Test 40 pytań E.13

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie całej części pisemnej otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Aby użytkownicy sieci lokalnej mogli przeglądać strony WWW protokołami HTTP i HTTPS, brama internetowa musi przepuszczać ruch na portach
A. 80 i 434
B. 80 i 443
C. 90 i 434
D. 90 i 443
2. Zrzut ekranu przedstawia efekt polecenia arp -a. Jak należy zinterpretować tę informację?
A. Adres fizyczny hosta jest błędny
B. Komputerowi przypisano błędny adres IP
C. Brak bieżących wpisów protokołu ARP
D. Host nie ma połączenia z Internetem
3. Technika ADSL umożliwia uzyskanie połączenia DSL
A. z różnymi szybkościami w kierunku od i do abonenta
B. o takiej samej szybkości w kierunku od i do abonenta
C. o bardzo dużej szybkości, powyżej 13 Mb/s
D. za pośrednictwem linii ISDN
4. Który standard realizacji sieci Ethernet, definiuje sieć zbudowaną na kablu koncentrycznym, odługości segmentu nie przekraczającym 185 m?
A. 100Base-T4
B. 10Base-2
C. 100Base-T2
D. 10Base-5
5. Które polecenie w systemie Windows przeznaczonym dla stacji roboczej, służy do ustawienia wymagań dotyczących logowania dla wszystkich kont użytkowników tej stacji roboczej
A. Net file
B. Net accounts
C. Net session
D. Net computer
6. Do prawidłowego działania telefonu VoIP konieczne jest skonfigurowanie adresu
A. rozgłoszeniowego
B. MAR/MAV
C. centrali ISDN
D. IP
7. Która usługa polega na scentralizowanym zarządzaniu tożsamościami, uprawnieniami oraz obiektami w sieci?
A. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
B. WDS (Windows Deployment Services)
C. NFS (Network File System).
D. AD (Active Directory)
8. Który z adresów IP jest adresem prywatnym?
A. 38.176.55.44
B. 131.107.5.65
C. 190.5.7.126
D. 192.168.0.1
9. Jaki adres IP odpowiada nazwie mnemonicznej localhost?
A. 192.168.1.255
B. 192.168.1.1
C. 127.0.0.1
D. 192.168.1.0
10. Jaki protokół jest wykorzystywany podczas inicjacji sesji VoIP?
A. SIP
B. MCGP
C. MIME
D. SDP
11. Fast Ethernet to standard sieci przewodowej, umożliwiający transmisję danych z maksymalną prędkością
A. 54 Mbps
B. 100 Mbps
C. 108 Mbps
D. 1000 Mbps
12. Jeżeli na danej przestrzeni będą działały równocześnie dwie sieci WLAN standardy 802.11g, to aby wyeliminować możliwość wzajemnych zakłóceń należy im przydzielić kanały o numerach różniących się o
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
13. Który standard sieci LAN definiuje dostęp do medium na podstawie tokenu (żetonu)?
A. IEEE 802.1
B. IEEE 802.2
C. IEEE 802.3
D. IEEE 802.5
14. Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?
A. U/FTP
B. S/FTP
C. U/UTP
D. F/UTP
15. W Windows 7 konfigurację interfejsu sieciowego można wykonać, stosując rozwinięcie polecenia
A. netsh
B. telnet
C. tracert
D. nslookup
16. Dokument, którego celem jest przedstawienie inwestorowi oferty cenowej wykonania robót instalatorskich sieci komputerowej, to
A. kosztorys ślepy
B. przedmiar robót
C. kosztorys ofertowy
D. specyfikacja techniczna
17. Połączenie między oddzielnymi sieciami i kontrolę przepływu informacji między nimi realizuje urządzenie warstwy dystrybucji nazywane
A. routerem
B. serwerem
C. przełącznikiem
D. koncentratorem
18. Przechowywanie kopii często odwiedzanych stron oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzięki odfiltrowywaniu określonych zawartości stron sieci Web można uzyskać poprzez
