przedstawia rysunek?
A. Gwiazdy
B. Magistrali
C. Pełnej siatki
D. Podwójnego pierścienia
8. Do centralnego zarządzania konfiguracją grup komputerów i użytkowników w systemach Windows Server należy zastosować narzędzie
A. RDP
B. UNC
C. MMC
D. GPMC
9. Które medium transmisyjne należy zastosować, aby połączyć dwa punkty dystrybucyjne odległe od siebie o 600m?
A. światłowód
B. skrętkę STP
C. skrętke UTP
D. przewód koncentryczny
10. Które polecenie wiersza poleceń systemu operacyjnego Microsoft Windows Wyświetla informacje dotyczące wszystkich zasobów udostępnionych na komputerze lokalnym?
A. net file
B. net print
C. net share
D. net session
11. Protokół umożliwiający bezpieczną, zdalną pracę na serwerze to
A. SSH
B. POP3
C. SMTP
D. TELNET
12. Którą konfiguracje sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 10.8.1.10/24?
A. 10.8.0.101 i 255.255.255.0
B. 10.8.1.101 i 255.255.255.0
C. 10.8.0.101 i 255.255.0.0
D. 10.8.1.101 i 255.255.0.0
13. Jeśli wydanie komendy ping 127.0.0.1 skutkuje brakiem odpowiedzi, to
A. w sieci nie działa serwer DHCP.
B. w sieci nie działa system DNS lub podano jego błędny adres.
C. komputer o adresie 127.0.0.1 z sieci lokalnej, aktualnie jest wyłączony.
D. karta sieciowa komputera, z którego ping został wysłany nie działa i wystąpił błąd w konfiguracji stosu TCP/IP
14. Które urządzenie sieciowe przedstawia symbol graficzny?
A. Hub
B. Router
C. Switch
D. Access Point
15. Które polecenie systemu operacyjnego Linux pozwala sprawdzić aktualną konfigurację interfejsu sieciowego komputera?
A. ping
B. tracert
C. ifconfig
D. ipconfig
16. Planując wykorzystanie miejsca na dysku komputera do przechowywania i udostępniania takich informacji jak pliki i aplikacje dostępne w sieci oraz zarządzania nimi, należy skonfigurować komputer jako
A. serwer DHCP
B. serwer plików
C. serwer aplikacji
D. serwer terminali
17. Sieć o adresie IP 192.168.2.0/24 podzielono na cztery podsieci. Jaką maskę posiadają nowe podsieci?
A. 255.255.255.128
B. 255.255.255.192
C. 255.255.255.224
D. 225.225.225.240
18. W architekturze sieci lokalnych typu klient-serwer
A. żaden z komputerów nie pełni roli nadrzędnej w stosunku do pozostałych
B. wszystkie komputery klienckie mają dostęp do zasobów komputerowych
C. każdy komputer zarówno udostępnia jak i korzysta z zasobów innych komputerów
D. wyróżnione komputery pełnią rolę serwerów udostępniających zasoby, a pozostałe komputery z tych zasobów korzystają
19. Który z wymienionych mechanizmów zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych standardu 802.11n?
A. WEP
B. WPA
C. WPA2
D. Autoryzacja
20. Który protokół zapewnia szyfrowane połączenia?
A. SSH
B. DNS
C. DHCP
D. TELNET
21. Jaka przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z
A. 1 Gb/s
B. 10 Mb/s
C. 100 Mb/s
D. 100 Gb/s
22. Rysunek przedstawia topologię
A. magistrali
B. pierścienia
C. pełnej siatki
D. rozszerzonej gwiazdy
23. Oblicz koszt brutto materiałów niezbędnych do połączenia w sieć w topologii gwiazdy, 3 komputerów wyposażonych w karty sieciowe, wykorzystując przewody o długości 2 m. Ceny materiałów podano w tabeli.
A. 89 zł
B. 92 zł
C. 249 zł
D. 252 zł
24. Adresem IPv6 autokonfiguracji łącza jest:
A. 2000::/3
B. FF00::/8
C. FE80::/10
D. ::/128
25. Która usługa musi być uruchomiona na ruterze, aby ruter mógł zmieniać adresy IP źródłowe i docelowe przy przekazywaniu pakietów pomiędzy sieciami?