A. instalację programu antywirusowego i najnowszą bazę wirusów
B. korzystanie z systemu z uprawnień administratora
C. konfigurację serwera pośredniczącego proxy
D. automatyczne wyłączenie plików cookies
19. Które urządzenie sieciowe przedstawia symbol graficzny?
A. Hub
B. Router
C. Switch
D. Access Point
20. Który z wymienionych mechanizmów zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych standardu 802.11n?
A. WEP
B. WPA
C. WPA2
D. Autoryzacja
21. Router Wi-Fi pracujący w standardzie 802.11n pozwala uzyskać maksymalną prędkość transmisji
A. 11 Mb/s
B. 54 Mb/s
C. 600 Mb/s
D. 1000 Mb/s
22. Aby zarządzać wielkością transferu sieciowego, administrator powinien wykorzystać program typu
A. task manager
B. quality manager
C. package manager
D. bandwidth manager
23. Na rysunku przedstawiono zrzut ekranu z konfiguracji strefy DMZ na routerze. Włączenie opcji "Enable DMZ" spowoduje, że komputer o adresie IP 192.168.0.106
A. utraci dostęp do internetu
B. będzie chroniony firewallem
C. zostanie ukryty w sieci lokalnej
D. będzie publicznie widoczny w Internecie
24. Kontrolę poprawności przesyłania danych w sieciach Ethernet zapewnia protokół
A. IP
B. TCP
C. UDP
D. HTTP
25. Rysunek przedstawia symbol graficzny
A. rutera
B. mostu
C. przełącznika
D. punktu dostępowego
26. Który z adresów jest adresem rozgłoszeniowym dla hosta o adresie IP 171.25.172.29 i masce sieci 255.255.0.0?
A. 171.25.0.0
B. 171.25.255.0
C. 171.25.172.255
D. 171.25.255.255
27. Aby umożliwić wymianę danych pomiędzy dwoma różnymi sieciami należy zastosować
A. most
B. router
C. przełącznik
D. koncentrator
28. Które polecenie systemu Windows wyświetla tabele routingu hosta?
A. netstat -n
B. netstat -r
C. ipconfig /renew
D. ipconfig /release
29. Który zakres grupy domyślnie jest ustawiony dla nowo utworzonej grupy w kontrolerze domeny systemu Windows Serwer?
A. Globalny
B. Uniwersalny
C. Dystrybucyjny
D. Lokalny w domenie
30. Co nie powinno być miejscem przechowywania kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na dysku twardym komputera?
A. Pamięć USB
B. Płyta CD/DVD
C. Dysk zewnętrzny
D. Inna partycja dysku tego komputera
31. Metoda dostępu do medium transmisyjnego z wykrywaniem kolizji w sieciach LAN jest
A. WINS
B. IPX/SPX
C. NetBEUI
D. CSMA/CD
32. Jaka jest maksymalna prędkość transmisji danych w sieci przy zastosowaniu skrętki kategorii 5e?
A. 1 Gb/s
B. 10 Gb/s
C. 10 Mb/s
D. 100 Mb/s
33. Rysunek poniżej przedstawia konfigurację zapory ogniowej w ruterze TL-WR340G. Jakie zasady konfiguracji zapory ustawiono?
A. Zapora jest wyłączona, wyłączone jest filtrowanie adresów IP i domen, reguła filtrowania adresów IP jest ustawiona na opcję "zezwalaj pakietom nieokreślonym jakimikolwiek regułami filtrowania przejść przez urządzenie", filtrowanie domen włączone
B. Zapora jest włączona, wyłączone jest filtrowanie adresów IP, reguła filtrowania adresów IP jest ustawiona na opcję "odmów pakietom nieokreślonym jakimikolwiek regułami filtrowania przejść przez urządzenie", filtrowanie domen włączone
C. Zapora jest włączona, włączone jest filtrowanie adresów IP, reguła filtrowania adresów IP jest ustawiona na opcję "zezwalaj pakietom nieokreślonym jakimikolwiek regułami filtrowania przejść przez urządzenie", filtrowanie domen wyłączone
D. Zapora jest włączona, włączone jest filtrowanie adresów IP, reguła filtrowania adresów IP jest ustawiona na opcję "odmów pakietom nieokreślonym jakimikolwiek regułami filtrowania przejść przez urządzenie", filtrowanie domen wyłączone
34. Protokołem połączeniowym warstwy transportowej modelu ISO/OSI jest
A. TCP
B. UDP
C. ICMP
D. SMTP
35. Prawidłowo zaprojektowana sieć komputerowa powinna umożliwiać rozbudowę, czyli charakteryzować się
A. redundancją
B. wydajnością
C. skalowalnością
D. nadmiarowością
36. Do ilu sieci należą komputery o podanych w tabeli adresach IP i standardowej masce sieci?
A. Jednej
B. Dwóch
C. Czterech
D. Sześciu
37. Które urządzenie należy zainstalować w serwerze, by można było automatycznie archiwizować dane na taśmach magnetycznych?
A. Streamer
B. Blue Ray
C. Dysk SSD
D. Napęd DVD
38. Aby sygnały dwóch routerów w sieci WiFi standardu 802.11g nie zakłócały się wzajemnie, należy ustawić kanały o numerach
A. 1 i 5
B. 2 i 7
C. 3 i 6
D. 5 i 7
39. Do którego urządzenia należy podłączyć komputery, aby pracowały w różnych domenach rozgłoszeniowych?
A. Mostu
B. Rutera
C. Regeneratora
D. Koncentratora
40. Oblicz koszt wykonania okablowania strukturalnego od 5 punktów abonenckich do panelu krosowego wraz z wykonaniem kabli połączeniowych dla stacji roboczych. W tym celu wykorzystano 50 m skrętki UTP. Punkt abonencki składa się z 2 gniazd typu RJ45.
A. 152,00 zł
B. 255,00 zł
C. 345,00 zł
D. 350,00 zł
Sprawdź odpowiedzi!