A. TCP
B. FTP
C. UDP
D. NAT
26. Która warstwa modelu ISO/OSI jest związana z protokołem IP?
A. Sieciowa
B. Fizyczna
C. Transportowa
D. Łącza danych
27. Aby zapewnić dobrą jakość połączeń głosowych VoIP kosztem innych przesyłanych danych, należy na routerze włączyć i skonfigurować usługę
A. SSL
B. QoS
C. DMZ
D. NAT
28. Zgodnie z normą PN-EN 50174 maksymalna długość przebiegu kabla poziomego kategorii 6 pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym w panelu krosowym wynosi
A. 90 m
B. 100 m
C. 110 m
D. 150 m
29. Który adres IP jest adresem urządzenia pracującego w sieci 10.0.0.0/17?
A. 10.0.128.127
B. 10.0.127.128
C. 10.0.128.254
D. 10.0.254.128
30. Active Directory w systemach MS Windows Server 2000 i MS Windows Server 2003 to
A. baza danych zawierająca informacje o użytkownikach sieci, ich hasłach dostępu i uprawnieniach
B. logiczna grupa komputerów, które mają możliwość komunikowania się w sieci i wzajemnego udostępniania zasobów
C. grupa komputerów połączonych w sieć, składająca się z serwera pełniącego rolę kontrolera oraz stacji roboczych – klientów
D. usługa katalogowa, która przechowuje informacje dotyczące obiektów w sieci i udostępnia je użytkownikom oraz administratorom sieci
31. Protokół pocztowy, za pomocą którego możemy odbierać pocztę z serwera, to
A. FTP
B. POP3
C. SMTP
D. HTTP
32. Jaka jest kolejność przewodów we wtyku RJ45 zgodnie z sekwencją połączeń T568A?
A. A
B. B
C. C
D. D
33. Która z wymienionych cech kabla koncentrycznego RG-58 spowodowała, że nie jest on obecnie wykorzystywany do budowy lokalnych sieci komputerowych?
A. Cena narzędzi do montażu i łączenia przewodów
B. Maksymalna prędkość transmisji danych 10Mb/s
C. Maksymalna odległość pomiędzy stacjami wynosząca 185 m
D. Brak możliwości zakupu dodatkowych urządzeń sieciowych
34. Wpisując w przeglądarce internetowej adres www.egzamin.pl użytkownik nie ma dostępu do strony WWW, natomiast wpisanie adresu 211.0.12.41 pozwala otworzyć tę stronę. Przyczyną tego problemu jest brak skonfigurowanego serwera
A. WWW
B. DHCP
C. SQL
D. DNS
35. Aby sygnały dwóch routerów w sieci WiFi standardu 802.11g nie zakłócały się wzajemnie, należy ustawić kanały o numerach
A. 1 i 5
B. 2 i 7
C. 3 i 6
D. 5 i 7
36. Standard IEEE 802.11 definiuje sieci
A. Fast Ethernet
B. Gigabit Ethernet
C. Światłowodowe LAN
D. Bezprzewodowe LAN
37. Który z protokołów przesyła datagramy użytkownika NIE GWARANTUJĄC ich dostarczenia?
A. TCP
B. UDP
C. ICMP
D. HTTP
38. Fast Ethernet to standard sieci przewodowej, umożliwiający transmisję danych z maksymalną prędkością
A. 54 Mbps
B. 100 Mbps
C. 108 Mbps
D. 1000 Mbps
39. Adresem IP hosta skonfigurowanym na karcie sieciowej eth0 jest
A. 255.255.255.0
B. 128.171.104.26
C. 128.171.104.255
D. 00:A0:c9:89:02:F8
40. Który typ routingu najlepiej zastosować w rozbudowanych, szybko zmieniających się sieciach?
A. Lokalny
B. Statyczny
C. Zewnętrzny
D. Dynamiczny
Sprawdź odpowiedzi!
Facebook
Pasja informatyki